แนวคิดจากเอเปค 2022 สู่ทิศทางเศรษฐกิจดิจิทัลไทย

ช่วงสัปดาห์ของการจัดประชุม APEC 2022 Thailand ที่ผ่านมา หลายคนอาจได้ยินคำว่า BCG Economy Model กันมากขึ้น ซึ่งเปรียบเสมือนแพลตฟอร์มที่เชื่อมโยงและฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังยุคโควิด-19 ตามแนวทางเศรษฐกิจชีวภาพ (Bio) เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular) และเศรษฐกิจสีเขียว (Green) สะท้อนให้เห็นว่าผู้นำและรัฐบาลจาก 21 เขตเศรษฐกิจพร้อมส่งเสริมผลักดันเรื่องเหล่านี้มากน้อยเพียงใด

แนวคิดจากเอเปค 2022 สู่ทิศทางเศรษฐกิจดิจิทัลไทย

ที่มา : apec2022.prd.go.th

และจากผลการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอเปค (APEC Finance Ministers’ Meeting: APEC FMM) ครั้งที่ 29 ที่ผ่านมา ได้มีการเน้นย้ำในประเด็นการเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Finance) การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อมุ่งสู่การเป็นเศรษฐกิจดิจิทัล (Digitalization for Digital Economy) ภายใต้แนวคิด “ขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล มุ่งสู่การเงินการคลังยั่งยืน” ที่มีแนวทางการสร้างระบบนิเวศให้เอื้อต่อการให้บริการทางการเงินดิจิทัลที่ครอบคลุมทุกภาคส่วนให้มากยิ่งขึ้นใน 3 ประเด็นหลัก ได้แก่

(1) การพัฒนาระบบข้อมูลเปิดที่เชื่อมโยงกัน (Inter-operable Open Data) ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

(2) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของตลาดดิจิทัลสำหรับสินเชื่อหมุนเวียน (Supply Chain Finance) เพื่อช่วยเหลือวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และรายย่อย ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 และ

(3) การส่งเสริมการพัฒนาสกุลเงินดิจิทัลของธนาคารกลางที่เชื่อมโยงกัน (Inter-Operable Central Bank Digital Currencies (CBDCs) เพื่อสนับสนุนสกุลเงินในรูปแบบดิจิทัลที่ออกโดยธนาคารกลางสำหรับการทำธุรกรรมในอนาคต

โดยภาคเอกชนก็มีความพร้อมในการพัฒนาตามแนวคิดดังกล่าวอีกทั้งภาครัฐเองยังมีแนวโน้มที่จะสนับสนุนทั้งเศรษฐกิจดิจิทัลและเศรษฐกิจสีเขียวเพื่อสร้างความยั่งยืนต่อไปทั้งในระดับประเทศและภูมิภาค เป็นไปได้ว่าในอนาคตอันใกล้เราอาจจะได้เห็นความก้าวหน้าและประโยชน์จากเศรษฐกิจดิจิทัลได้ในเร็ววัน

รวมถึงสนับสนุนภาคเอกชน และสตาร์ทอัปด้วย ส่วนภาคประชาชนก็ต้องปรับตัวให้ทันกับเศรษฐกิจดิจิทัล ทั้ง e-Commerce, Fintech และ Bitcoin เพราะสิ่งนี้จะสร้างจุดเปลี่ยนเศรษฐกิจในศตวรรษที่ 21 เลยทีเดียว

อ้างอิง Thaipublica, Apec2022, Thansettakij

Bitkub.com


คำเตือน

คริปโตเคอร์เรนซีและโทเคนดิจิทัลมีความเสี่ยงสูง ท่านอาจสูญเสียเงินลงทุนได้ทั้งจํานวน โปรดศึกษาและลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ | สินทรัพย์ดิจิทัลมีความเสี่ยง โปรดศึกษาและลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ | ผลตอบแทนของสินทรัพย์ดิจิทัลในอดีตหรือผลการดําเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลตอบแทน ของสินทรัพย์ดิจิทัลหรือผลการดําเนินงานในอนาคต

คู่มือเลือกกองทุน SSF RMF อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ