วันนี้ เด็กการเงิน ขอรวมกองทุน RMF 4-5 ดาว (Overall Rating) ของ Morningstar ซึ่งเป็นข้อมูลล่าสุด ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2564 มาฝากทุกคนกัน (กองทุน 5 ดาวแผ่นแรก และกองทุน 4 ดาว สองแผ่นหลัง)

กองทุน 4-5 ดาว จะพอบอกได้ว่าในอดีตกองทุนนั้นมีผลการดำเนินงานที่ปรับด้วยความเสี่ยงแล้วดีกว่ากองที่ได้ดาวน้อยกว่า พูดง่าย ๆ คือ นอกจากกองทุนจะทำผลตอบแทนได้ดีแล้ว ก็ควรจัดการกับความเสี่ยงหรือความผันผวนได้ดีด้วยเช่นกัน

ทั้งนี้กองทุน 4-5 ดาวเป็นเพียงแค่หนึ่งตัวช่วยในการเลือกกองทุนของนักลงทุนเท่านั้น เพราะผลตอบแทนในอดีตไม่ได้การันตีอนาคต

รวมกองทุน RMF 4-5 ดาวจาก Morningstar

รวมกองทุน RMF 4-5 ดาวจาก Morningstar

รวมกองทุน RMF 4-5 ดาวจาก Morningstar

*หมายเหตุ: กองทุนต่างประเทศอาจจะได้ดาวไม่เท่ากับกองทุนหลัก (Master Fund) เพราะอันนี้เป็นการเปรียบเทียบแค่กองในกลุ่มเดียวกันในประเทศไทยเท่านั้น*

เด็กการเงิน DekFinance

ที่มาบทความ: https://www.facebook.com/DekFinance101/posts/233025578714913 


คำเตือน

ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมก่อนตัดสินใจลงทุน | ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต | กองทุนอาจลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมและประเทศที่ลงทุน จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย | ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด ในช่วงเวลาวันทำการตั้งแต่ 09:00-17:00 น. ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 026 5100 และทาง LINE “@FINNOMENAPORT”

คู่มือเลือกกองทุน SSF RMF อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ