แจ้งเตือน

PORT

หนังสือยินยอมรับความเสี่ยงจากการลงทุน กองทุน UDB-A

นักลงทุน

​ข้าพเจ้าได้รับทราบและมีความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนในตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุน (“non-investment grade”) หรือไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (“unrated”) รวมถึงความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนในตราสารดังกล่าวเป็นอย่างดีแล้วว่า

  1. นโยบายการลงทุนในตราสาร non-investment grade / unrated กองทุนรวมดังกล่าวมีนโยบายการลงทุนในตราสาร non-investment grade / unrated ในสัดส่วนที่อาจจะเกิดกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (“NAV”)
  2. ความเสี่ยงของการลงทุนในตราสาร non-investment grade / unrated กองทุนรวมนี้เน้นลงทุนในตราสารที่มีความเสี่ยงด้านเครดิตและสภาพคล่องมากกว่ากองทุนรวมทั่วไป ซึ่งตราสารดังกล่าวอาจไม่สามารถชำระคนเงินต้นและดอกเบี้ยตามจำนวนหรือเวลาที่กำหนด ดังนั้น จึงเหมาะกับผู้ลงทุนที่มีฐานะการเงินที่สามารถรับความเสี่ยงจากผลขาดทุนได้

ข้าพเจ้าตกลงยินยอมที่จะผูกผันตนเองตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ปรากฎในหนังสือชี้ชวนของบริษัทจัดการ ทุกประกาศ

หากท่านมีข้อสงสัยสามารถติดต่อเราได้ทางเบอร์โทรศัพท์ 02-026-5100 หรือทาง LINE @FINNOMENAPORT

ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน | พอร์ตการลงทุนแนะนำในกองทุนรวมถูกจัดทำขึ้นร่วมกันระหว่างกูรูด้านการเงินแต่ละราย และตรวจสอบความถูกต้องโดยทีมงานนักวิเคราะห์ของของบริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด | การให้ข้อมูลสำหรับติดต่อของท่าน ถือเป็นการยอมรับให้บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด และบริษัท ฟินโนมีนา จำกัด ติดต่อท่านได้โดยตรงเท่านั้น ข้อมูลส่วนตัวของท่านจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ