เพื่อเป็นการลดขั้นตอนในการอนุมัติใช้บริการ ATS ของธนาคารที่รวดเร็วขึ้น ท่านสามารถสมัครใช้บริการ ATS ของธนาคารตามรายละเอียดด้านล่างนี้ โดยจะได้รับการอนุมัติใช้บริการ ATS ภายใน 2-3 วันทำการถัดไป

สมัครใช้บริการผ่าน ATM ธนาคารกรุงไทย

1.สอดบัตร ATM พร้อมกดรหัสประจำตัว (รหัสผ่าน 4-6 หลัก)
2.กดปุ่ม “บริการอื่นๆ”
3.กดปุ่ม “บริการอื่นๆ” (อีกครั้ง)
4.กดปุ่ม “สมัครบริการหักบัญชี”
5.กดปุ่ม “ระบุรหัสบริษัท”
6.ใส่รหัสบริษัท กด “5514” บมจ.โนมูระ พัฒนสิน
7.ใส่ “หมายเลขอ้างอิง” (ให้ระบุ หมายเลขบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ 5 หลัก ตามด้วยจุด (.) คั่นกลาง และตามด้วยหมายเลขบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ 5 หลักอีกครั้ง เช่น 12345.12345) ตรวจสอบความถูกต้อง และกดปุ่ม “ถูกต้อง”
8.หน้าจอจะแสดงรหัสบริษัท ชื่อ “บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จากัด (มหาชน)” และหมายเลขอ้างอิง ตรวจสอบความถูกต้องและกดปุ่ม “ตกลง”
9.หน้าจอแสดงการทำรายการเสร็จสมบูรณ์แล้ว หากต้องการทำรายการอื่น กด “ต้องการ” หากไม่ต้องการทำรายการอื่น กด “ไม่ต้องการ”
10.รอรับใบบันทึกรายการ (ATM Slip) เพื่อเป็นหลักฐานในการทำรายการนำส่งให้บริษัทฯ