แจ้งเตือน

Data Partners

FINNOMENA อาจแบ่งปัน โอนหรืออนุญาตให้ใช้ข้อมูลกับ Data Partners เพื่อประโยชน์ดังระบุไว้อย่างน้อยหนึ่งประเภทดังต่อไปนี้ 

  1. สำหรับเก็บหรือจัดการข้อมูล เพื่อประโยชน์ในการให้บริการและการทำการตลาด
  2. เพื่อทำการตลาดดิจิทัล (Digital Marketing)
  3. เพื่อวิเคราะห์และพัฒนาผลิตภัณฑ์
  4. เพื่อศึกษากลุ่มผู้ใช้งาน

ทั้งนี้ อาจมีการส่งข้อมูลนิรนาม (Anonymized data) ให้กับ Data Partners รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเพื่อประโยชน์ดังระบุไว้ข้างต้น

ผู้ใช้บริการสามารถดูรายชื่อ Data Partners ของ FINNOMENA ได้ตามรายชื่อข้างล่างนี้

FINNOMENA ไม่มีส่วนในความรับผิดชอบต่อการจัดเก็บ รวบรวม ประมวลผล ใช้ หรือแบ่งปันข้อมูลของ Data Partners เราขอสนับสนุนให้ผู้ใช้บริการตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวของแต่ละ Data Partner ตามรายการที่เราได้จัดไว้ให้

รายชื่อ Data Partners และนโยบายความเป็นส่วนตัวของแต่ละที่ อาจมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ เราจะปรับปรุงรายชื่อนี้เป็นครั้งคราว และรายชื่อนี้อาจไม่ใช่รายชื่อที่ครบถ้วนสมบูรณ์เสมอไป 

ปรับปรุงล่าสุด เมื่อ วันที่ 28 พฤษภาคม 2563