สร้างความมั่งคั่งในระยะยาว โดยเน้นความยืดหยุ่นในการบริหารความเสี่ยงและสร้างโอกาสการลงทุนในระยะสั้น-กลาง ด้วย BCAP Solution Portfolio

เพื่อสร้างพอร์ตที่ตอบโจทย์ทั้งในด้านการสร้างความมั่งคั่งของนักลงทุนในระยะยาว และด้านความรวดเร็วและยืดหยุ่นในการบริหารความเสี่ยงและสร้างโอกาสการลงทุนในระยะสั้น-กลาง ทาง BCAP จึงเลือกสร้างพอร์ตที่มีจุดเด่นทั้งในด้านการกระจายความเสี่ยงผ่านการลงทุนในหลากหลายสินทรัพย์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ อีกทั้งมีกลยุทธ์การลงทุนมีความยืดหยุ่นต่อสถานการณ์ผ่านกลยุทธ์การทำ Tactical Asset Allocation (TAA) ที่เหมาะสมตามสภาวะตลาด จะเป็นอย่างไรเราลองมาดูกัน

จุดเด่นและกลยุทธ์ของพอร์ต

BCAP Solution Portfolio เป็นพอร์ตที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ในการสร้างความมั่งคั่งในระยะยาว ซึ่งเน้นความยืดหยุ่นในการบริหารความเสี่ยงและสร้างโอกาสการลงทุนในระยะสั้น-กลาง โดยการเสริมพอร์ตด้วยกองทุนที่มีความยืดหยุ่นสูงอย่าง BCAP Global Tactical

BCAP Dynamic Wealth Portfolio รู้ทันทุกสถานการณ์ เพื่อสร้างความมั่งคั่ง

ภาพแสดงกลยุทธ์ของพอร์ตการลงทุน BCAP Dynamic Wealth Portfolio ที่มา: บลจ. บัวหลวง วันที่: 15 กันยายน 2022

การปรับกลยุทธ์ให้ยืดหยุ่นต่อสถานการณ์โดยการทำ TAA แบ่งกลุ่มของสินทรัพย์ออกเป็น

  1. ตราสารหนี้เพื่อช่วยสร้างผลตอบแทนที่สม่ำเสมอ
  2. ตราสารทุน (หุ้น) เพื่อช่วยสร้างผลตอบแทนในระยะยาว
  3. สินทรัพย์ทางเลือก เพื่อช่วยกระจายความเสี่ยง
  4. Tactical Allocation เพื่อสร้างความยืดหยุ่นและปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ให้เหมาะกับสถานการณ์ 
  5. Satellite เพื่อรองรับโอกาสการลงทุนที่น่าสนใจ เช่น โอกาสการลงทุนระยะสั้น (Trading) หรือ ระยะยาวอย่าง Thematic

สัดส่วนสินทรัพย์ในพอร์ต

BCAP Dynamic Wealth Portfolio รู้ทันทุกสถานการณ์ เพื่อสร้างความมั่งคั่ง

ภาพแสดงสัดส่วนพอร์ตการลงทุน BCAP Dynamic Wealth Portfolio ที่มา: บางกอกแคปปิตอล วันที่: 15 กันยายน 2022

ผลทดสอบย้อนหลัง

BCAP Dynamic Wealth Portfolio รู้ทันทุกสถานการณ์ เพื่อสร้างความมั่งคั่ง

ภาพแสดงผลทดสอบย้อนหลังพอร์ตการลงทุน BCAP Dynamic Wealth Portfolio ที่มา: บางกอกแคปปิตอล วันที่: 15 กันยายน 2022

ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

 • Annualized Return: 6.02%
 • Annualized SD: 7.21%
 • Maximum Drawdown: 19.61%
 • Annualized Sharpe Ratio: 0.5263

พอร์ตการลงทุนนี้เหมาะกับใคร?

 • สามารถรับความเสี่ยงได้ปานกลางถึงสูง และมีระยะเวลาลงทุนมากกว่า 1 ปีขึ้นไป

การปรับพอร์ต

 • ทาง BCAP มีความยืดหยุ่นสูงในการปรับพอร์ตตามสภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องเพื่อบริหารความเสี่ยงและสร้างโอกาสการลงทุนในระยะสั้น-กลาง ผ่านกลยุทธ์การปรับสัดส่วนการลงทุนภายในกองทุนสินทรัพย์ประเภทต่างๆ และผ่านกองทุน Multi-asset ที่มีความยืดหยุ่นสูง

BCAP Dynamic Wealth Portfolio รู้ทันทุกสถานการณ์ เพื่อสร้างความมั่งคั่ง

ภาพแสดงกลยุทธ์การปรับพอร์ตของพอร์ต BCAP Solution Portfolio ที่มา: บางกอกแคปปิตอล วันที่: 15 กันยายน 2022

 • สำหรับลูกค้า เราแนะนำการปรับพอร์ตเพื่อ Rebalance อย่างน้อยไตรมาสละครั้ง หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยตลาดที่ส่งผลกระทบต่อพอร์ตการลุงทนอย่างมีนัยสำคัญ

มุมมองการลงทุนในปัจจุบัน

 • ภาวะการลงทุนในปัจจุบันมีความผันผวนสูงต่อเนื่องในช่วงที่เหลือของปี 2022 การปรับขึ้นของอัตราดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐฯ และความกังวลในเศรษฐกิจถดถอยเป็นตัวกดดันมูลค่าพื้นฐานของหุ้น BCAP มีการวางกลยุทธ์การลงทุนในระดับ Asset Allocation โดยลดการลงทุนตราสารทุนและกระจายการลงทุนสู่สินทรัพย์อื่นๆ  ในขณะที่ ในระดับสินทรัพย์เน้นการลงทุนลักษณะ Defensive เช่น การปรับสัดส่วนในตราสารหนี้ให้มีอายุเฉลี่ยต่ำกว่าตัวเทียบวัด หรือการลงทุนหุ้นในกลุ่ม Value และ High Dividend เป็นต้น

คำเตือน  ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต กองทุนที่มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน อาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน  ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้   กองทุนที่มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวน อาจมีต้นทุนสำหรับการทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว โดยทำให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงเล็กน้อยจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น   กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้  (non-investment grade) หรือไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (unrated bond) ผู้ลงทุนจึงอาจมีความเสี่ยงสูงขึ้นจากการไม่ได้รับชำระคืนเงินต้น และดอกเบี้ย  เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ทั่วไป โดยจัดทำขึ้นจากแหล่งข้อมูลต่างๆที่น่าเชื่อถือได้ ณ วันที่แสดงข้อมูลแต่บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกต้องความน่าเชื่อถือ และความสมบูรณ์ของข้อมูลทั้งหมด โดยบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงข้อมูลทั้งหมดโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอกแคปปิตอล จำกัด โทร  0 2618 1599

คู่มือเลือกกองทุน SSF RMF อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ