แจ้งเตือน

เพียงแนะนำคนรู้จักเป็นนักลงทุนกับ FINNOMENA

รับหน่วยลงทุนสูงสุด 10,000 บาท*

5 ก.พ. – 25 มี.ค. 64

referral

แนะนำคนรู้จักให้เราช่วยดูแลเรื่องการลงทุน

โปรดกรอกข้อมูลบุคคลที่คุณแนะนำ และเป็นลูกค้าในกลุ่ม Private Wealth (มียอดเงินลงทุน 2-9.99 ล้านบาท) หรือ Private Banking (มียอดเงินลงทุน 10 ล้านบาทขึ้นไป)

หลังจากรับข้อมูล ที่ปรึกษาการลงทุนของ FINNOMENA จะติดต่อบุคคลในรายชื่อเพื่อให้คำแนะนำผลิตภัณฑ์การลงทุนต่อไป

สงวนสิทธิ์การแนะนำเฉพาะนักลงทุน FINNOMENA ที่มีเงินลงทุน 2 ล้านบาทขึ้นไปเท่านั้น

เงื่อนไขการรับสิทธิ์ของผู้แนะนำ

 

  • ระยะเวลาโปรแกรม ตั้งแต่วันที่ 5 ก.พ. – 25 มี.ค. 64
  • ผู้แนะนำที่ร่วมโปรแกรมจะต้องเป็นลูกค้า FINNOMENA ในระดับ Private Wealth และ Private Banking เมื่อมียอดเงินลงทุนตั้งแต่ 2 ล้านบาทขึ้นไปแล้วเท่านั้น
  • ผู้แนะนำสามารถส่งรายชื่อได้ไม่เกิน 5 รายชื่อต่อผู้แนะนำ
  • ค่าตอบแทนที่จะให้แก่ผู้แนะนำ บริษัทมิได้อ้างอิงถึงผลสำเร็จแต่อย่างใด
  • นำจ่ายของรางวัลไม่เกินวันที่ 25 เมษายน 2564
  • ผู้แนะนำ 1 ท่านได้รับ 1 สิทธิ์เท่านั้น
  • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกเงื่อนไขและข้อตกลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีใด ๆ การตัดสินใจหรือการดำเนินการของ FINNOMENA ถือเป็นที่สิ้นสุด
 

ของรางวัลสำหรับผู้แนะนำ

  • หน่วยลงทุน K-CASH มูลค่า 3,000 บาท เมื่อผู้แนะนำมีการส่งรายชื่อผู้ที่สามารถเปิดบัญชีลงทุน โดยรายชื่อดังกล่าวสามารถเป็นลูกค้าในกลุ่ม Private Wealth มียอดเงินลงทุน 2 ล้านบาทขึ้นไป ภายใน 25 มี.ค. 64 เท่านั้น
  • หน่วยลงทุน K-CASH มูลค่า 10,000 บาท เมื่อผู้แนะนำมีการส่งรายชื่อผู้ที่สามารถเปิดบัญชีลงทุน โดยรายชื่อดังกล่าวสามารถเป็นลูกค้าในกลุ่ม  Private Banking มียอดเงินลงทุน 10 ล้านบาทขึ้นไป ภายใน 25 มี.ค. 64 เท่านั้น
  • FINNOMENA จะทำการสั่งซื้อกองทุน K-CASH และ ชำระราคาค่าซื้อ โดยอ้างอิงมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (Net Asset Value : NAV) ณ วันที่ ทำรายการสั่งซื้อหน่วยลงทุนในแผนการลงทุนล่าสุดของผู้แนะนำ โดยบริษัทกำหนดวันใดวันหนึ่งไม่เกินวันที่ 25 ของเดือนเมษายน 2564