กองทุน Active Global Equity ทางเลือกของ Core Port

นอกจากกองทุนในกลุ่ม Developed Countries เช่น USA, EU, Japan แล้ว กองทุน Global Equity จัดเป็นอีกกองทุนประเภทหนึ่งที่สามารถทำผลตอบแทนเติบโตไปกับ Developed Market ได้ โดยกองทุน Active มีเป้าหมายที่จะเอาชนะ Benchmark อย่าง MSCI World หรือ MSCI ACWI จัดเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจ นำมาใส่ใน Core Port ลงทุนระยะยาวได้

วันนี้ เด็กการเงิน ขอรีวิวกอง Active Global Equity ที่น่าสนใจ 5 กองด้วยกัน นั่นก็คือ LH-GEQ-A, MGFGA, PRINCIPAL GOPP-A, TMB-ES-GCG และ TMBGQG โดยกองทุนหลักของกองทุนเหล่านี้มีผลงานการันตีระดับ 4-5 ดาว MorningStar ในประเภท Large Cap Growth ซึ่งถือได้ว่าคนไทยโชคดีมาก ๆ ที่ บลจ.เลือกกองที่ดีมาให้แล้ว

อย่างไรก็ตาม แต่ละกองทุนมี Investment Process และสไตล์การบริหารกองทุนที่แตกต่างกัน สุดท้าย เราค่อยให้คำแนะนำว่ากองไหน เหมาะกับใครอย่างไรบ้าง ไปดูกันเลย

กองทุน Active Global Equity ทางเลือกของ Core Port

T. Rowe Price Global Focused Growth Equity I USD

กองทุนสัญชาติอเมริกันของ LH-GEQ-A, LHGEQ-ASSF, LHGEQ-D, LHGEQ-DSSF และ LHGEQ-E

นโยบายกองทุน: เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที่มีนโยบายลงทุนในตราสารทุนทั่วโลก หรือ กองทุนหลัก (Master fund) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกวาร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพยสินสุทธิ 

กองทุนหลักมีนโยบายลงทุนอย่างน้อยร้อยละ 70 ของสินทรัพยทั้งหมดในหุ้นและหลักทรัพย์ที่เกี่ยวของกับหุ้นบริษัทจดทะเบียน รวมถึงหุ้นสามัญหุ้นบุริมสิทธิ ใบสําคัญแสดงสิทธิ American Depository Receipts (ADRs), European Depository Receipts (EDRs) and Global Depository Receipts (GDRs)

ระดับความเสี่ยงกองทุน: 6

มีหลักการจัดการลงทุนดังนี้:

 • Diversified เน้นกระจายหุ้นออก ไม่กระจุกตัว
 • Seek Undervalued หาหุ้นที่มูลค่ายังต่ำและตลาดยังไม่สะท้อนเต็มที่
 • Sustaining Growth หาหุ้นที่เติบโตได้อย่างต่อเนื่อง
 • Bottom-Up Approach ใช้วิธีการคัดเลือกหุ้นแบบรายตัว นำมาประกอบเป็นพอร์ตและกระจายความเสี่ยง

แนะนำให้เป็น Core Port สไตล์สม่ำเสมอ ทีมงานวิเคราะห์หุ้นหลากหลาย และพอร์ตกระจายตัวดี

Threadneedle (Lux) – Global Focus Fund IU USD 

เป็นกองทุนหลักของ MGFGA, MGFGD, MGFRMF และ MGFSSF 

อีกกองทุนอเมริกันที่จดทะเบียนกองทุนที่ลักเซมเบิร์ก แม้จะไม่ได้ยินชื่อมาก่อน แต่กองทุนนี้ไม่ธรรมดา

นโยบายกองทุน: ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) คือ Threadneedle (Lux) – Global Focus Fund (กองทุนหลัก) ในชนิดหน่วยลงทุน (share class) “IU” ในสกุลเงินเหรียญสหรัฐ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

กองทุนหลักมุ่งเน้นการลงทุนแบบกระจุกตัวในตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียนที่ตั้งอยู่หรือมีการทำธุรกิจในประเทศ ที่พัฒนาแล้ว (Developed Market) และประเทศที่เป็นตลาดเกิดใหม่ (Emerging Market)

ระดับความเสี่ยงกองทุน: 6

มีหลักการจัดการลงทุนดังนี้:

 • High Conviction เลือกหุ้นไม่เกิน 50 ตัว เน้นหุ้นรายตัว ความเข้มข้นสูง เคลื่อนไหวแรง
 • High Quality Stocks เลือกหุ้นคุณภาพดีมารวมกัน
 • Long Term Growth เลือกหุ้นที่มีโอกาสเติบโตได้อีกมาก 
 • Bottom-Up Approach ผู้จัดการกองทุน overweight กลุ่ม IT ถึง 41.4% และแทบไม่มีกลุ่ม Defensive สะท้อนความเป็น High Conviction และกล้าคิดกล้าทำของทีม

แนะนำจัดเป็น Core Port สไตล์บู๊ มีไม่เกิน 20% ของสัดส่วนพอร์ตทั้งหมด

Morgan Stanley Investment Funds Global Opportunity Fund Z USD

กองทุนหลักของ PRINCIPAL GOPP-A และ PRINCIPAL GOPP-SSF

กองทุนอเมริกันค่ายดังค่ายนี้ประกอบด้วยนักวิเคราะห์ชั้นนำของอุตสาหกรรม Investment Process เน้นในเรื่องความยั่งยืนอย่างชัดเจน การเลือกหุ้นเน้นชัวร์ เพื่อหาผลตอบแทนระยะยาวจากหุ้นที่ยังไม่สะท้อนมูลค่าเต็มที่ กองทุนเน้นอุตสาหกรรม IT คล้าย Threadneedle จะบอกว่าเหมือนกันมากก็ได้

นโยบายกองทุน: กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียวคือ Morgan Stanley Investment Funds Global Opportunity Fund (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 

กองทุนหลักเน้นลงทุนในหุ้นของบริษัททั่วโลกที่มีความได้เปรียบในการแข่งขันภายใต้ธีม Disruptive Change ที่มีความสามารถในการปรับตัวสูง

ระดับความเสี่ยงกองทุน: 6

มีหลักการจัดการลงทุนดังนี้:

 • High Conviction เน้นกระจุกตัวและไม่เปลี่ยนหุ้นบ่อย
 • Seek Undervalued
 • Long Term Growth เน้นการเติบโตระยะยาว
 • Bottom-Up Approach ใช้ความสามารถของนักวิเคราะห์เต็มที่ 

แนะนำจัดเป็น Core Port สไตล์ Long Term เน้นความยั่งยืน Turn over ต่ำ (เปลี่ยนหุ้นไม่บ่อย) สำหรับคนที่มั่นใจในค่ายนี้ (เช่นเดียวกับ K-USA-A(A))

Amundi Funds Polen Capital Global Growth Fund I2 USD

กองทุนหลักของ TMB-ES-GCG, T-ES-GCG, T-ES-GCG-RMF และ T-ES-GCG-SSF

มาดูกองทุนจากค่ายยุโรปกันบ้าง จุดเด่นของกองทุนนี้คือเลือกหุ้นที่ใหญ่กว่า $4 Bn ขึ้นไปเท่านั้น และเลือกหุ้นที่มีความแข็งแกร่งสอดคล้องกับรอบเศรษฐกิจ กองทุนนี้จึงออกแนว Defensive แต่จริง ๆ แล้วด้วยความที่มันเป็นกองทุนแบบ High Conviction ผลตอบแทนที่ทำได้เลยไม่เลวเลย ต้องชม stock selection ของค่ายนี้

นโยบายกองทุน: กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองเดียว คือ กองทุน AMUNDI FUNDS POLEN CAPITAL GLOBAL GROWTH (กองทุนหลัก) ในหน่วยลงทุน ชนิด Class I2 USD ซึ่งเป็น Class ที่เสนอขายผู้ลงทุนสถาบัน ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล ในอัตราส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปี บัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

กองทุนหลักมีวัตถุประสงค์ในการลงทุนเพื่อเพิ่มมูลค่าเงินลงทุน โดยลงทุนใน ตราสารทุนทั่วโลกที่มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดที่มีขนาดใหญ่ จดทะเบียนในประเทศลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) และลงทุนในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ

ระดับความเสี่ยงกองทุน: 6

กลยุทธ์การลงทุน:

 • High Conviction
 • High Quality Stocks เน้นหุ้นคุณภาพ
 • Sustaining Growth เติบโตได้อย่างต่อเนื่อง
 • Bottom-Up Approach เน้นการเลือกหุ้นรายตัวมาประกอบเป็นพอร์ตเช่นกัน

คำแนะนำ เป็น Core Port ที่แข็งแรงอยู่ได้ทุกสภาวะ หุ้นใหญ่มั่นคงกว่ากองของ MorganStanley และ Threadneedle 

Wellington Global Quality Growth Fund S USD

กองทุนหลักของ TMBGQG, TMBGQGRMF

เป็นกองทุนหนึ่งที่คนไทยรู้จักกันดี เน้นเลือกหุ้นคุณภาพ แต่เติบโตอย่างต่อเนื่อง โตสม่ำเสมอ และยังกระจายตัวหุ้นมากกว่า 60 ตัวขึ้นไป 

นโยบายกองทุน: กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองเดียว (Master Fund) คือกองทุน Wellington Global Quality Growth Fund ในหน่วยลงทุนชนิด USD Class S Accumulating Unhedged ในอัตราส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และลงทุนในรูปสกุลเงินเหรียญสหรัฐ

กองทุนหลักมีนโยบายลงทุนในหุ้นสามัญ และใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง (Depositary receipts), หลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์, ตราสารหนี้แปลงสภาพ, หุ้นบุริมสิทธิ, ใบสำคัญแสดงสิทธิ, exchange-traded funds (ETFs) รวมทั้งตราสารหนี้, เงินสดหรือตราสารเทียบเท่าเงินสด และตราสารอนุพันธ์ที่ออกโดยบริษัทต่าง ๆ ทั่วโลก

ระดับความเสี่ยงกองทุน: 6

กลยุทธ์การลงทุน:

 • Diversified หุ้นกระจายตัวดี
 • High Quality Stocks กองทุนหลักเน้นตรงนี้ และทำได้ดีครับ
 • Sustaining Growth
 • Bottom-Up Approach

คำแนะนำ Core Port แน่นอน เปี่ยมด้วยหุ้นคุณภาพ

วิเคราะห์โดยภาพรวม

กองทุน Active Global Equity จะประกอบด้วยหุ้นใหญ่คุณภาพดี แต่จะมีกองทุนหุ้นเติบโตอื่น ๆ เพิ่มเข้ามาให้พอร์ตด้วย คือมีทั้ง style quality และ growth อยู่ด้วยกัน

แม้จะมีความคล้ายคลึงกัน แนวคิดของกองทุนสำคัญมาก และเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงโดยตรง กองทุนที่กระจายความเสี่ยงดีจะได้ทำให้มีความผันผวนต่ำกว่า หรือในทางกลับกัน กองทุนที่ High Conviction ก็จะเน้นวัตถุประสงค์ในการเติบโต ซึ่งมีความผันผวนสูงกว่า

ดังนั้น เราต้องดูความเสี่ยงรวมของพอร์ตเราด้วย เช่น

 • Core 60% แล้วจะเลือกกองทุนแบบ High Conviction เข้ามาเป็น Core เพิ่มอีกก็จะทำให้สัดส่วนที่แข็งแรงมีน้อยลงไป พอร์ตผันผวนหนักได้
 • Core 70% แล้วยังเน้นกระจายตัวอีก คนที่ต้องการผลตอบแทนชนะตลาด อาจจะไม่ทันใจก็ได้ ดังนั้นควรจะพิจารณาสไตล์และกลยุทธ์การจัดพอร์ต
 • มีกลุ่ม Big Tech เยอะแล้ว อาจจะเลือกไปกองทุนแบบหุ้นพื้นฐานดี เช่น TMBBLUESHIP หรือ USA Small Cap แทน หรือหุ้นยุโรปขนาดใหญ่ส่วนใหญ่ก็เป็น Value Play

อนึ่ง ทุกกองสามารถนำไปจัดเป็นส่วน Core ระยะยาวได้ แต่กองทุน Global Equity มีความคล้ายคลึงกับกอง Active USA เนื่องจากมี USA เยอ  จึงแนะนำให้มี Global Equity + USA ไม่เกิน 40% และกระจายไปยัง Developed Market อื่นๆบ้าง เช่น ยุโรป ญี่ปุ่น (หรือ Emerging จีนเอแชร์) เป็นต้น

หมายเหตุ: เป็นการแชร์การศึกษาของเด็กการเงินเท่านั้น และไม่ได้ชี้นำการลงทุนแต่อย่างใด

Reference: ศึกษาจาก Factsheet, Fund Information, Fund Commentary ของกองทุนหลักและกองทุนในไทย

เด็กการเงิน DekFinance

ที่มาบทความ: https://www.facebook.com/DekFinance101/posts/219002533450551


คำเตือน

ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน | ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต | กองทุนอาจลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมและประเทศที่ลงทุน จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย | ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด ในช่วงเวลาวันทำการตั้งแต่ 09:00-17:00 น. ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 026 5100 และทาง LINE “@FINNOMENAPORT”