เรียน สมาชิกฟินโนมีนา
เรื่อง การเปลี่ยนแปลงหนังสือหักบัญชีเงินฝาก (ATS)

ตามที่ท่านได้มีการสมัครเปิดบัญชีซื้อขายกองทุนกับบริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) ผ่านทางบริษัท ฟินโนมีนา จำกัด (บริษัทฯ) และขณะนี้อยู่ในระหว่างการจัดเตรียมเอกสารสำหรับการเปิดบัญชีนั้น บริษัทฯขอเรียนให้ทราบว่า กรณีที่ท่านยังไม่ได้จัดส่งหนังสือหักบัญชีเงินฝาก (ATS) มายังบริษัทฯ ATS ฉบับเดิมจะสามารถใช้ได้ถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 หากท่านไม่สามารถจัดส่ง ATS มายังบริษัทฯ ภายในระยะเวลาที่กำหนด บริษัทฯ จะทำการจัดส่ง ATS ฉบับใหม่ไปยังท่าน เพื่อให้ท่านใช้สำหรับยื่นขอหักบัญชีเงินฝากกับทาง บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ
ฟินโนมีนา