Relative Purchasing Power Parity (RPPP) คือ อะไร?

Relative Purchasing Power Parity (RPPP) หรือ ทฤษฎีความเสมอภาคของอำนาจซื้อโดยเปรียบเทียบ มีพื้นฐานมาจากทฤษฎี Purchasing Power Parity (PPP) หรือ ทฤษฎีความเสมอภาคของอำนาจซื้อ อันเป็นทฤษฎีที่ว่าด้วยความเท่าเทียมกันของอำนาจซื้อ โดยอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างสกุลเงินสองประเทศต้องอยู่ในภาวะสมดุล ทำให้อำนาจการซื้อหรือราคาสินค้าอย่างหนึ่งในประเทศทั้งสองเท่ากัน ทฤษฎีนี้กล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างอัตราเงินเฟ้อและอัตราแลกเปลี่ยน ขอสมมติว่าประเทศ A มีอัตราเงินเฟ้อสูงกว่าประเทศ B 10% ต่อปี ดังนั้นเมื่อถึงสิ้นปี สกุลเงินของประเทศ A จะมีอำนาจซื้อสินค้าชิ้นหนึ่งลดลงไป 10% ดังนั้นจากแนวคิดตามทฤษฎี Relative Purchasing Power Parity ความแตกต่างของอัตราเงินเฟ้อ จะส่งผลให้สกุลเงินของประเทศ A อ่อนค่าลง 10% เพื่อรักษาอำนาจซื้อสินค้าชิ้นหนึ่งให้เท่าเทียมกัน ตัวอย่าง อัตราเงินเฟ้อ … Continue reading Relative Purchasing Power Parity (RPPP) คือ อะไร?