KFLTFTSM-D หรือชื่อไทยว่า กองทุนกรุงศรีหุ้นระยะยาวไทยสมอล-มิดแคปปันผล เป็นกองทุน LTF ที่ลงทุนในหุ้นขนาดกลาง-เล็ก ซึ่งในปีนี้จะเห็นทิศทางเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มฟื้นตัว ดังนั้น หุ้นขนาดกลางถึงเล็กหลายๆตัว จึงได้ประโยชน์ด้วย ทำให้กองทุนรวมที่เน้นลงทุนในหุ้นขนาดเล็กในปีนี้ทำผลตอบแทนได้โดดเด่นอย่างมาก

นโยบายการลงทุน

กองทุน KFLTFTSM-D มีนโยบายลงทุนในหุ้นสามัญจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์ MAI และ/หรือ ตราสารแห่งทุนซึ่งผลตอบแทนของตราสารดังกล่าวอ้างอิงกับผลตอบแทนของหุ้น หรือกลุ่มหุ้นของบริษัทจดทะเบียน โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (NAV) ของมูลค่าสุทธิของกองทุน (มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดไม่เกิน 50,000 ล้านบาท ณ วันทำการก่อนหน้าวันที่กองทุนลงทุน

ผลดำเนินงานกองทุน

1M 3M 6M ตั้งแต่จัดตั้ง
KFLTFTSM-D 2.71% 21.48% 25.03% 29.96%
SET TRI -1.32% 9.05% 10.61% 17.29%
As of 10 พ.ย. 2560

นอกจากนี้ ผลการดำเนินงานตั้งแต่ต้นปี (YTD) กองทุน KFLTFTSM-D สามารถทำผลตอบแทนได้ 25.84% เป็นอันดับ 1 สำหรับกองทุน LTF ในปีนี้เลยทีเดียว (10 พ.ย. 2560)

การลงทุน

กองทุนจะเน้นลงทุนหุ้นในหมวดที่ได้รับประโยชน์จากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจและการบริโภคภายในประเทศ นโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐฯ และภาวะดอกเบี้ยที่ยังอยู่ในระดับต่ำ

ทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก ตัวย่อ เปอร์เซนต์
บมจ.ราชธานีลิสซิ่ง THANI 6.04
บมจ.เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป PLAT 5.81
บมจ. ทีทีซีแอล TTCL 4.99
บมจ. เอพี (ไทยแลนด์) AP 4.90
บมจ. บิวตี้ คอมมูนิตี้ BEAUTY 4.71
รวม 26.45

บมจ.ราชธานีลิสซิ่ง : ผู้ให้บริการสินเชื่อรถบรรทุกที่ได้รับประโยชน์จากนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจโดยเฉพาะด้านการก่อสร้าง

บมจ.เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป : มีการขยายศูนย์การค้า ทำให้มีพื้นที่ขายใหม่ หนุนกำไรเติบโตได้โดดเด่นใน 5 ปีข้างหน้า

บมจ. ทีทีซีแอล ธุรกิจรับเหมาเกี่ยวกับการก่อสร้างโครงการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจพลังงาน ซึ่งได้รับประโยชน์จากราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้น นอกจากนี้ยังมีการลงทุนและการก่อสร้างโรงไฟฟ้าในเมียนมาร์อีกด้วย

บมจ. เอพี (ไทยแลนด์) บริษัทผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย ซึ่งการเปิดโครงการใหม่จำนวนมากมีแนวโน้มให้ยอดขายและกำไรปรับตัวสูงขึ้น ทั้งยังอยู่ในช่วงเริ่มรับรู้ผลกำไรจากกิจการที่ลงทุน

บมจ. บิวตี้ คอมมูนิตี้ ผู้ค้าปลีกผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและบำรุงผิว ซึ่งอยู่ในอุตสาหกรรมที่เติบโตสูง ซึ่งผลิตภัณฑ์เป็นที่นิยมของทั้งชาวไทยและต่างชาติ ปัจจุบันมีการเริ่มขยายสาขาไปต่างประเทศ

5 หมวดหลักทรัพย์แรกที่ลงทุน เปอร์เซนต์
หมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 17.37
หมวดเงินทุนและหลักทรัพย์ 12.51
หมวดสื่อและสิ่งพิมพ์ 12.35
หมวดธุรกิจบริการรับเหมาก่อสร้าง 9.20
หมวดพาณิชย์ 8.73
รวม 60.16

เมื่อพิจารณาจากกลุ่มอุตสาหกรรมที่ลงทุนจะพบว่า เป็นอุตสาหกรรมที่มีการเติบโตของยอดขายและกำไรค่อนข้างมาก เช่น หมวดเงินทุนและหลักทรัพย์ หมวดสื่อและสิ่งพิมพ์ หมวดพาณิชย์ และกลุ่มที่เหลือยังได้รับประโยชน์จากนโยบายรัฐที่เกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ คือ หมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และหมวดธุรกิจบริการรับเหมาก่อสร้าง ถือได้ว่าเป็นกองทุนสามารถปรับเปลี่ยนสัดส่วนการถือหุ้นได้รวดเร็วตามสภาวะตลาด เพื่อเพิ่มผลตอบแทนให้กองทุนนั่นเอง

ค่าธรรมเนียมของกองทุน

ในการลงทุนกองทุน KFLTFTSM-D โดยถือหน่วยลงทุนเกิน 3 ปี ผู้ลงทุนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ นายทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่น รวมกันประมาณ 1.80% ต่อปี ซึ่งถือว่าเป็นระดับค่าธรรมเนียมอยู่ในระดับสูงกว่ากองทุน LTF ประเภทอื่นๆ แต่จากผลการดำเนินงานกองทุนที่ผ่านมาถือว่าค่าธรรมเนียมที่เสียไปนั้น คุ้มค่ากับผลตอบแทนที่กองทุนนี้ทำได้อย่างยิ่ง

ความเห็นส่วนตัวของผู้เขียน : กองทุน LTF เป็นกองทุนหุ้นระยะยาว ซึ่งมีวัตถุประสงค์ 2 ส่วนหลักๆ คือ 1. เพื่อใช้ลดหย่อนภาษี 2. เพื่อสร้างความมั่งคั่ง ปัจจุบัน รัฐฯกำหนดให้ผู้ที่รับประโยชน์จากการลดหย่อนภาษีด้วยการซื้อกองทุน LTF ต้องถือกองทุนไปเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 ปีปฏิทิน ซึ่งถือได้ว่าเป็นระยะเวลาที่ค่อนข้างนาน และการถือกองทุนหุ้นได้ในระยะเวลาที่นาน ทำให้ลดความเสี่ยงในการขาดทุน โดยเฉพาะการถือด้วยระยะเวลาที่มากกว่า 1 รอบเศรษฐกิจ และการลงทุนในกองทุนหุ้นเล็กอย่าง KFLTFTSM-D  เพื่อเพิ่มผลตอบแทน ก็นับว่าเป็นตัวเลือกที่ดีอย่างยิ่ง เนื่องจากหุ้นเล็กมีศักยภาพในการเติบโตของกำไรมากกว่าหุ้นใหญ่มาก ทั้งในด้านการบริหารจัดการและด้านธุรกิจ

อย่างไรก็ตาม แม้กองทุน KFLTFTSM-D ซึ่งทำผลตอบแทนในปีนี้ได้อย่างโดดเด่น แต่กองทุนนี้ก็เพิ่งจัดตั้งเมื่อวันที่ 23 พ.ย. 2559 หรือมีอายุประมาณ 1 ปี ซึ่งอาจจะยังไม่ผ่านช่วงภาวะตลาดที่ไม่เอื้ออำนวย ผลการดำเนินในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต จึงต้องรอการพิสูจน์ฝีมือในระยะยาวต่อไปทั้งในด้านการเพิ่มผลตอบแทน และการลดความผันผวนซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ดังสุภาษิตที่ว่า ระยะทางพิสูจน์ม้า กาลเวลาพิสูจน์คน (และกองทุน)

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุนทุกครั้ง

หากสนใจกองทุนอื่นๆ สามารถมาเจอกันได้ในงาน FINNOMENA LTF&RMF Showcase ปีที่ 2

ลงทะเบียนได้ที่ Link ด้านล่างเลย

https://www.finnomena.com/ltf-rmf-showcase-2017?ex_id=124