0

การซื้อกองทุน จะมีการคิดค่าธรรมเนียมตอนแรกเข้า บางกองมีคิดค่าธรรมเนียมตอนขายออก

ถ้าเราถือไปเรื่อยๆ จะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมรายปีหรือไม่

Answered question