แจ้งเตือน

PORT

แผน BIC อสังหาฯ

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และ REITs เป็นกองทุนประเภทหนึ่งที่ให้ผลตอบแทนระหว่างหุ้นและตราสารหนี้ คือ ความเสี่ยงและความผันผวนต่ำกว่าหุ้น แต่ให้ผลตอบแทนเฉลี่ยสูงกว่าตราสารหนี้

เงินลงทุนแนะนำ : 500,000 บาทขึ้นไป

จุดเด่นแผน BIC อสังหาฯ​ คืออะไร

ให้ผลตอบแทนสม่ำเสมอทั้งในรูปแบบของส่วนต่างราคาและเงินปันผล

ความผันผวนไม่สูงมากเท่ากองทุนรวมหุ้น

สินทรัพย์ที่กองทุนรวมเข้าลงทุน มีรายได้ครอบคลุมหลายช่องทาง เช่น ค่าเช่าจากออฟฟิส สำนักงาน คลังสินค้า ที่ดิน เป็นต้น

กระจายความเสี่ยงด้วยอสังหาฯ จากในประเทศ และนอกประเทศ

แผน BIC อสังหาฯ​ เหมาะสมกับใคร

นักลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนที่สม่ำเสมอ

นักลงทุนที่ต้องการกระจายความเสี่ยงในพอร์ตการลงทุน

นักลงทุนที่เน้นการลงทุนระยะกลางและยาว

นักลงทุนที่รับและเข้าใจความเสี่ยงของสินทรัพย์ประเภทอสังหาฯ

หากท่านต้องการผลตอบแทนที่มากกว่าตราสารหนี้ และเน้นความสม่ำเสมอที่ไม่ผันผวนเท่ากองทุนรวมหุ้น

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และ REITs ถือได้ว่าเป็นทางเลือกหนึ่งในสำหรับการลงทุนในช่วงสภาวะตลาดผันผวนสูง

ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบ ผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนได้ทุกวันทำการที่ บลน.ฟินโนมีนา โทร.02-026-5100 หรือดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ www.finnomena.com การลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนจึงอาจยังมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนหลงเหลืออยู่ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรก ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และโปรดขอคำแนะนำเพิ่มเติมจากผู้แนะนำหรือเอกสารประกอบการเสนอขายก่อนตัดสินใจลงทุน

สร้างผลตอบแทนให้บรรลุเป้าหมายของคุณ กับ FINNOMENA PORT แผน BIC อสังหาฯ