แจ้งเตือน

ข้อตกลงและเงื่อนไขการทำรายการซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุนเพื่อสับเปลี่ยนกองทุนระหว่างบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุน (“ข้าพเจ้า”, “ลูกค้า” หรือ “ท่าน” ) ยินยอมและรับทราบข้อตกลงและเงื่อนไขการทำรายการซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุนเพื่อสับเปลี่ยนกองทุนระหว่างบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ผ่านทางบริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด (“บริษัท”) (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ข้อตกลงและเงื่อนไข”) โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้

 1. ข้าพเจ้ารับทราบและยอมรับว่า การส่งคำสั่งซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุนเพื่อสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนระหว่างระหว่างบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ของข้าพเจ้าผ่านบริษัทนั้น เป็นการทำรายการผ่านระบบ FundConnext ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 2. เมื่อลูกค้าทำรายการซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุนเพื่อสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนระหว่างบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนนั้น  จะประกอบด้วยรายการขายคืนหน่วยลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนที่ลูกค้าประสงค์จะสับเปลี่ยนออก (“บลจ. ต้นทาง”) และรายการซื้อหน่วยลงทุน ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนที่ลูกค้าประสงค์จะสับเปลี่ยนเข้ามา (“บลจ. ปลายทาง”) ซึ่งเมื่อรายการขายคืนหน่วยลงทุนของ บลจ.ต้นทางได้รับการจัดสรรเรียบร้อยแล้ว ระบบ FundConnext จะทำการสร้างรายการซื้อหน่วยลงทุนของ บลจ.ปลายทาง ณ วันเดียวกัน ดังนั้น เมื่อระบบได้รับเงินจากรายการขายคืนหน่วยลงทุนของ บลจ.ต้นทางของลูกค้าแล้วให้ถือว่ารายการซื้อหน่วยลงทุนของบลจ.ปลายทางมีผลสมบูรณ์ ณ วันนั้น
 3. บลจ.ต้นทางจะจัดส่งเงินที่ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุนโดยฝากเข้าบัญชีชื่อ “บัญชีซื้อหน่วยลงทุน โดย บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด” และบริษัทจะทำการส่งมอบเงินเพื่อชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนของ บลจ.ปลายทาง โดยบริษัทจะไม่มีการนำเงินดังกล่าวไปใช้ หรือแสวงหาผลประโยชน์อื่นใด นอกเหนือจากวัตถุประสงค์ในการทำรายการซื้อและขายหน่วยลงทุนเพื่อสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนระหว่างบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเท่านั้น
 4. ในวันที่ทำการส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของ บลจ.ต้นทาง ระบบของบริษัทจะแสดงประมาณการวันที่ของการซื้อหน่วยลงทุนของบลจ.ปลายทางให้แก่ลูกค้า โดยระบบดังกล่าวจะคำนวณวันที่ของการซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวจากข้อมูลวันหยุดทำการของบริษัทหลักทรัพย์ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และข้อมูลวันหยุดทำการของ บลจ. ปลายทาง ณ วันที่ลูกค้าดำเนินการส่งคำสั่งรายการขายคืนหน่วยลงทุนเท่านั้น ทั้งนี้ วันหยุดทำการ ให้หมายความรวมถึง วันเสาร์, วันอาทิตย์ และวันที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดให้เป็นวันหยุดทำการของธนาคารพาณิชย์ หรือวันหยุดทำการของกองทุนนั้น ๆ แล้วแต่กรณี (“วันหยุดทำการ”)
 5. กรณีวันที่ทำรายการซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน บลจ.ปลายทาง ตรงกับวันหยุดทำการ ข้าพเจ้ารับทราบว่ารายการซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวจะถูกดำเนินการซื้อและส่งมอบเงินเพื่อชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนในวันทำการถัดไป ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิคงเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน บลจ. ปลายทางไว้ในบัญชีชื่อ “บัญชีซื้อหน่วยลงทุน โดย บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด” โดยบริษัทจะคงเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนไว้ไม่เกิน 30 (สามสิบ) วันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของลูกค้าจาก บลจ. ต้นทาง
 6. กรณีในวันที่ทำรายการซื้อหน่วยลงทุนของ บลจ.ปลายทาง ตรงกับวันที่บลจ.ปลายทางมีประกาศแจ้งวันหยุดทำการของกองทุนฉุกเฉิน (เช่น ภัยธรรมชาติ เหตุทางการเมือง เป็นต้น) รายการซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนดังกล่าว จะถูกเลื่อนเป็นวันทำการถัดไป หรืออาจถูกยกเลิกขึ้นอยู่กับนโยบายหรือประกาศของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนของกองทุนนั้น ๆ และหากลูกค้าต้องการยกเลิกรายการคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน ระบบของบริษัทจะดำเนินการโอนเงินที่ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ลูกค้าโดยการโอนเข้าบัญชีเงินฝากที่ลูกค้าได้ให้ไว้กับทางบริษัทภายในระยะเวลาที่กำหนดตามรายละเอียดของโครงการกองทุน และบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบถึงเหตุดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษร โดยวิธีการส่งผ่านช่องทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail), ข้อความผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ (SMS) หรือช่องทางอื่นใดที่ท่านให้ไว้กับทางบริษัท
 7. หลังจากที่ระบบทำการสร้างรายการคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนของ บลจ.ปลายทางเรียบร้อยแล้ว ลูกค้าจะสามารถยกเลิกคำสั่งรายการซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวได้ ก่อนเวลาปิดรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนของบริษัท ยกเว้นช่วงเวลา 03.00-04.00 น. ของทุกวัน และช่วงเวลาที่ระบบ FundConnext ไม่พร้อมใช้งาน เนื่องจากระบบ FundConnext อยู่ระหว่างการปรับปรุงข้อมูลในระบบ
 8. กรณีที่จำนวนเงินที่ได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนของ บลจ.ต้นทางมีจำนวนเงินไม่เพียงพอต่อการชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน บลจ.ปลายทางนั้น รายการคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวจะถูกยกเลิกและระบบของบริษัทจะดำเนินการคืนเงินที่ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ลูกค้า โดยการโอนเข้าบัญชีเงินฝากที่ลูกค้าได้ให้ไว้กับทางบริษัทภายในระยะเวลาที่กำหนดตามรายละเอียดของโครงการกองทุน
 9. หากเกิดกรณีที่ บลจ.ต้นทางไม่สามารถจัดสรรหน่วยลงทุน หรือจัดสรรหน่วยลงทุนตามรายการคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าเวลาที่กำหนดของวันที่ได้รับเงินจากรายการคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน จนเป็นเหตุให้ไม่สามารถสร้างรายการคำสังซื้อหน่วยลงทุนของ บลจ.ปลายทางได้ ทางระบบของบริษัทจะทำการคืนเงินที่ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ลูกค้า โดยการโอนเข้าบัญชีเงินฝากที่ลูกค้าได้ให้ไว้กับทางบริษัทภายในระยะเวลาที่กำหนดตามรายละเอียดของโครงการกองทุน
 10. หากรายการซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนบลจ.ปลายทาง เกิดเหตุขัดข้องอื่นใด เป็นเหตุให้ไม่สามารถสร้างรายการคำสั่งซื้อหรือรายการคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนดำเนินการไม่สำเร็จ ทางระบบของบริษัทจะทำการคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ลูกค้า โดยการโอนเข้าบัญชีเงินฝากที่ลูกค้าได้ให้ไว้กับทางบริษัทภายในระยะเวลาที่กำหนดตามรายละเอียดของโครงการกองทุน
 11. บริษัทขอสงวนสิทธิไม่รับการส่งคำสั่งการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนระหว่างบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เพื่อเข้าซื้อกองทุนประเภทที่มีเงื่อนไขเฉพาะ เช่น การเสนอขายกองทุนเปิดใหม่ให้กับนักลงทุน (กองทุนประเภท IPO) เป็นต้น
 12. กรณีกองทุนรวมมีการใช้เครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องกองทุนรวม การสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของ บลจ.ต้นทาง หรือ การสั่งซื้อหน่วยลงทุนของ บลจ.ปลายทาง ให้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้เครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องของกองทุนรวมนั้น
 13. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไขใด ๆ ที่ระบุอยู่ในข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ รวมทั้งที่ระบุอยู่ในช่องทางการให้บริการใดช่องทางหนึ่งเป็นการเฉพาะ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า ท่านมีหน้าที่ตรวจสอบข้อตกลงและเงื่อนไข รวมถึงข้อกำหนดเพิ่มเติมใด ๆ ของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ โดยท่านรับทราบและตกลงตามข้อตกลงและเงื่อนไขที่ได้แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงนั้นแล้ว
 14. หากลูกค้ามีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด หรือผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท www.finnomena.com หรือติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์ หมายเลข 02-026-5100