แจ้งเตือน

เวลาปิดรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน

รวบรวมรายชื่อกองทุนรวมที่สามารถทำการซื้อขายบนแพลตฟอร์มของฟินโนมีนา โดยมีเวลาปิดรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนอยู่ 2 ช่วงเวลาคือ 11.00 น. และ 14.00 น. สามารถตรวจสอบรายละเอียดได้ดังต่อไปนี้

รายชื่อกองทุนเวลาปิดรับคำสั่งซื้อเวลาปิดรับคำสั่งขายคืน
ABAG14:00:0011:00:00
ABAGS14:00:0011:00:00
ABAGS-SSF14:00:0011:00:00
ABAPAC14:00:0011:00:00
ABAPAC-RMF14:00:0011:00:00
ABAPAC-SSF14:00:0011:00:00
ABCC14:00:0011:00:00
ABCG14:00:0011:00:00
ABCG-SSF14:00:0011:00:00
ABCNEXT-A14:00:0011:00:00
ABCNEXT-SSF14:00:0011:00:00
ABEG14:00:0011:00:00
ABEHB14:00:0011:00:00
ABFC14:00:0011:00:00
ABG14:00:0011:00:00
ABGDD-A14:00:0011:00:00
ABGDD-R14:00:0011:00:00
ABGDD-RMF14:00:0011:00:00
ABGDD-SSF14:00:0011:00:00
ABGEM14:00:0011:00:00
ABGS-A14:00:0011:00:00
ABGS-SSF14:00:0011:00:00
ABIG14:00:0011:00:00
ABINC14:00:0011:00:00
ABINNO-A14:00:0011:00:00
ABINNO-SSF14:00:0011:00:00
ABJO14:00:0011:00:00
ABPCAP-A14:00:0011:00:00
ABPCAP-SSF14:00:0011:00:00
ABSC-RMF14:00:0011:00:00
ABSI-RMF14:00:0011:00:00
ABSL14:00:0011:00:00
ABSM14:00:0011:00:00
ABSM-RMF14:00:0011:00:00
ABTED14:00:0011:00:00
ABTESSF14:00:0011:00:00
ABV14:00:0011:00:00
ABWOOF14:00:0011:00:00
AEOB14:00:0011:00:00
รายชื่อกองทุนเวลาปิดรับคำสั่งซื้อเวลาปิดรับคำสั่งขายคืน
ASP14:00:0014:00:00
ASP-AAA-A14:00:0014:00:00
ASP-AAA-R14:00:0014:00:00
ASP-ASIAN11:00:0011:00:00
ASP-BRIC11:00:0011:00:00
ASP-CHINA14:00:0014:00:00
ASP-CHINABOND-A14:00:0014:00:00
ASP-CHINABOND-R14:00:0014:00:00
ASP-DIGIBLOC14:00:0014:00:00
ASP-DIGIBLOC-SSF14:00:0014:00:00
ASP-DIGIBLOCRMF14:00:0014:00:00
ASP-DISRUPT14:00:0014:00:00
ASP-DISRUPTRMF14:00:0014:00:00
ASP-DPLUS14:00:0014:00:00
ASP-ERF14:00:0014:00:00
ASP-EUG14:00:0014:00:00
ASP-EUPROP14:00:0014:00:00
ASP-EUROPE QUALITY14:00:0014:00:00
ASP-EVOCHINA11:00:0011:00:00
ASP-EVOCHINA-SSF11:00:0011:00:00
ASP-EVOCHINARMF11:00:0011:00:00
ASP-FFPLUSA14:00:0014:00:00
ASP-FFPLUSR14:00:0014:00:00
ASP-FLEXPLUS14:00:0014:00:00
ASP-FRF14:00:0014:00:00
ASP-GDF14:00:0011:00:00
ASP-GOLD14:00:0014:00:00
ASP-HSI11:00:0011:00:00
ASP-IHEALTH14:00:0014:00:00
ASP-INDIA14:00:0014:00:00
ASP-JHC14:00:0014:00:00
ASP-LEGACY-UI14:00:0014:00:00
ASP-MRF14:00:0014:00:00
ASP-NGF14:00:0014:00:00
ASP-OIL14:00:0014:00:00
ASP-POWER14:00:0014:00:00
ASP-POWERRMF14:00:0014:00:00
ASP-PRIME414:00:0011:00:00
ASP-PROPIN-A14:00:0014:00:00
ASP-PROPIN-R14:00:0014:00:00
ASP-ROBOT14:00:0014:00:00
ASP-ROBOTRMF14:00:0014:00:00
ASP-S&P50014:00:0014:00:00
ASP-SME14:00:0014:00:00
ASP-SME-SSF14:00:0014:00:00
ASP-T1214:00:0014:00:00
ASP-THEQ14:00:0014:00:00
ASP-TOPBRAND14:00:0014:00:00
ASP-VIET14:00:0011:00:00
ASP-VIETRMF14:00:0011:00:00
ASP-X14:00:0014:00:00
ASPGIPLUS-A14:00:0014:00:00
ASPGIPLUS-R14:00:0014:00:00
รายชื่อกองทุนเวลาปิดรับคำสั่งซื้อเวลาปิดรับคำสั่งขายคืน
B-ACTIVE14:00:0014:00:00
B-ASEAN14:00:0014:00:00
B-ASEANRMF14:00:0014:00:00
B-ASIA14:00:0014:00:00
B-ASIARMF14:00:0014:00:00
B-ASIASSF14:00:0014:00:00
B-BHARATA14:00:0014:00:00
B-CHINAARMF14:00:0014:00:00
B-CHINE-EQ14:00:0014:00:00
B-CHINESSF14:00:0014:00:00
B-ENHANCED14:00:0014:00:00
B-FINTECH14:00:0014:00:00
B-FLEX14:00:0014:00:00
B-FUTURE14:00:0014:00:00
B-FUTURERMF14:00:0014:00:00
B-FUTURESSF14:00:0014:00:00
B-GLOB-INFRA14:00:0014:00:00
B-GLOB-INFRARMF14:00:0014:00:00
B-GLOB-INFRASSF14:00:0014:00:00
B-GLOBAL14:00:0014:00:00
B-GLOBALRMF14:00:0014:00:00
B-GTO14:00:0014:00:00
B-GTORMF14:00:0014:00:00
B-GTOSSF14:00:0014:00:00
B-HY (H75) AI14:00:0014:00:00
B-INCOME14:00:0014:00:00
B-INCOMESSF14:00:0014:00:00
B-INDIAMRMF14:00:0014:00:00
B-INFRA14:00:0014:00:00
B-INNOTECH14:00:0014:00:00
B-INNOTECHRMF14:00:0014:00:00
B-INNOTECHSSF14:00:0014:00:00
B-IR-FOF14:00:0014:00:00
B-IR-FOFRMF14:00:0014:00:00
B-NIPPON14:00:0014:00:00
B-SENIOR14:00:0014:00:00
B-SENIOR-X14:00:0014:00:00
B-SIP14:00:0014:00:00
B-SIPRMF14:00:0014:00:00
B-SIPSSF14:00:0014:00:00
B-SM-RMF14:00:0014:00:00
B-SMEQ14:00:0014:00:00
B-THAICG14:00:0014:00:00
B-TNTV14:00:0014:00:00
B-TOPTENRMF14:00:0014:00:00
B-TREASURY14:00:0014:00:00
B-USALPHA14:00:0014:00:00
B-USALPHARMF14:00:0014:00:00
B-USALPHASSF14:00:0014:00:00
B-VIETNAM14:00:0011:00:00
B-VIETNAMRMF14:00:0011:00:00
B-VIETNAMSSF14:00:0011:00:00
B25RMF14:00:0014:00:00
BBASIC14:00:0014:00:00
BBASICRMF14:00:0014:00:00
BCARE14:00:0014:00:00
BCARERMF14:00:0014:00:00
BCARESSF14:00:0014:00:00
BEQSSF14:00:0014:00:00
BERMF14:00:0014:00:00
BFIXED14:00:0014:00:00
BFLRMF14:00:0014:00:00
BFRMF14:00:0014:00:00
BGOLD14:00:0014:00:00
BGOLDRMF14:00:0014:00:00
BKA14:00:0014:00:00
BKA214:00:0014:00:00
BKD14:00:0014:00:00
BKIND14:00:0014:00:00
BM70SSF14:00:0014:00:00
BMAPS10014:00:0014:00:00
BMAPS100RMF14:00:0014:00:00
BMAPS2514:00:0014:00:00
BMAPS25RMF14:00:0014:00:00
BMAPS5514:00:0014:00:00
BMAPS55RMF14:00:0014:00:00
BSIRICG14:00:0014:00:00
BSIRIRMF14:00:0014:00:00
BTK14:00:0014:00:00
BTP14:00:0014:00:00
IN-RMF14:00:0014:00:00
MM-RMF14:00:0014:00:00
รายชื่อกองทุนเวลาปิดรับคำสั่งซื้อเวลาปิดรับคำสั่งขายคืน
BCAP-2030 RMF14:00:0014:00:00
BCAP-2040 RMF14:00:0014:00:00
BCAP-2050 RMF14:00:0014:00:00
BCAP-CLEAN14:00:0014:00:00
BCAP-CTECH14:00:0014:00:00
BCAP-DISRUPT14:00:0014:00:00
BCAP-GE14:00:0014:00:00
BCAP-GFIA14:00:0014:00:00
BCAP-GFIO14:00:0014:00:00
BCAP-GOLD14:00:0014:00:00
BCAP-GPROP14:00:0014:00:00
BCAP-GTAC14:00:0014:00:00
BCAP-GW1014:00:0014:00:00
BCAP-GW10 SSF14:00:0014:00:00
BCAP-GW2514:00:0014:00:00
BCAP-GW25 SSF14:00:0014:00:00
BCAP-GW5014:00:0014:00:00
BCAP-GW50 SSF14:00:0014:00:00
BCAP-GW7514:00:0014:00:00
BCAP-GW75 SSF14:00:0014:00:00
BCAP-GW9014:00:0014:00:00
BCAP-GW90 SSF14:00:0014:00:00
BCAP-MFIX14:00:0014:00:00
BCAP-SET14:00:0014:00:00
BCAP-TEQ14:00:0014:00:00
BCAP-TFACTOR14:00:0014:00:00
BCAP-USND10014:00:0014:00:00
BCAP-XHEALTH14:00:0014:00:00
รายชื่อกองทุนเวลาปิดรับคำสั่งซื้อเวลาปิดรับคำสั่งขายคืน
DAOL-AQUA14:00:0014:00:00
DAOL-CANAB14:00:0014:00:00
DAOL-CHIG14:00:0014:00:00
DAOL-CYBER14:00:0014:00:00
DAOL-DEWORLD14:00:0014:00:00
DAOL-EUROPE14:00:0014:00:00
DAOL-EVOSEMI14:00:0014:00:00
DAOL-FXALPHA-UI-A14:00:0014:00:00
DAOL-FXALPHA-UI-D14:00:0014:00:00
DAOL-GEDUCATION14:00:0014:00:00
DAOL-GEQUITY14:00:0014:00:00
DAOL-GIHEALTH14:00:0014:00:00
DAOL-GLOBALEQRMF14:00:0014:00:00
DAOL-GOLD14:00:0014:00:00
DAOL-GOLDRMF14:00:0014:00:00
DAOL-GSECURE14:00:0014:00:00
DAOL-GTECH14:00:0014:00:00
DAOL-INCOME14:00:0014:00:00
DAOL-INNOVA14:00:0014:00:00
DAOL-MONEY-R14:00:0014:00:00
DAOL-MONYRMF14:00:0014:00:00
DAOL-MULTI14:00:0014:00:00
DAOL-OSHOP14:00:0014:00:00
DAOL-PLAY14:00:0014:00:00
DAOL-REALASSETS11:00:0014:00:00
DAOL-TENERGY14:00:0014:00:00
DAOL-TRBOND-A14:00:0014:00:00
DAOL-USREIT14:00:0014:00:00
DAOL-VIETGROWTH14:00:0014:00:00
DAOL-XPROP-A14:00:0014:00:00
DAOL-XPROP-D14:00:0014:00:00
รายชื่อกองทุนเวลาปิดรับคำสั่งซื้อเวลาปิดรับคำสั่งขายคืน
ES-GDIV14:00:0014:00:00
ES-INDONESIA14:00:0014:00:00
ES-INDONESIA-RMF14:00:0014:00:00
ES-SPlus14:00:0014:00:00
ES-USTECH14:00:0014:00:00
JB2514:00:0014:00:00
JB25RMF14:00:0014:00:00
T-AsianProp14:00:0014:00:00
T-CASH14:00:0014:00:00
T-CSD14:00:0014:00:00
T-DIV14:00:0014:00:00
T-DIV214:00:0014:00:00
T-DMixed14:00:0014:00:00
T-EQUITY14:00:0014:00:00
T-ES-CHINA A14:00:0014:00:00
T-ES-ChinaA-RMF14:00:0014:00:00
T-ES-ChinaA-SSF14:00:0014:00:00
T-ES-ConBond14:00:0014:00:00
T-ES-GCG14:00:0014:00:00
T-ES-GCG-RMF14:00:0014:00:00
T-ES-GCG-SSF14:00:0014:00:00
T-ES-GF14:00:0014:00:00
T-ES-GGREEN14:00:0014:00:00
T-ES-GINNO14:00:0014:00:00
T-ES-GINNO-RMF14:00:0014:00:00
T-ES-GINNO-SSF14:00:0014:00:00
T-ES-GSBOND14:00:0014:00:00
T-ES-GTech14:00:0014:00:00
T-ES-GTech-SSF14:00:0014:00:00
T-ES-NF-SSF14:00:0014:00:00
T-EuropeEQ14:00:0014:00:00
T-FinanceTH14:00:0014:00:00
T-GLOBALBOND14:00:0014:00:00
T-GlobalBondRMF14:00:0014:00:00
T-GlobalEnergy14:00:0014:00:00
T-GlobalEQ14:00:0014:00:00
T-GlobalEQRMF14:00:0014:00:00
T-GlobalESG14:00:0014:00:00
T-GlobalValue14:00:0014:00:00
T-Healthcare14:00:0014:00:00
T-HealthcareRMF14:00:0014:00:00
T-INCOMEAI14:00:0014:00:00
T-INFRA14:00:0014:00:00
T-JapanEQ14:00:0014:00:00
T-LowBeta14:00:0014:00:00
T-LowBetaRMF14:00:0014:00:00
T-MAP14:00:0014:00:00
T-Mixed703014:00:0014:00:00
T-MONEY14:00:0014:00:00
T-MultiIncome14:00:0014:00:00
T-NERMF14:00:0014:00:00
T-NFPLUS14:00:0014:00:00
T-NFRMF14:00:0014:00:00
T-NGRMF14:00:0014:00:00
T-NMIXRMF14:00:0014:00:00
T-NMRMF14:00:0014:00:00
T-PPSD14:00:0014:00:00
T-PREMIUM BRAND14:00:0014:00:00
T-PrimeLowBeta14:00:0014:00:00
T-Privilege14:00:0014:00:00
T-Property14:00:0014:00:00
T-PropertyRMF14:00:0014:00:00
T-PropInfraFlex14:00:0014:00:00
T-SET5014:00:0014:00:00
T-SET50RMF14:00:0014:00:00
T-SM Cap14:00:0014:00:00
T-SmartBeta14:00:0014:00:00
T-STSD14:00:0014:00:00
T-TSARN14:00:0014:00:00
T-TSB14:00:0014:00:00
T-TTW114:00:0014:00:00
TGoldBullion-H11:00:0011:00:00
TGoldBullion-UH11:00:0011:00:00
TMB-ES-APPF11:00:0011:00:00
TMB-ES-AUTOMATION14:00:0014:00:00
TMB-ES-CHILL14:00:0014:00:00
TMB-ES-CHINA-A14:00:0014:00:00
TMB-ES-FINTECH14:00:0014:00:00
TMB-ES-GCG14:00:0014:00:00
TMB-ES-GCORE14:00:0014:00:00
TMB-ES-GENOME14:00:0014:00:00
TMB-ES-GINNO14:00:0014:00:00
TMB-ES-GINNO-RMF14:00:0014:00:00
TMB-ES-GSBOND14:00:0014:00:00
TMB-ES-IALLO14:00:0014:00:00
TMB-ES-INTERNET14:00:0014:00:00
TMB-ES-STARTECH14:00:0014:00:00
TMB-ES-STARTECH-RMF14:00:0014:00:00
TMB-ES-VIETNAM14:00:0014:00:00
TMB-ES-VIETNAM-RMF14:00:0014:00:00
TMB-T-ES-DPlus14:00:0014:00:00
TMB-T-ES-IPlus14:00:0014:00:00
TMB-THAICG14:00:0014:00:00
TMB5014:00:0014:00:00
TMB50DV14:00:0014:00:00
TMB50RMF14:00:0014:00:00
TMBAALF14:00:0014:00:00
TMBAAMF14:00:0014:00:00
TMBAASF14:00:0014:00:00
TMBABRMF14:00:0014:00:00
TMBAGLF14:00:0014:00:00
TMBAGLRMF14:00:0014:00:00
TMBASIAB14:00:0014:00:00
TMBBFRMF14:00:0014:00:00
TMBCB14:00:0014:00:00
TMBCHEQ11:00:0014:00:00
TMBCOF14:00:0014:00:00
TMBCORMF14:00:0014:00:00
TMBEAE14:00:0014:00:00
TMBEAERMF14:00:0014:00:00
TMBEBF14:00:0014:00:00
TMBEG14:00:0014:00:00
TMBEGRMF14:00:0014:00:00
TMBEMEQ14:00:0014:00:00
TMBGDF14:00:0014:00:00
TMBGER14:00:0014:00:00
TMBGF14:00:0014:00:00
TMBGINCOME14:00:0014:00:00
TMBGINCOMERMF14:00:0014:00:00
TMBGINFRA14:00:0014:00:00
TMBGOLD14:00:0014:00:00
TMBGOLDS11:00:0014:00:00
TMBGOLDSRMF11:00:0014:00:00
TMBGPROP14:00:0014:00:00
TMBGPROPRMF14:00:0014:00:00
TMBGQG14:00:0014:00:00
TMBGQGRMF14:00:0014:00:00
TMBGRMF14:00:0014:00:00
TMBGRR14:00:0014:00:00
TMBINCOME14:00:0014:00:00
TMBINDAE14:00:0014:00:00
TMBJE11:00:0011:00:00
TMBJERMF11:00:0011:00:00
TMBJPNAE14:00:0014:00:00
TMBMF14:00:0014:00:00
TMBMRMF14:00:0014:00:00
TMBOIL14:00:0014:00:00
TMBPIPF11:00:0014:00:00
TMBPIPRMF11:00:0014:00:00
TMBTM14:00:0014:00:00
TMBTMSMV14:00:0014:00:00
TMBTMSMVRMF14:00:0014:00:00
TMBUS50014:00:0014:00:00
TMBUS500RMF14:00:0014:00:00
TMBUSBLUECHIP14:00:0014:00:00
TMBWDEQ14:00:0014:00:00
รายชื่อกองทุนเวลาปิดรับคำสั่งซื้อเวลาปิดรับคำสั่งขายคืน
K-250014:00:0014:00:00
K-251014:00:0014:00:00
K-252014:00:0014:00:00
K-253014:00:0014:00:00
K-AEC14:00:0011:00:00
K-AFIXED14:00:0014:00:00
K-AGRI14:00:0014:00:00
K-APB-A(A)14:00:0014:00:00
K-ART14:00:0014:00:00
K-ASIA14:00:0014:00:00
K-ASIACV-A(A)14:00:0014:00:00
K-ASIAX14:00:0014:00:00
K-ATECH14:00:0014:00:00
K-BANKING14:00:0014:00:00
K-CASH14:00:0014:00:00
K-CBOND-A14:00:0014:00:00
K-CCTV-A(A)14:00:0014:00:00
K-CHANGE-A(A)14:00:0014:00:00
K-CHANGE-SSF14:00:0014:00:00
K-CHINA-A(A)14:00:0014:00:00
K-CHINA-A(D)14:00:0014:00:00
K-CHINA-SSF14:00:0014:00:00
K-CHX11:00:0011:00:00
K-CLIMATE-A(A)14:00:0014:00:00
K-ENERGY14:00:0014:00:00
K-EQUITY14:00:0014:00:00
K-EUROPE-A(D)14:00:0014:00:00
K-EUSAGE14:00:0011:00:00
K-EUSMALL14:00:0014:00:00
K-EUX14:00:0014:00:00
K-FEQ14:00:0014:00:00
K-FIXED-A14:00:0014:00:00
K-FIXEDPLUS-A14:00:0014:00:00
K-FIXEDPLUS-SSF14:00:0014:00:00
K-FIXEDPRO11:00:0014:00:00
K-GA-A(A)14:00:0014:00:00
K-GA-A(D)14:00:0014:00:00
K-GB-A(D)14:00:0014:00:00
K-GDBOND-A(A)14:00:0014:00:00
K-GEMO14:00:0014:00:00
K-GHEALTH14:00:0014:00:00
K-GHEALTH(UH)14:00:0014:00:00
K-GINCOME-A(A)14:00:0014:00:00
K-GINCOME-A(R)14:00:0014:00:00
K-GINCOME-SSF14:00:0014:00:00
K-GINFRA-A(D)14:00:0014:00:00
K-GLOBE14:00:0014:00:00
K-GOLD-A(A)14:00:0014:00:00
K-GOLD-A(D)14:00:0014:00:00
K-GPROP-A(A)14:00:0014:00:00
K-GPROP-A(D)14:00:0014:00:00
K-GREAT14:00:0014:00:00
K-HIT-A(A)14:00:0014:00:00
K-ICT14:00:0014:00:00
K-INDIA14:00:0014:00:00
K-INDX14:00:0014:00:00
K-JP-A(D)14:00:0014:00:00
K-JPX-A(A)11:00:0011:00:00
K-MIDSMALL14:00:0014:00:00
K-MONEY14:00:0014:00:00
K-MVEQ11:00:0011:00:00
K-OIL14:00:0014:00:00
K-PLAN114:00:0014:00:00
K-PLAN214:00:0014:00:00
K-PLAN314:00:0014:00:00
K-PROPI-A(D)14:00:0011:00:00
K-SELECT14:00:0014:00:00
K-SEMQ14:00:0014:00:00
K-SET5014:00:0014:00:00
K-SF-A14:00:0014:00:00
K-SF-SSF14:00:0014:00:00
K-SFPLUS14:00:0014:00:00
K-SGM11:00:0011:00:00
K-STAR-A(A)14:00:0014:00:00
K-STAR-A(R)14:00:0014:00:00
K-STAR-SSF14:00:0014:00:00
K-STEQ14:00:0014:00:00
K-TREASURY14:00:0014:00:00
K-US500X-A(A)14:00:0014:00:00
K-USA-A(A)14:00:0014:00:00
K-USA-A(D)14:00:0014:00:00
K-USA-SSF14:00:0014:00:00
K-USXNDQ-A(A)14:00:0014:00:00
K-USXNDQ-A(D)14:00:0014:00:00
K-VALUE14:00:0014:00:00
K-VIETNAM11:00:0011:00:00
K-VIETNAM-SSF11:00:0011:00:00
K-WORLDX14:00:0014:00:00
K2035RMF14:00:0014:00:00
K2040RMF14:00:0014:00:00
KBLRMF14:00:0014:00:00
KCHANGERMF14:00:0014:00:00
KCHINARMF14:00:0014:00:00
KEURMF14:00:0014:00:00
KFIRMF14:00:0014:00:00
KFLRMF14:00:0014:00:00
KGARMF14:00:0014:00:00
KGBRMF14:00:0014:00:00
KGDRMF14:00:0014:00:00
KGHRMF14:00:0014:00:00
KGIFRMF14:00:0014:00:00
KGINCOMERMF14:00:0014:00:00
KJPRMF14:00:0014:00:00
KMSRMF14:00:0014:00:00
KPROPIRMF14:00:0011:00:00
KS50RMF14:00:0014:00:00
KSFRMF14:00:0014:00:00
KSTARRMF14:00:0014:00:00
KTHAICGRMF14:00:0014:00:00
KUSARMF14:00:0014:00:00
KVIETNAMRMF11:00:0011:00:00
RKBC14:00:0014:00:00
RKF414:00:0014:00:00
รายชื่อกองทุนเวลาปิดรับคำสั่งซื้อเวลาปิดรับคำสั่งขายคืน
KKP ACT EQ-A14:00:0014:00:00
KKP ACT EQ-D14:00:0014:00:00
KKP ACT EQ-SSF14:00:0014:00:00
KKP ACT FIXED14:00:0014:00:00
KKP ACT FIXED-SSF14:00:0014:00:00
KKP BLRMF14:00:0014:00:00
KKP DIVIDEND14:00:0014:00:00
KKP DIVIDEND-SSF14:00:0014:00:00
KKP EQRMF14:00:0014:00:00
KKP G-THEME-H14:00:0014:00:00
KKP G-THEME-H-SSF14:00:0014:00:00
KKP G-UBOND-H14:00:0014:00:00
KKP G-UBOND-H-SSF14:00:0014:00:00
KKP GHC14:00:0014:00:00
KKP GIMPACT-H14:00:0014:00:00
KKP GIMPACT-H-SSF14:00:0014:00:00
KKP GINFRAEQ-H14:00:0014:00:00
KKP GINFRAEQ-H-SSF14:00:0014:00:00
KKP GNP14:00:0014:00:00
KKP GNP RMF-H14:00:0014:00:00
KKP GNP RMF-UH14:00:0014:00:00
KKP GNP-H14:00:0014:00:00
KKP GNP-H-SSF14:00:0014:00:00
KKP GNP-SSF14:00:0014:00:00
KKP GOLD14:00:0014:00:00
KKP INCOME-H11:00:0014:00:00
KKP INCOME-H-R11:00:0014:00:00
KKP INCOME-H-SSF11:00:0014:00:00
KKP INRMF14:00:0014:00:00
KKP MMRMF14:00:0014:00:00
KKP MP14:00:0014:00:00
KKP MP-SSF14:00:0014:00:00
KKP NDQ100-H14:00:0014:00:00
KKP NDQ100-H-SSF14:00:0014:00:00
KKP PGE RMF-H14:00:0014:00:00
KKP PGE-H14:00:0014:00:00
KKP PGE-H-SSF14:00:0014:00:00
KKP PLUS14:00:0014:00:00
KKP PLUS-SSF14:00:0014:00:00
KKP PROP-D14:00:0014:00:00
KKP PROP-D-SSF14:00:0014:00:00
KKP PROPRMF14:00:0014:00:00
KKP S-PLUS14:00:0014:00:00
KKP S-PLUS-SSF14:00:0014:00:00
KKP SEMICON-H14:00:0014:00:00
KKP SEMICON-H-SSF14:00:0014:00:00
KKP SET50 ESG14:00:0014:00:00
KKP SET50 ESG-SSF14:00:0014:00:00
KKP SG-AA14:00:0014:00:00
KKP SG-AA Extra14:00:0014:00:00
KKP SG-AA Extra-SSF14:00:0014:00:00
KKP SG-AA Light14:00:0014:00:00
KKP SG-AA Light-SSF14:00:0014:00:00
KKP SG-AA RMF14:00:0014:00:00
KKP SG-AA Ultra Light14:00:0014:00:00
KKP SG-AA Ultra Light-SSF14:00:0014:00:00
KKP SG-AA-SSF14:00:0014:00:00
KKP SM CAP14:00:0014:00:00
KKP SM CAP-SSF14:00:0014:00:00
KKP SMART MV14:00:0014:00:00
KKP SMART MV-SSF14:00:0014:00:00
KKP TECH RMF-H14:00:0014:00:00
KKP TECH-H14:00:0014:00:00
KKP TECH-H-SSF14:00:0014:00:00
KKP TQG14:00:0014:00:00
KKP TQG-SSF14:00:0014:00:00
รายชื่อกองทุนเวลาปิดรับคำสั่งซื้อเวลาปิดรับคำสั่งขายคืน
KF-BRIC14:00:0014:00:00
KF-CHINA11:00:0011:00:00
KF-CSINCOM14:00:0014:00:00
KF-ELI14:00:0014:00:00
KF-EM14:00:0014:00:00
KF-EUROPE14:00:0014:00:00
KF-GLS14:00:0014:00:00
KF-GOLD14:00:0011:00:00
KF-HCHINAD14:00:0014:00:00
KF-HGOLD14:00:0011:00:00
KF-HJAPAND14:00:0014:00:00
KF-HSMUS14:00:0014:00:00
KF-INCOME14:00:0014:00:00
KF-INDIA14:00:0014:00:00
KF-JPSCAPD11:00:0011:00:00
KF-LATAM14:00:0011:00:00
KF-OIL14:00:0014:00:00
KF-ORTFLEX14:00:0014:00:00
KF-SINCOME14:00:0014:00:00
KF-SMCAPD14:00:0014:00:00
KFACHINA-A14:00:0014:00:00
KFACHINRMF14:00:0014:00:00
KFACHINSSF14:00:0014:00:00
KFAFIX-A14:00:0014:00:00
KFAFIXRMF14:00:0014:00:00
KFAFIXSSF14:00:0014:00:00
KFAHYBON-A14:00:0014:00:00
KFAINCOM-A14:00:0014:00:00
KFAINCOM-R14:00:0014:00:00
KFCASH-A14:00:0014:00:00
KFCASHPLUS14:00:0014:00:00
KFCASHRMF14:00:0014:00:00
KFCASHSSF14:00:0014:00:00
KFCHINARMF14:00:0014:00:00
KFCINCOM-A14:00:0014:00:00
KFCLIMA-A14:00:0014:00:00
KFCLIMARMF14:00:0014:00:00
KFCLIMASSF14:00:0014:00:00
KFCMEGA-A14:00:0014:00:00
KFCMEGARMF11:00:0014:00:00
KFCMEGASSF11:00:0014:00:00
KFCYBER-A14:00:0014:00:00
KFDIVERS-A14:00:0014:00:00
KFDIVERS-R14:00:0014:00:00
KFDIVRMF14:00:0014:00:00
KFDIVSSF14:00:0014:00:00
KFDNM-D14:00:0014:00:00
KFDNMRMF14:00:0014:00:00
KFDYNAMIC14:00:0014:00:00
KFENFIX14:00:0014:00:00
KFENS50-A14:00:0014:00:00
KFENS50SSF14:00:0014:00:00
KFEQRMF14:00:0014:00:00
KFESG-A14:00:0014:00:00
KFESGRMF14:00:0014:00:00
KFESGSSF14:00:0014:00:00
KFEURORMF14:00:0014:00:00
KFFIN-D14:00:0014:00:00
KFFLEX14:00:0014:00:00
KFFLEX-D14:00:0014:00:00
KFFLEX2RMF14:00:0014:00:00
KFFVPE-UI14:00:0014:00:00
KFGBRAND-A14:00:0014:00:00
KFGBRAND-D14:00:0014:00:00
KFGBRANRMF14:00:0014:00:00
KFGBRANSSF14:00:0014:00:00
KFGDIV-A14:00:0014:00:00
KFGDIV-D14:00:0014:00:00
KFGG-A14:00:0014:00:00
KFGGRMF14:00:0014:00:00
KFGGSSF14:00:0014:00:00
KFGMIL-A14:00:0014:00:00
KFGOLDRMF14:00:0011:00:00
KFGOOD14:00:0014:00:00
KFGOODRMF14:00:0014:00:00
KFGOVRMF14:00:0014:00:00
KFGPE-UI14:00:0014:00:00
KFGPROP-A14:00:0014:00:00
KFGPROP-D14:00:0014:00:00
KFGROWTH-A14:00:0014:00:00
KFGROWTH-D14:00:0014:00:00
KFGTECH-A14:00:0014:00:00
KFGTECHRMF14:00:0014:00:00
KFHAPPY-A14:00:0014:00:00
KFHAPPYRMF14:00:0014:00:00
KFHAPPYSSF14:00:0014:00:00
KFHASIA-A14:00:0014:00:00
KFHCARERMF14:00:0014:00:00
KFHEALTH-A14:00:0014:00:00
KFHEALTH-D14:00:0014:00:00
KFHEUROP-A14:00:0014:00:00
KFHHCARE-A14:00:0014:00:00
KFHHCARE-D14:00:0014:00:00
KFHTECH-A14:00:0014:00:00
KFINDIARMF14:00:0014:00:00
KFINFRA-A14:00:0014:00:00
KFINFRARMF14:00:0014:00:00
KFINFRASSF14:00:0014:00:00
KFINNO-A14:00:0014:00:00
KFJAPANRMF14:00:0014:00:00
KFJPINDX-A11:00:0011:00:00
KFJPSCAP-A11:00:0011:00:00
KFLTFEQ14:00:0014:00:00
KFLTGOVRMF14:00:0014:00:00
KFMINCOM-A14:00:0014:00:00
KFMINCOM-R14:00:0014:00:00
KFMTFI14:00:0014:00:00
KFMTFI-D14:00:0014:00:00
KFMTFIRMF14:00:0014:00:00
KFS100-A14:00:0014:00:00
KFS100RMF14:00:0014:00:00
KFS100SSF14:00:0014:00:00
KFSDIV14:00:0014:00:00
KFSEQ14:00:0014:00:00
KFSEQ-D14:00:0014:00:00
KFSINCRMF14:00:0014:00:00
KFSMART-A14:00:0014:00:00
KFSMUL14:00:0014:00:00
KFSPLUS-A14:00:0014:00:00
KFSTARRMF14:00:0014:00:00
KFSUPER14:00:0014:00:00
KFSUPERRMF14:00:0014:00:00
KFTHAICG14:00:0014:00:00
KFTHAISM14:00:0014:00:00
KFTRB-A14:00:0014:00:00
KFTSRMF14:00:0014:00:00
KFTSTAR-A14:00:0014:00:00
KFTSTAR-D14:00:0014:00:00
KFUS-A14:00:0014:00:00
KFUSINDX-A14:00:0014:00:00
KFUSRMF14:00:0014:00:00
KFUSSSF14:00:0014:00:00
KFVALUE-A14:00:0014:00:00
KFVIET-A11:00:0011:00:00
KFVIETRMF11:00:0011:00:00
KFVIETSSF11:00:0011:00:00
รายชื่อกองทุนเวลาปิดรับคำสั่งซื้อเวลาปิดรับคำสั่งขายคืน
KSRMF14:00:0014:00:00
KT-AASIA-A11:00:0011:00:00
KT-AGRIANDFOOD11:00:0011:00:00
KT-ASEAN-A14:00:0014:00:00
KT-Ashares RMF11:00:0011:00:00
KT-Ashares-A11:00:0011:00:00
KT-Ashares-SSF11:00:0011:00:00
KT-ASIAG-A11:00:0011:00:00
KT-ASIAG-SSF11:00:0011:00:00
KT-ASIANBOND-A14:00:0014:00:00
KT-BLOCKCHAIN-A14:00:0014:00:00
KT-BOND14:00:0014:00:00
KT-BOND RMF14:00:0014:00:00
KT-BRAIN RMF14:00:0014:00:00
KT-BRAIN-A14:00:0014:00:00
KT-CHINA RMF11:00:0011:00:00
KT-CHINA-A11:00:0011:00:00
KT-CHINA-SSF11:00:0011:00:00
KT-CHINABOND-A14:00:0014:00:00
KT-CHINABOND-SSF14:00:0014:00:00
KT-CLIMATE RMF14:00:0014:00:00
KT-CLIMATE-A14:00:0014:00:00
KT-CLIMATE-SSF14:00:0014:00:00
KT-CLMVT-A11:00:0011:00:00
KT-CLMVT-D11:00:0011:00:00
KT-CSBOND-A14:00:0014:00:00
KT-DHINCOME-A14:00:0014:00:00
KT-EMEQ-A14:00:0014:00:00
KT-ENERGY11:00:0011:00:00
KT-ESG RMF14:00:0014:00:00
KT-ESG-A14:00:0014:00:00
KT-EURO11:00:0011:00:00
KT-EUROTECH-A11:00:0011:00:00
KT-EUROTECH-SSF11:00:0011:00:00
KT-FINANCE-A11:00:0011:00:00
KT-FINANCE-SSF11:00:0011:00:00
KT-FLEX14:00:0014:00:00
KT-G9011:00:0011:00:00
KT-GCINCOME-A14:00:0014:00:00
KT-GCINCOME-R14:00:0014:00:00
KT-GCINCOME-SSF14:00:0014:00:00
KT-GEQ-A14:00:0014:00:00
KT-GESG-A14:00:0014:00:00
KT-GESG-SSF14:00:0014:00:00
KT-GMO-A14:00:0014:00:00
KT-GOI-A14:00:0014:00:00
KT-GOLD11:00:0011:00:00
KT-GOLD RMF11:00:0011:00:00
KT-GREEN-A14:00:0014:00:00
KT-GREEN-SSF14:00:0014:00:00
KT-HEALTHC RMF11:00:0011:00:00
KT-HEALTHCARE-A11:00:0011:00:00
KT-HEALTHCARE-SSF11:00:0011:00:00
KT-HiDiv14:00:0014:00:00
KT-HiDiv RMF14:00:0014:00:00
KT-IGF-A11:00:0011:00:00
KT-IGF-R11:00:0011:00:00
KT-INDIA-A11:00:0011:00:00
KT-INDIA-D11:00:0011:00:00
KT-JAPAN-A11:00:0011:00:00
KT-JAPAN-D11:00:0011:00:00
KT-JAPAN-SSF11:00:0011:00:00
KT-JPFUND-A11:00:0011:00:00
KT-LUXURY-A14:00:0014:00:00
KT-LUXURY-SSF14:00:0014:00:00
KT-MAB-A11:00:0011:00:00
KT-mai14:00:0014:00:00
KT-MFE-A11:00:0011:00:00
KT-MINING11:00:0011:00:00
KT-OIL14:00:0014:00:00
KT-OPP-A14:00:0014:00:00
KT-OPP-D14:00:0014:00:00
KT-PIF RMF14:00:0014:00:00
KT-PIF-A14:00:0014:00:00
KT-PIF-D14:00:0014:00:00
KT-PIF-SSF14:00:0014:00:00
KT-PRECIOUS11:00:0011:00:00
KT-PROPERTY RMF14:00:0014:00:00
KT-PROPERTY-D14:00:0014:00:00
KT-PROPERTY-SSF14:00:0014:00:00
KT-SAGA-A14:00:0014:00:00
KT-SET50-A14:00:0014:00:00
KT-SET50-D14:00:0014:00:00
KT-ST14:00:0014:00:00
KT-US-A14:00:0014:00:00
KT-VIETNAM RMF11:00:0011:00:00
KT-VIETNAM-A11:00:0011:00:00
KT-VIETNAM-SSF11:00:0011:00:00
KT-WCORP11:00:0011:00:00
KT-WEQ RMF11:00:0011:00:00
KT-WEQ-A11:00:0011:00:00
KT-WEQ-SSF11:00:0011:00:00
KT-WTAI RMF11:00:0011:00:00
KT-WTAI-A11:00:0011:00:00
KT25/75-A14:00:0014:00:00
KT25/75-R14:00:0014:00:00
KT25/75RMF14:00:0014:00:00
KT70/30S-SSF14:00:0014:00:00
KTBTHAICG-A14:00:0014:00:00
KTEF14:00:0014:00:00
KTEF-RMF14:00:0014:00:00
KTESGS-SSF14:00:0014:00:00
KTFIX-1Y3Y14:00:0014:00:00
KTFIXPLUS-A14:00:0014:00:00
KTFIXPLUS-D14:00:0014:00:00
KTFIXPLUS-SSF14:00:0014:00:00
KTILF14:00:0014:00:00
KTMEE-A11:00:0011:00:00
KTMEE-D11:00:0011:00:00
KTMEE-RMF11:00:0011:00:00
KTMEE-SSF11:00:0011:00:00
KTMSEQ14:00:0014:00:00
KTMUNG-A11:00:0011:00:00
KTMUNG-D11:00:0011:00:00
KTMUNG-RMF11:00:0011:00:00
KTMUNG-SSF11:00:0011:00:00
KTOIL5-114:00:0014:00:00
KTPLUS14:00:0014:00:00
KTSE14:00:0014:00:00
KTSE-RMF14:00:0014:00:00
KTSET50RMF14:00:0014:00:00
KTSF14:00:0014:00:00
KTSRI-A11:00:0011:00:00
KTSRI-D11:00:0011:00:00
KTSRI-RMF11:00:0011:00:00
KTSRI-SSF11:00:0011:00:00
KTSS14:00:0014:00:00
KTSTPLUS-A14:00:0014:00:00
KTSTPLUS-SSF14:00:0014:00:00
KTSUK-A11:00:0011:00:00
KTSUK-D11:00:0011:00:00
KTSUK-RMF11:00:0011:00:00
KTSUK-SSF11:00:0011:00:00
KTSV14:00:0014:00:00
RMF114:00:0014:00:00
RMF214:00:0014:00:00
RMF314:00:0014:00:00
RMF414:00:0014:00:00
รายชื่อกองทุนเวลาปิดรับคำสั่งซื้อเวลาปิดรับคำสั่งขายคืน
KWI APREIT-A14:00:0014:00:00
KWI APREIT-R14:00:0014:00:00
KWI ASIAN SM14:00:0014:00:00
KWI ASM RMF14:00:0014:00:00
KWI DRAGON14:00:0014:00:00
KWI EE EURO14:00:0014:00:00
KWI EQ14:00:0014:00:00
KWI EQ DIV14:00:0014:00:00
KWI EQ SSF14:00:0014:00:00
KWI FLEX RMF14:00:0014:00:00
KWI HCARE-A14:00:0014:00:00
KWI HCARE-D14:00:0014:00:00
KWI INDIA-A14:00:0014:00:00
KWI INDIA-D14:00:0014:00:00
KWI MONEY14:00:0011:00:00
KWI SENERGY-A14:00:0014:00:00
KWI SENERGY-SSF14:00:0014:00:00
KWI THEQ14:00:0014:00:00
KWI USBANK-A14:00:0014:00:00
รายชื่อกองทุนเวลาปิดรับคำสั่งซื้อเวลาปิดรับคำสั่งขายคืน
LHCHINA-A11:00:0011:00:00
LHCHINA-ASSF11:00:0011:00:00
LHCHINA-D11:00:0011:00:00
LHCHINA-DSSF11:00:0011:00:00
LHCHINARMF11:00:0011:00:00
LHCYBER-A11:00:0011:00:00
LHCYBER-ASSF11:00:0011:00:00
LHCYBER-D11:00:0011:00:00
LHCYBER-DSSF11:00:0011:00:00
LHDEBT-A14:00:0014:00:00
LHDEBT-D14:00:0014:00:00
LHDEBT-R14:00:0014:00:00
LHDIGITAL-A11:00:0011:00:00
LHDIGITAL-D11:00:0011:00:00
LHDIGITAL-R11:00:0011:00:00
LHDIVB-A11:00:0011:00:00
LHDIVB-ASSF11:00:0011:00:00
LHDIVB-D11:00:0011:00:00
LHDIVB-DSSF11:00:0011:00:00
LHEME-A11:00:0011:00:00
LHEME-D11:00:0011:00:00
LHEQD-A14:00:0014:00:00
LHEQD-D14:00:0014:00:00
LHEQD-R14:00:0014:00:00
LHESPORT-A11:00:0011:00:00
LHESPORT-D11:00:0011:00:00
LHEUROPE-A11:00:0011:00:00
LHEUROPE-ASSF11:00:0011:00:00
LHEUROPE-D11:00:0011:00:00
LHEUROPE-DSSF11:00:0011:00:00
LHFL14:00:0014:00:00
LHFLRMF14:00:0014:00:00
LHGDYNAMIC-A11:00:0011:00:00
LHGDYNAMIC-D11:00:0011:00:00
LHGEQ-A11:00:0011:00:00
LHGEQ-ASSF11:00:0011:00:00
LHGEQ-D11:00:0011:00:00
LHGEQ-DSSF11:00:0011:00:00
LHGEQ-R11:00:0011:00:00
LHGEQP-A11:00:0011:00:00
LHGEQP-ASSF11:00:0011:00:00
LHGEQP-D11:00:0011:00:00
LHGEQP-DSSF11:00:0011:00:00
LHGEQRMF11:00:0011:00:00
LHGINCOME-A11:00:0011:00:00
LHGINCOME-D11:00:0011:00:00
LHGINCOME-R11:00:0011:00:00
LHGINCOMERMF11:00:0011:00:00
LHGLIFEE-A11:00:0011:00:00
LHGLIFEE-D11:00:0011:00:00
LHGMA-D11:00:0011:00:00
LHGOLDH-A11:00:0011:00:00
LHGOLDH-D11:00:0011:00:00
LHGOVRMF14:00:0014:00:00
LHGREEN-A11:00:0011:00:00
LHGREEN-D11:00:0011:00:00
LHGROWTH-A14:00:0014:00:00
LHGROWTH-D14:00:0014:00:00
LHGROWTH-R14:00:0014:00:00
LHHEALTH-A11:00:0011:00:00
LHHEALTH-D11:00:0011:00:00
LHINDIAE-A11:00:0011:00:00
LHINDIAE-D11:00:0011:00:00
LHINNO-A11:00:0011:00:00
LHINNO-D11:00:0011:00:00
LHIP-D14:00:0014:00:00
LHJAPE-A11:00:0011:00:00
LHJAPE-D11:00:0011:00:00
LHMEGA-A11:00:0011:00:00
LHMEGA-D11:00:0011:00:00
LHMM-A14:00:0014:00:00
LHMM-ASSF14:00:0014:00:00
LHMMRMF14:00:0014:00:00
LHMOBILITY-A11:00:0011:00:00
LHMOBILITY-D11:00:0011:00:00
LHMSFL-A14:00:0014:00:00
LHMSFL-D14:00:0014:00:00
LHMSFL-R14:00:0014:00:00
LHPROP-I14:00:0014:00:00
LHPROPG-A11:00:0011:00:00
LHPROPG-D11:00:0011:00:00
LHPROPIA-A14:00:0014:00:00
LHPROPIA-ASSF14:00:0014:00:00
LHPROPIA-D14:00:0014:00:00
LHPROPIA-DSSF14:00:0014:00:00
LHPROPINFRA-D14:00:0014:00:00
LHROBOTE-A11:00:0011:00:00
LHROBOTE-D11:00:0011:00:00
LHSELECT-D14:00:0014:00:00
LHSEMICON-A11:00:0011:00:00
LHSEMICON-D11:00:0011:00:00
LHSMART-D14:00:0014:00:00
LHSMARTDSSF-SSF14:00:0014:00:00
LHSTPLUS-A14:00:0014:00:00
LHSTPLUS-ASSF14:00:0014:00:00
LHSTRATEGY-A14:00:0014:00:00
LHSTRATEGY-ASSF14:00:0014:00:00
LHSTRATEGY-D14:00:0014:00:00
LHSTRATEGY-DSSF14:00:0014:00:00
LHSTRATEGY-R14:00:0014:00:00
LHTOPPICK-A14:00:0014:00:00
LHTOPPICK-D14:00:0014:00:00
LHTOPPICK-R14:00:0014:00:00
LHTPROP14:00:0014:00:00
LHTPROPRMF14:00:0014:00:00
LHTREASURY-A14:00:0014:00:00
LHUSFIN-A11:00:0011:00:00
LHUSFIN-ASSF11:00:0011:00:00
LHUSFIN-D11:00:0011:00:00
LHUSFIN-DSSF11:00:0011:00:00
LHVN-A11:00:0011:00:00
LHVN-ASSF11:00:0011:00:00
LHVN-D11:00:0011:00:00
LHVN-DSSF11:00:0011:00:00
รายชื่อกองทุนเวลาปิดรับคำสั่งซื้อเวลาปิดรับคำสั่งขายคืน
HI-DIV14:00:0014:00:00
HI-DIV RMF14:00:0014:00:00
HIDIVPLUSG14:00:0014:00:00
I-CHIC14:00:0011:00:00
I-DEVELOP14:00:0011:00:00
I-GOLD14:00:0011:00:00
I-GOLDRMF14:00:0011:00:00
I-OIL14:00:0014:00:00
I-SMART14:00:0011:00:00
IREITG14:00:0011:00:00
M-ACTIVE14:00:0011:00:00
M-ASIA14:00:0011:00:00
M-EDGE14:00:0011:00:00
M-EM14:00:0011:00:00
M-EUBANK14:00:0011:00:00
M-FLEX14:00:0011:00:00
M-INCOMEAI14:00:0011:00:00
M-MEGA-A14:00:0014:00:00
M-MEGA-D14:00:0014:00:00
M-META14:00:0011:00:00
M-MIDSMALL-A14:00:0011:00:00
M-MIDSMALL-D14:00:0011:00:00
M-MIDSMALL-SSF14:00:0011:00:00
M-MULTI-A14:00:0011:00:00
M-MULTI-D14:00:0011:00:00
M-PROP RMF14:00:0014:00:00
M-PROPERTY14:00:0014:00:00
M-S5014:00:0014:00:00
M-S50 RMF14:00:0014:00:00
M-SMART INCOME-AC14:00:0011:00:00
M-SMART INCOME-AR14:00:0011:00:00
M-SUKUK14:00:0011:00:00
M-TWSUK RMF14:00:0014:00:00
M-VI14:00:0011:00:00
MATECH-A14:00:0011:00:00
MATECH-D14:00:0011:00:00
MBT-G14:00:0011:00:00
MCANN14:00:0011:00:00
MCBOND14:00:0011:00:00
MCHEVO14:00:0011:00:00
MCHINAGA14:00:0011:00:00
MCHINAGD14:00:0011:00:00
MCHINASSF14:00:0011:00:00
MCONT14:00:0011:00:00
MCONVERT14:00:0011:00:00
MDIVA-A14:00:0014:00:00
MDIVA-D14:00:0014:00:00
MEURO14:00:0011:00:00
MFF14:00:0014:00:00
MFTECH14:00:0011:00:00
MFX14:00:0011:00:00
MGAG14:00:0011:00:00
MGFGA14:00:0011:00:00
MGFGD14:00:0011:00:00
MGFRMF14:00:0011:00:00
MGFSSF14:00:0011:00:00
MGMVOL14:00:0011:00:00
MGS14:00:0011:00:00
MGTECH14:00:0011:00:00
MHEALTHG14:00:0011:00:00
MHEALTHRMF14:00:0011:00:00
MHEALTHSSF14:00:0011:00:00
MIF-G14:00:0011:00:00
MIFSSF14:00:0014:00:00
MINFRA14:00:0011:00:00
MIPLUS-G14:00:0011:00:00
MIPLUS-SSF14:00:0011:00:00
MMF-RMF14:00:0011:00:00
MMGOVMF14:00:0014:00:00
MMGOVSSF14:00:0014:00:00
MMM-MF14:00:0014:00:00
MMM-PLUS14:00:0014:00:00
MMM-SSF14:00:0014:00:00
MPDIVMF14:00:0014:00:00
MPDIVSSF14:00:0014:00:00
MPII-A14:00:0014:00:00
MPII-D14:00:0014:00:00
MRENEW-A14:00:0011:00:00
MRENEW-D14:00:0011:00:00
MRENEW-SSF14:00:0011:00:00
MRENEWRMF14:00:0011:00:00
MTF-SSF14:00:0014:00:00
MTQ-SSF14:00:0014:00:00
MUBOND-A14:00:0014:00:00
MUBOND-D14:00:0014:00:00
MVIET14:00:0011:00:00
MVSSF14:00:0014:00:00
Q-PORT14:00:0011:00:00
SMART-PLUS14:00:0014:00:00
SMARTMF14:00:0014:00:00
SMARTSSF14:00:0014:00:00
รายชื่อกองทุนเวลาปิดรับคำสั่งซื้อเวลาปิดรับคำสั่งขายคืน
1AM-DAILY-RA14:00:0014:00:00
1AM-DAILY-SSF14:00:0014:00:00
1AM-GEM14:00:0014:00:00
1AM-TG14:00:0014:00:00
1AMSET50-RA14:00:0014:00:00
1AMSET50-RU14:00:0014:00:00
1GLOBALBOND14:00:0014:00:00
1US-OPP14:00:0014:00:00
1VAL-D14:00:0014:00:00
F-RMF14:00:0014:00:00
FLEX-RMF14:00:0014:00:00
FLEXAR14:00:0014:00:00
GOLD-RMF-A14:00:0014:00:00
M-RMF-A14:00:0014:00:00
ONE-ACT14:00:0014:00:00
ONE-ACTIVE6/214:00:0014:00:00
ONE-ALLCHINA-ASSF14:00:0014:00:00
ONE-ALLCHINA-RA14:00:0014:00:00
ONE-APACPROP14:00:0014:00:00
ONE-CHINA14:00:0014:00:00
ONE-DELIGHT-RA11:00:0011:00:00
ONE-DELIGHT-RD11:00:0011:00:00
ONE-DISC-ASSF14:00:0014:00:00
ONE-DISC-RA14:00:0014:00:00
ONE-DISCRMF-A14:00:0014:00:00
ONE-EC14-RA14:00:0014:00:00
ONE-EC14-RD14:00:0014:00:00
ONE-EQ14:00:0014:00:00
ONE-EUROEQ14:00:0014:00:00
ONE-FAR14:00:0014:00:00
ONE-FIXED-A14:00:0014:00:00
ONE-FLEX14:00:0014:00:00
ONE-G14:00:0014:00:00
ONE-GECOM14:00:0014:00:00
ONE-GLOBFIN-IA14:00:0014:00:00
ONE-GLOBFIN-ID14:00:0014:00:00
ONE-GLOBFIN-RA14:00:0014:00:00
ONE-GLOBFIN-RD14:00:0014:00:00
ONE-GLOBHY-R14:00:0014:00:00
ONE-HOSPITAL14:00:0014:00:00
ONE-INDIAOPP-RA14:00:0014:00:00
ONE-INDIAOPP-RD14:00:0014:00:00
ONE-LS3-UI14:00:0014:00:00
ONE-MEDTECH14:00:0014:00:00
ONE-METAVERSE14:00:0014:00:00
ONE-POWER14:00:0014:00:00
ONE-PREMIER14:00:0014:00:00
ONE-PROP14:00:0014:00:00
ONE-SETHD14:00:0014:00:00
ONE-STOXXASEAN11:00:0011:00:00
ONE-TCMSSF-SSF14:00:0014:00:00
ONE-UB 314:00:0014:00:00
ONE-UGERMF-A14:00:0014:00:00
ONE-UGG-ASSF14:00:0014:00:00
ONE-UGG-IA14:00:0014:00:00
ONE-UGG-RA14:00:0014:00:00
ONE-UJE-RA14:00:0014:00:00
ONE-ULTRA14:00:0014:00:00
ONE-VIETNAM-RA11:00:0011:00:00
ONE-VIETNAMRMF-A11:00:0011:00:00
ONE+114:00:0014:00:00
ONEPROP-D14:00:0014:00:00
ONEPROP-RMF14:00:0014:00:00
ONEPROP-SG14:00:0014:00:00
THANA114:00:0014:00:00
V-RMF-A14:00:0014:00:00
รายชื่อกองทุนเวลาปิดรับคำสั่งซื้อเวลาปิดรับคำสั่งขายคืน
P-CGREEN14:00:0014:00:00
PBOND14:00:0014:00:00
PCASH14:00:0014:00:00
PEQ14:00:0014:00:00
PFIXRMF14:00:0011:00:00
PGOLD11:00:0011:00:00
PMIXRMF14:00:0011:00:00
PWIN14:00:0014:00:00
PWINRMF14:00:0014:00:00
รายชื่อกองทุนเวลาปิดรับคำสั่งซื้อเวลาปิดรับคำสั่งขายคืน
PRINCIPAL AARMF14:00:0014:00:00
PRINCIPAL APDI-A14:00:0014:00:00
PRINCIPAL APDIRMF14:00:0014:00:00
PRINCIPAL BARMF14:00:0014:00:00
PRINCIPAL CHEQ-A14:00:0014:00:00
PRINCIPAL CHTECH-A11:00:0011:00:00
PRINCIPAL CII14:00:0014:00:00
PRINCIPAL DAILY FIX14:00:0014:00:00
PRINCIPAL DEF14:00:0014:00:00
PRINCIPAL DPLUS-A14:00:0014:00:00
PRINCIPAL EEF-D14:00:0014:00:00
PRINCIPAL EPIF14:00:0014:00:00
PRINCIPAL EQRMF14:00:0014:00:00
PRINCIPAL EUEQ-A14:00:0014:00:00
PRINCIPAL FIRMF14:00:0014:00:00
PRINCIPAL GBRAND-A14:00:0014:00:00
PRINCIPAL GCF-D14:00:0014:00:00
PRINCIPAL GCLEAN-A14:00:0014:00:00
PRINCIPAL GCLOUD-A14:00:0014:00:00
PRINCIPAL GEDTECH-A14:00:0014:00:00
PRINCIPAL GEF-A14:00:0014:00:00
PRINCIPAL GEQ14:00:0014:00:00
PRINCIPAL GESG-A14:00:0014:00:00
PRINCIPAL GFIXED14:00:0014:00:00
PRINCIPAL GHEALTH-A14:00:0014:00:00
PRINCIPAL GIF14:00:0014:00:00
PRINCIPAL GINNO-A14:00:0014:00:00
PRINCIPAL GMA-A14:00:0014:00:00
PRINCIPAL GMV-A14:00:0014:00:00
PRINCIPAL GOPP-A14:00:0014:00:00
PRINCIPAL GOPP-SSF14:00:0014:00:00
PRINCIPAL GPS-A14:00:0014:00:00
PRINCIPAL GREITs14:00:0014:00:00
PRINCIPAL GSA14:00:0014:00:00
PRINCIPAL GSCEQ-R14:00:0014:00:00
PRINCIPAL iBALANCED-D14:00:0014:00:00
PRINCIPAL iBALANCED-R14:00:0014:00:00
PRINCIPAL iDAILY-A14:00:0014:00:00
PRINCIPAL iDAILY-D14:00:0014:00:00
PRINCIPAL iDAILY-R14:00:0014:00:00
PRINCIPAL iDIV-A14:00:0014:00:00
PRINCIPAL iDIV-D14:00:0014:00:00
PRINCIPAL iDIV-R14:00:0014:00:00
PRINCIPAL iFIXED-A14:00:0014:00:00
PRINCIPAL iFIXED-R14:00:0014:00:00
PRINCIPAL iGOLD-A14:00:0014:00:00
PRINCIPAL iGOLD-R14:00:0014:00:00
PRINCIPAL iPROP-A14:00:0014:00:00
PRINCIPAL iPROP-D14:00:0014:00:00
PRINCIPAL iPROP-R14:00:0014:00:00
PRINCIPAL iPROPEN-A11:00:0011:00:00
PRINCIPAL iPROPEN-D11:00:0011:00:00
PRINCIPAL iPROPEN-SSF11:00:0011:00:00
PRINCIPAL iPROPRMF14:00:0014:00:00
PRINCIPAL JEQ-A14:00:0014:00:00
PRINCIPAL KEQ14:00:0014:00:00
PRINCIPAL MMRMF14:00:0014:00:00
PRINCIPAL PRMF14:00:0014:00:00
PRINCIPAL SET100RMF14:00:0014:00:00
PRINCIPAL SET50-A14:00:0014:00:00
PRINCIPAL SET50SSF-SSF14:00:0014:00:00
PRINCIPAL SIF-A14:00:0014:00:00
PRINCIPAL TDIF-D14:00:0014:00:00
PRINCIPAL TDIF-SSF14:00:0014:00:00
PRINCIPAL TREASURY14:00:0014:00:00
PRINCIPAL USEQ-A14:00:0014:00:00
PRINCIPAL VF-A14:00:0014:00:00
PRINCIPAL VNEQ-A11:00:0011:00:00
PRINCIPAL VTOPP-A14:00:0014:00:00
รายชื่อกองทุนเวลาปิดรับคำสั่งซื้อเวลาปิดรับคำสั่งขายคืน
SCB256614:00:0014:00:00
SCB257614:00:0014:00:00
SCB258614:00:0014:00:00
SCBAAA14:00:0014:00:00
SCBABOND(A)14:00:0014:00:00
SCBABS14:00:0014:00:00
SCBAEM14:00:0014:00:00
SCBAEMHA14:00:0014:00:00
SCBAOA14:00:0014:00:00
SCBAPLUS14:00:0014:00:00
SCBAPLUSA14:00:0014:00:00
SCBASHARES(A)14:00:0014:00:00
SCBASHARES(SSF)14:00:0014:00:00
SCBAUD14:00:0014:00:00
SCBAUTO(A)14:00:0014:00:00
SCBAUTO(SSF)14:00:0014:00:00
SCBAXJ(A)11:00:0014:00:00
SCBAXJ(SSF)11:00:0014:00:00
SCBBANKING14:00:0014:00:00
SCBBANKINGA14:00:0014:00:00
SCBBLN14:00:0014:00:00
SCBBLNA14:00:0014:00:00
SCBBLOC(A)14:00:0014:00:00
SCBCE11:00:0014:00:00
SCBCE(SSF)11:00:0014:00:00
SCBCEH11:00:0014:00:00
SCBCHA11:00:0014:00:00
SCBCHA-SSF11:00:0014:00:00
SCBCHAA11:00:0014:00:00
SCBCHEQA14:00:0014:00:00
SCBCHINA14:00:0014:00:00
SCBCIO(A)14:00:0014:00:00
SCBCLASSICA14:00:0014:00:00
SCBCLEANA14:00:0014:00:00
SCBCOMP14:00:0014:00:00
SCBCTECH-SSF14:00:0014:00:00
SCBCTECHA14:00:0014:00:00
SCBDA14:00:0014:00:00
SCBDIGI14:00:0014:00:00
SCBDJI(A)14:00:0014:00:00
SCBDJI(SSF)14:00:0014:00:00
SCBDM214:00:0014:00:00
SCBDV14:00:0014:00:00
SCBDV-SSF14:00:0014:00:00
SCBDVA14:00:0014:00:00
SCBEMBOND14:00:0014:00:00
SCBEMEQ14:00:0014:00:00
SCBEMEQA14:00:0014:00:00
SCBENERGY14:00:0014:00:00
SCBENERGYA14:00:0014:00:00
SCBEUEQ14:00:0014:00:00
SCBEUEQA14:00:0014:00:00
SCBEUROPE(A)14:00:0014:00:00
SCBEUROPE(SSF)14:00:0014:00:00
SCBEUSM14:00:0014:00:00
SCBEV(A)14:00:0014:00:00
SCBEV(SSF)14:00:0014:00:00
SCBFINA14:00:0014:00:00
SCBFINR14:00:0014:00:00
SCBFINTECH(A)14:00:0014:00:00
SCBFINTECH(SSF)14:00:0014:00:00
SCBFIXEDA14:00:0014:00:00
SCBFLX14:00:0014:00:00
SCBFP14:00:0014:00:00
SCBFP-SSF14:00:0014:00:00
SCBFST14:00:0014:00:00
SCBGEARA14:00:0014:00:00
SCBGEESGA14:00:0014:00:00
SCBGENOME(A)14:00:0014:00:00
SCBGENOME(SSF)14:00:0014:00:00
SCBGEQ14:00:0014:00:00
SCBGEQA14:00:0014:00:00
SCBGEX(A)14:00:0014:00:00
SCBGEX(SSF)14:00:0014:00:00
SCBGHC14:00:0014:00:00
SCBGHCA14:00:0014:00:00
SCBGIF14:00:0014:00:00
SCBGINA14:00:0014:00:00
SCBGINR14:00:0014:00:00
SCBGLOB14:00:0014:00:00
SCBGLOW14:00:0014:00:00
SCBGLOWP14:00:0014:00:00
SCBGMLA14:00:0014:00:00
SCBGMTA14:00:0014:00:00
SCBGOLD14:00:0014:00:00
SCBGOLDH14:00:0014:00:00
SCBGOLDH-SSF14:00:0014:00:00
SCBGOLDHRMF14:00:0014:00:00
SCBGPLUS14:00:0014:00:00
SCBGPROP14:00:0014:00:00
SCBGPROPA14:00:0014:00:00
SCBGQUAL(A)14:00:0014:00:00
SCBGSIF14:00:0014:00:00
SCBGSIF-SSF14:00:0014:00:00
SCBGSIFR14:00:0014:00:00
SCBGVALUE(A)14:00:0014:00:00
SCBIHEALTH(A)11:00:0014:00:00
SCBIHEALTH(SSF)11:00:0014:00:00
SCBINCA14:00:0014:00:00
SCBINCR14:00:0014:00:00
SCBINDEQ(A)11:00:0014:00:00
SCBINDIA14:00:0014:00:00
SCBINDIAA14:00:0014:00:00
SCBINDO(A)14:00:0014:00:00
SCBINNO(A)14:00:0014:00:00
SCBINNO(SSF)14:00:0014:00:00
SCBJAPAN(A)14:00:0014:00:00
SCBJAPAN(SSF)14:00:0014:00:00
SCBJPSMA14:00:0014:00:00
SCBKEQTG14:00:0014:00:00
SCBLEQ14:00:0014:00:00
SCBLEQ-SSF14:00:0014:00:00
SCBLEQA14:00:0014:00:00
SCBLT1-SSF14:00:0014:00:00
SCBLT1(SSFA)14:00:0014:00:00
SCBLT2-SSF14:00:0014:00:00
SCBLT3-SSF14:00:0014:00:00
SCBLT4-SSF14:00:0014:00:00
SCBLTSET-SSF14:00:0014:00:00
SCBLTT-SSF14:00:0014:00:00
SCBMEGA(A)11:00:0014:00:00
SCBMILDA14:00:0014:00:00
SCBMLCAA11:00:0011:00:00