เพื่อเป็นการลดขั้นตอนในการอนุมัติใช้บริการ ATS ของธนาคารที่รวดเร็วขึ้น ท่านสามารถสมัครใช้บริการ ATS ของธนาคารตามรายละเอียดด้านล่างนี้ โดยจะได้รับการอนุมัติใช้บริการ ATS ภายใน 2-3 วันทำการถัดไป

สมัครใช้บริการผ่าน ATM ธนาคารกรุงเทพ

1.สอดบัตร ATM พร้อมกดรหัสประจำตัว (รหัสผ่าน 4-6 หลัก) และกดปุ่มเลือกภาษา
2.กดปุ่ม “สมัครบริการ”
3.กดปุ่มเลือก “บริการหักบัญชีอัตโนมัติ”
4.หน้าจอแสดงเงื่อนไขการใช้บริการให้ลูกค้ายอมรับ กด “ตกลง”
5.เลือกประเภทบัญชีที่จะใช้บริการ “บัญชีสะสมทรัพย์” หรือ “บัญชีกระแสรายวัน”
6.กดเลือกรายการ “สมัครด้วยรหัสบริษัท” เลือกวิธีค้นหาบริษัทผู้รับชำระ “ด้วยรหัสบริษัท 5 หลัก”
7.ใส่รหัสบริษัท “00014” บมจ.โนมูระ พัฒนสิน
8.หน้าจอให้ระบุ Reference No.1 / Customer No.(Ref 1) “หมายเลขบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ 5 หลักกับบริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน”
9.หน้าจอให้ระบุ Reference No.2 / Customer No.(Ref 2) “เบอร์โทรศัพท์มือถือ”
10.เมื่อทำรายการเรียบร้อยแล้ว หน้าจอจะสรุปรายการเพื่อให้ลูกค้ายืนยัน/ยกเลิก
11.หลังจากลูกค้าทำรายการสมบูรณ์แล้ว หน้าจอจะถามท่านว่าจะใช้บริการอื่นอีกหรือไม่ กด “ต้องการ” หากไม่ต้องการทำรายการอื่น กด “ไม่ต้องการ”
12.รอรับใบบันทึกรายการ (ATM Slip) เพื่อเป็นหลักฐานในการทำรายการนำส่งให้บริษัทฯ