แจ้งเตือน
คุณ ได้มอบสิทธิ์รับรางวัลขวัญถุง
หน่วยลงทุนมูลค่า 100 บาท ให้กับคุณ
จากแคมเปญ ชวนคนใกล้ตัว สะสมมูลค่าผ่านกองทุนรวม
คุณต้องเปิดบัญชีลงทุนครั้งแรกกับ FINNOMENA ภายใน 30 พ.ย. 63
เพื่อรับสิทธิ์รับรางวัลขวัญถุง หน่วยลงทุนมูลค่า 100 บาท
เงื่อนไขการรับสิทธิ์ของผู้ถูกแนะนํา
 • ผู้ถูกแนะนำที่สามารถเข้าร่วมโปรแกรม จะต้องเป็นผู้ที่ไม่เคยเปิดบัญชีซื้อขายหน่วยลงทุนกับ บลน. FINNOMENA มาก่อนวันที่ 1 ก.ย. 63
 • ผู้ถูกแนะนำต้องเปิดบัญชีซื้อขายกองทุนรวมพร้อมทำรายการตัดบัญชีธนาคารอัตโนมัติเสร็จสมบูรณ์ (จะต้องได้รับการยืนยันเลขที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจาก FINNOMENA และการอนุมัติตัดบัญชีธนาคารอัตโนมัติ ATS เรียบร้อย ก่อนวันที่ 30 พ.ย. 63
 • จำกัดสิทธิ์รับรางวัล 1 สิทธิ์ ต่อ 1 ผู้ถูกแนะนำเท่านั้น
 • ผู้ถูกแนะนำจะได้ของรางวัลเป็นหน่วยลงทุน K-CASH จำนวนเงิน 100 บาท
  • ผู้ถูกแนะนําที่ได้รับสิทธิ์ทราบว่าของรางวัลเป็นหน่วยลงทุน K-CASH และผู้ถูกแนะนําที่ได้รับสิทธิ์ ได้ทําความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงของการลงทุนตามข้อมูล Fund Fact Sheet ของหน่วยลงทุน K-CASH และสามารถศึกษารายละเอียดกองทุนเพิ่มเติมได้ที่ finnomena.com/fund/k-cash
 • FINNOMENA จะดําเนินการจัดสรรหน่วยลงทุน K-CASH ให้แก่ผู้ถูกแนะนําทุกท่านที่ปฏิบัติถูกต้องตามเงื่อนไขการรับสิทธิ์ โดยกําหนดขั้นตอนในการจัดสรรหน่วยลงทุนดังนี้
  • ผู้ถูกแนะนำที่ได้รับสิทธิ์เปิดบัญชีสมบูรณ์ในเดือนใด ท่านจะได้รับหน่วยลงทุน K-CASH จำนวนเงิน 100 บาท เพิ่มในแผนที่มีการลงทุนล่าสุดภายในวันที่ 25 ของเดือนถัดไป
  • บริษัทจะทำการสั่งซื้อ ชำระราคาค่าซื้อ โดยอ้างอิงมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (Net Asset Value : NAV) ณ วันที่ทำรายการชำระราคาค่าซื้อ โดยบริษัทกำหนดวันใดวันหนึ่งไม่เกินวันที่ 25 ของเดือนถัดไป
  • ผู้ถูกแนะนำที่ได้รับสิทธิ์สามารถตรวจสอบหน่วยลงทุนที่ได้รับตามสิทธิ์ได้ที่แผนการลงทุนล่าสุด
  • ตัวอย่าง ผู้รับสิทธิ์เปิดบัญชี ได้รับอนุมัติตัดบัญชีธนาคารอัตโนมัติ (ATS) ครบถ้วน ตั้งแต่วันที่ 1-30 ก.ย. 63 ท่านจะได้รับหน่วยลงทุน K-CASH ภายในวันที่ 25 ต.ค. 63
เงื่อนไขการรับสิทธิ์ของผู้ถูกแนะนํา
 • ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้
 • มูลค่าของของรางวัลที่ได้รับจากการเข้าร่วมรายการ ถือเป็นเงินได้พึงประเมินที่ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา บลน. ฟินโนมีนา มีหน้าที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายโดยเปิดเผยมูลค่าของรางวัล ซึ่งถือว่าเป็นเงินได้พึงประเมินให้กับกรมสรรพากรตามกฎหมาย ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีหน้าที่แจ้งแหล่งที่มาและมูลค่าของรางวัลที่ได้รับ พร้อมกับยื่นแบบแสดงรายการชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากการเข้าร่วมกิจกรรมนี้ด้วยตนเอง และสามารถขอใบยืนยันมูลค่าของรางวัลได้จากบลน. ฟินโนมีนา เพื่อใช้ในการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกเงื่อนไขและข้อตกลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีใด ๆ การตัดสินใจหรือการดำเนินการของ FINNOMENA ถือเป็นที่สิ้นสุด