0
0 Comments

ระหว่าง B chine eq / TMBCOF / KFCHINA-A
ถ้าไม่สนเรื่องปันผล กองไหนน่าสนใจในระยะมากกว่า5ปีขึ้นไปครับ[ รับความเสี่ยงได้ 20% , ผันผวนได้ , ผลตอบแทนดี ]

Answered question