Aberdeen “Single Blended” Portfolio ปรับพอร์ตเดือนกรกฎาคม 2022: กระจายลงทุนทั่วโลกสัดส่วนหุ้น 55% ตราสารหนี้ 40% และสินทรัพย์ผสม 5%

ในช่วงที่ผ่านมาตลาดมีความผันผวน ผู้ลงทุนจะจัดพอร์ตอย่างไรที่จะช่วยรับมือความเสี่ยงที่อาจเกิดภาวะเศรษฐกิจ และผลกระทบ จาก 4 ปัจจัยหลัก ได้แก่ เงินเฟ้อที่เร่งตัวสูงขึ้น อัตราดอกเบี้ยกลับมาเป็นขาขึ้น ความตึงเครียดระหว่างรัสเซีย-ยูเครน และความกังวลเศรษฐกิจโลกชะลอตัว ดังนั้นการปรับพอร์ตการลงทุนโดยคำนึงถึงความเสี่ยงต่อผลตอบแทนที่ได้รับ (risk reward) จึงเป็นทางออกที่น่าสนใจในสภาวะตลาดเช่นนี้

อเบอร์ดีนมองราคาหุ้นที่ปรับตัวลงมาจากความกังวลปัจจัยเสี่ยงข้างต้นเป็นโอกาสในการลงทุน เนื่องจากผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนหลายแห่งยังคงแข็งแรง ขณะเดียวกันส่วนผสมของพอร์ตการลงทุนที่เน้นน้ำหนักไปยัง หุ้นคุณภาพ (Quality stock)” จะเป็นส่วนสำคัญในการช่วยรับมือกับความผันผวนของตลาดในระยะสั้นได้ดี

แม้ว่าตราสารหนี้จะเผชิญกับความท้าทายอย่างมากจากแนวโน้มดอกเบี้ยขาขึ้นและเงินเฟ้อที่ปรับขึ้นแรง ทำให้เกิดแรงขายส่งผลกระทบต่อการปรับตัวลงของราคาของพันธบัตรนับตั้งแต่ต้นปี อย่างไรก็ดี ด้วยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรในประเทศต่างๆ รวมทั้งประเทศไทย ที่ปรับตัวสูงขึ้น ทำให้การลงทุนในตราสารหนี้เริ่มกลับมาน่าสนใจมากขึ้น ดังนั้นการเริ่มกระจายการลงทุนบางส่วนไปยังตราสารหนี้จึงน่าดึงดูดใจกว่าช่วงต้นปี

อเบอร์ดีนมองว่าการกระจายความเสี่ยงยังคงมีความสำคัญอย่างยิ่งในทุกสภาพแวดล้อม และเราเชื่อว่าพอร์ตการลงทุนของลูกค้าจะได้รับประโยชน์จากการลงทุนในสินทรัพย์ที่หลากหลายและมีความสัมพันธ์ระหว่างกันต่ำ (low correlation) ขณะเดียวกันการเพิ่ม exposure การลงทุนไปยังสินทรัพย์ใน private markets จะช่วยให้พอร์ตการลงทุนมีความสมดุลมากยิ่งขึ้น

อเบอร์ดีนได้จัดทำ ‘abrdn allocation: Well Blended’ ซึ่งเป็นโมเดลพอร์ตการลงทุนที่นำเอานวัตกรรม Quant เข้ามาเป็นหนึ่งในเครื่องมือการจัดสรรการลงทุน (Asset Allocation) ผนวกกับทีมผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ในแต่ละประเภทสินทรัพย์ ในการวิเคราะห์พอร์ตลงทุน เฟ้นหาผลตอบแทนต่อความเสี่ยง risk reward ที่มีประสิทธิภาพ โดยพอร์ตลงทุนนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นตัวอย่างคำแนะนำการลงทุนซึ่งเลือกจากกองทุนของอเบอร์ดีน โดยมีสัดส่วนหุ้น 55% ตราสารหนี้ 40% และสินทรัพย์ผสม 5%

ทั้งนี้โมเดลพอร์ตลงทุนในส่วนของหุ้น 55% มีกระจายลงทุนครอบคลุมทั้งกองทุนรวมหุ้นขนาดใหญ่และขนาดเล็กทั่วโลก รวมถึงกองทุนหุ้นไทย ขณะที่ตราสารหนี้ 40% มีกระจายลงทุนทั้งกองทุนตราสารหนี้ภาครัฐของไทย และกองทุน Euro High Yield Bond และอีก 5% ลงทุนในสินทรัพย์ผสมที่มี exposure ใน private markets ครอบคลุม Private Equity, Private Debt, Real Estate, Infrastructure และ Precious Metals

Aberdeen “Single Blended” Portfolio ปรับพอร์ตเดือนมิถุนายน 2022: กระจายลงทุนทั่วโลกสัดส่วนหุ้น 55% ตราสารหนี้ 40% และสินทรัพย์ผสม 5%

Aberdeen “Single Blended” Portfolio ปรับพอร์ตเดือนมิถุนายน 2022: กระจายลงทุนทั่วโลกสัดส่วนหุ้น 55% ตราสารหนี้ 40% และสินทรัพย์ผสม 5%การคาดการณ์ผลการดำเนินงานของพอร์ตการลงทุนแนะนำ*

Aberdeen “Single Blended” Portfolio ปรับพอร์ตเดือนมิถุนายน 2022: กระจายลงทุนทั่วโลกสัดส่วนหุ้น 55% ตราสารหนี้ 40% และสินทรัพย์ผสม 5%

ผลการดำเนินงานในอดีต ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลของกองทุนรวมโดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบายการลงทุน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงานของกองทุนรวมที่เปิดเผยไว้ในแหล่งต่าง ๆ หรือให้ขอข้อมูลจากบุคคลที่ขายหน่วยลงทุนก่อนการตัดสินใจลงทุน

การลงทุนในกองทุนรวม ที่ลงทุนในต่างประเทศมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรก

ABEHB, AEOB –  การลงทุนในกองทุนรวมนี้มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน ซึ่งมีความแตกต่างจากการลงทุนในกองทุนรวมทั่วไป แม้ว่าผู้ลงทุนจะเคยมีประสบการณ์ในการลงทุนหรือทำธุรกรรมในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนมาก่อน ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจถึงลักษณะความเสี่ยงและเงื่อนไขเฉพาะตัวของกองทุนรวมนี้และขอคำแนะนำเพิ่มเติมจาก บลจ. อเบอร์ดีน หรือผู้สนับสนุนการขาย ก่อนตัดสินใจลงทุนทุกครั้ง

ABGDD-A, ABAGS, ABCG, ABGS-A, ABEHB, AEOB และ ABPCAP-A – กองทุนมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจผู้จัดการกองทุน โดยปัจจุบันมีเป้าหมายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่า 90%

ABWOOF – กองทุนมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจผู้จัดการกองทุน โดยปัจจุบันกองทุนไม่ใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือ ขอรับหนังสือชี้ชวน โทร 02-352-3388 หรือผ่านทางอีเมล client.services.th@abrdn.com

Aberdeen Standard Investments

สนใจลงทุนใน Aberdeen “Single Blended” Portfolio ดูรายละเอียดได้ที่ https://www.finnomena.com/fhport


คำเตือน

ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลสำคัญของกองทุนโดยเฉพาะนโยบายกองทุน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงานของกองทุน โดยสามารถขอข้อมูลจากผู้แนะนำก่อนตัดสินใจลงทุน |  ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต | ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน | สำหรับผู้ลงทุนในความดูแลของ Kept by krungsri ติดต่อทีม Kept help center ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 296 6299

คู่มือเลือกกองทุน SSF RMF อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ