แจ้งเตือน

บันทึกข้อตกลงแต่งตั้งตัวแทนซื้อ-ขายหน่วยลงทุน

ข้าพเจ้า ซึ่งต่อไปในบันทึกข้อตกลงนี้จะเรียกว่า “ลูกค้า” ขอแต่งตั้งให้บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุนฟินโนมีนา จำกัด ซึ่งต่อไปในบันทึกข้อตกลงนี้ จะเรียกว่า “บริษัท” เป็นตัวแทนในการซื้อขายหน่วยลงทุนในกองทุนรวม (“หน่วยลงทุน”) ซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (“บริษัทจัดการ”) โดยที่บริษัทคู่สัญญาเป็นผู้ที่ได้รับใบอนุญาตจากกระทรวงการคลังให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทนายหน้า (Broker) ซื้อขายหลักทรัพย์ที่จำกัดเฉพาะหน่วยลงทุน มีความประสงค์จะทำสัญญาทางธุรกิจเกี่ยวกับการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนตามสัญญาฉบับนี้กับบริษัทจัดการ โดยลูกค้าตกลงยอมรับและผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้


1. ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไป
1.1 ในการชำระเงิน ค่าซื้อ หรือ รับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือรับเงินผลประโยชน์ที่ได้จากการลงทุนในหน่วยลงทุนตามบันทึกข้อตกลงนี้ ลูกค้าตกลงให้บริษัทดำเนินการหักเงินค่าซื้อจาก หรือ จ่ายเงินค่าขายรวมถึงเงินผลประโยชน์ดังกล่าวเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของลูกค้า ที่ได้แจ้งไว้กับบริษัทตามหนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝาก (Automatic Transfer Service “บัญชีเงินฝาก ATS”) ซึ่งให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของบันทึกข้อตกลงนี้
1.1.1 การหักเงินจากบัญชีเงินฝากของข้าพเจ้าเพื่อชำระหนี้ และ/หรือภาระผูกพันต่างๆ และ/หรือเพื่อเป็นหลักประกันหรือเป็นการวางเงิน ให้แก่บริษัทดังกล่าวข้างต้น หากปรากฏในภายหลังว่าจำนวนเงินที่บริษัท แจ้งแก่ธนาคารนั้นไม่ถูกต้องหรือผิดพลาดใดๆ และธนาคารได้ทำการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของข้าพเจ้าไม่ถูกต้องตามจำนวนเงินที่บริษัทแจ้งแก่ธนาคารแล้ว ข้าพเจ้าตกลงที่จะเรียกร้องเงินจำนวนดังกล่าวคืนจากบริษัทโดยตรง ทั้งนี้ข้าพเจ้าขอสละสิทธิ์ในการเรียกร้องหรือฟ้องร้องให้ธนาคารชดใช้ และ/หรือคืนเงินที่ธนาคารได้หักและโอนเข้าบัญชีเงินฝากของบริษัท และ/หรือเงินค่าบริการและ/หรือค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่หักชำระให้แก่ธนาคาร (ถ้ามี) และข้าพเจ้ายอมรับว่าธนาคารจะหักเงินจากบัญชีของข้าพเจ้าได้ต่อเมื่อเงินในบัญชีมีเพียงพอในการหักบัญชีในขณะนั้นเท่านั้น และในการหักบัญชีเงินฝากดังกล่าว ข้าพเจ้าไม่ประสงค์ให้ธนาคารแจ้งการหักบัญชีแต่อย่างใด เนื่องจากข้าพเจ้าสามารถทราบรายการหักบัญชีดังกล่าวนั้นได้จากสมุดคู่ฝากหรือ Statement ของธนาคารหรือจากใบชำระราคา/ใบเสร็จรับเงินของบริษัท
1.1.2 ในกรณีที่เอกสารหลักฐานเลขที่บัญชีเงินฝากที่กล่าวมาแล้ว ได้เปลี่ยนแปลงไปไม่ว่าโดยเหตุใดก็ตามข้าพเจ้าตกลงให้ หนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝากฉบับนี้คงมีผลใช้บังคับต่อไป สำหรับบัญชีเงินฝากหมายเลขที่ได้เปลี่ยนแปลงนั้นด้วยทุกประกา
1.1.3 การหักบัญชีเงินฝากดังกล่าวข้างต้น ให้มีผลบังคับทันทีนับแต่วันทำหนังสือนี้และให้คงมีผลบังคับต่อไปจนกว่าจะได้เพิกถอนโดยทำเป็นลายลักษณ์อักษรแจ้งให้ธนาคารและบริษัท และ/หรือวิธีการอื่นใดที่บริษัทกำหนดเพิ่มเติมในอนาคต โดยแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน การแจ้งดังกล่าวจะมีผลเมื่อบริษัทได้ทราบการเเปลี่ยนแปลง ดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้วในกรณีมีการเปลี่ยนแปลงบัญชีเงินฝาก ATS ลูกค้าต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้บริษัททราบเป็นลายลักษณ์อักษรตามระยะเวลาที่บริษัทกำหนด การแจ้งดังกล่าวจะมีผลเมื่อบริษัทได้ทราบการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
1.2 เอกสารใบคำสั่งซื้อ หรือ ขายคืน หรือ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการซื้อ หรือ ขายคืน หรือ การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ตลอดจนประกาศกำหนดหรือระเบียบวิธีปฏิบัติของบริษัท ไม่ว่าจะมีอยู่ในวันทำบันทึกฉบับนี้ หรือที่จะประกาศเพิ่มเติมในภายหน้าให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของบันทึกฉบับนี้ด้วย
1.3 ลูกค้าตกลงและรับทราบว่าการซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุนตามบันทึกฉบับนี้อาจไม่สามารถดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของบันทึกฉบับนี้ได้ ในกรณีที่ลูกค้าหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าได้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุน หรือเกินกว่าที่กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์ หรือ ประกาศของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ได้ประกาศแก้ไขเป็นครั้งคราวไป
1.4 เพื่อให้สอดคล้องตามประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. เรื่องการดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้าของบริษัทหลักทรัพย์ ลูกค้าได้รับทราบและเข้าใจถึงวิธีปฏิบัติของลูกค้าในการฝากหรือถอนทรัพย์สินกับหรือจากบริษัทและวิธีการของบริษัทในการดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้า รวมถึงค่าธรรมเนียมในการให้บริการดังกล่าวแล้ว ทั้งนี้ลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัททำการเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติมวิธีปฏิบัติรวมถึงค่าธรรมเนียมในการให้บริการดังกล่าวได้ โดยบริษัทจะแจ้งให้ลูกค้าทราบในภายหลัง
อนึ่ง ลูกค้าเข้าใจและรับทราบถึงเรื่องเงินของลูกค้าที่นำมาวางไว้กับบริษัทว่าบริษัทเป็นบริษัทหลักทรัพย์ซึ่งเป็นสถาบันการเงินที่ไม่ไดรับความคุ้มครองจากกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
1.5 หากส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อความหรือเงื่อนไขอื่นใดของข้อตกลงฉบับนี้ใช้บังคับไม่ได้ ตกเป็นโมฆะหรือโมฆียะ ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ ข้อความหรือเงื่อนไขนั้นไม่มีผลกระทบทำให้ข้อตกลง ข้อความหรือข้อกำหนดบทอื่นที่ใช้บังคับได้ต้องเสียไป ในกรณีดังกล่าวคู่สัญญาอาจจะร่วมแก้ไขข้อความ ข้อกำหนด หรือข้อตกลงบทที่ใช้บังคับไม่ได้นั้นให้ถูกต้องและให้ข้อตกลงฉบับนี้มีผลบังคับใช้ต่อไป โดยการตกลงกันเป็นลายลักษณ์อักษรของคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย
1.6 กรณีที่ลูกค้าถึงแก่ความตาย หรือ ศาลมีคำสั่งให้เป็นบุคคลไร้ความสามารถหรือเสมือนบุคคลไร้ความสามารถ ลูกค้ายินยอมให้บริษัท ใช้สิทธิจัดการตามสมควรเพื่อจะปกป้องรักษาผลประโยชน์ของลูกค้าหรือบริษัท จนกว่าทายาทหรือผู้แทนของลูกค้าอาจจะเข้ามาปกปักรักษาผลประโยชน์ของลูกค้าหรือบริษัทดังกล่าวนั้นได้
1.7 ลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัทระงับการทำธุรกรรมใดๆ ของลูกค้า หรือปิดบัญชี เป็นการชั่วคราวหรือถาวร หากบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าลูกค้าไม่มีธุรกรรมไม่มีรายการเคลื่อนไหวของทรัพย์สิน ไม่มีทรัพย์สินในบัญชี ลูกค้าถูกศาลสั่งมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดหรือชั่วคราว หรือมีคำพิพากษาให้ตกเป็นบุคคลล้มละลาย ไม่ให้ข้อมูลตามที่บริษัทกำหนด กระทำความผิดตามกฎหมาย ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง ระเบียบ ของสำนักงานตลาดหลักทรัพย์ หน่วยงานราชการ หรือในกรณีอื่นใดตามที่บริษัทเห็นสมควร

2. การมอบอำนาจของลูกค้า
2.1 ลูกค้าตกลงแต่งตั้งและมอบอำนาจให้บริษัทเป็นตัวแทนและ/หรือนายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุนของลูกค้า โดยให้เป็นตัวแทนและ/หรือนายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุนแบบไม่เปิดเผยชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน (Omnibus Account) หรือเป็นตัวแทนและ/หรือนายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุนแบบเปิดเผยชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนได้ ทั้งนี้ เพื่อซื้อ ขาย สับเปลี่ยน หน่วยลงทุนรวมทั้งมอบอำนาจให้บริษัทเป็นผู้รับมอบอำนาจเพื่อดำเนินธุรกรรมที่เกี่ยวกับการซื้อ ขาย สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนแทนลูกค้าตามบันทึกนี้ โดยลูกค้าตกลงยินยอมรับผิดชอบผูกพันตามคำสั่งซื้อ ขาย สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของลูกค้าทุกประการ โดยลูกค้าอาจมีคำสั่งด้วยวาจา หรือลายลักษณ์อักษร หรือมีคำสั่งผ่านโทรศัพท์ โทรสาร คอมพิวเตอร์ เครื่องมือสื่อสารอื่นใดในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต หรือวิธีการอื่นใดตามประเพณีปฏิบัติในการซื้อขายหน่วยลงทุนซึ่งถือปฏิบัติอยู่ทั่วไป เมื่อบริษัทได้รับทราบคำสั่งโดยชัดเจนปราศจากข้อสงสัยแล้วให้ถือว่าเป็นคำสั่งโดยชอบของลูกค้าและลูกค้ายอมรับผลของคำสั่งดังกล่าวเสมือนว่าลูกค้าได้ออกคำสั่งนั้นด้วยตนเอง ทั้งนี้ ให้บริษัทมีอำนาจดำเนินการต่างๆ แทนลูกค้า ดังต่อไปนี้
2.1.1 เปิดบัญชี ซื้อ ขายคืน และ/หรือ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ
2.1.2 กระทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัวต่างๆ ของลูกค้า
2.1.3 ลงนามในเอกสารใบคำสั่งซื้อ ขายคืน และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน จองซื้อหน่วยลงทุน โอนหน่วยลงทุน การลงมติออกเสียง และ/หรือเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการส่งคำสั่งซื้อ ขายคืน และ/หรือ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนใดๆ ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ โดยผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนด
2.1.4 ชำระเงิน ค่าซื้อหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งปวงที่เกี่ยวข้องกับการซื้อ ขายคืน และ/หรือ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน การโอนหน่วยลงทุน กับบริษัทจัดการ
2.1.5 ดำเนินการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน เงินปันผล รวมถึงผลประโยชน์ใดๆ ที่ได้จากการลงทุนในหน่วยลงทุนเพื่อเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารที่ลูกค้าได้แจ้งไว้กับบริษัท หรือตามที่ลูกค้าได้แจ้งเปลี่ยนแปลง รวมทั้งการหักภาษีใดๆ เพื่อนำส่งกรมสรรพากร
2.1.6 รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อ ขายคืน และ/หรือ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ข้อมูลเกี่ยวกับการถือครองหน่วยลงทุนของลูกค้าและจัดส่งข้อมูลดังกล่าวให้กับลูกค้าทราบต่อไป
2.1.7 ติดต่อประสานงาน ลงนามในเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าหรือทำธุรกรรมใดๆ ที่เกี่ยวเนื่องรวมถึงดำเนินการอื่นใดอันจำเป็น เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์แห่งบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ หรือเพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวข้างต้นสำเร็จสมบูรณ์
2.1.8 ดำเนินใดๆ ในการให้ เปิดเผย กรอก และรับรองข้อมูลของลูกค้าในเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวกับ FATCA และกฎระเบียบ อื่นๆที่ลักษณะคล้ายคลึงกัน (ไม่ว่าที่มีอยู่แล้วในขณะนี้หรือจะมีขึ้นในอนาคต) ที่ลูกค้ามีหน้าที่ต้องดำเนินการ ทั้งนี้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเอกสารที่เกี่ยวกับการเปิดบัญชี ทำธุรกรรม และอื่นๆ ในนามลูกค้า รวมทั้งมีอำนาจในการแก้ไข และ/หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่างๆ ของลูกค้าที่ได้ให้ไว้อันเกี่ยวเนื่องกับข้อกำหนดตาม FATCA ตามคำสั่งของผู้มอบอำนาจ และกฎระเบียบอื่นๆ ที่กล่าวข้างต้น
2.1.9 การที่บริษัทกระทำการใด ๆ ให้แก่หรือแทนลูกค้าตามบันทึกนี้ ลูกค้าตกลงผูกพันและให้ถือเสมือนว่าเป็นการกระทำของลูกค้าเองทั้งสิ้นโดยลูกค้าจะไม่ปฏิเสธความรับผิดและจะไม่โต้แย้งหรือคัดค้านแต่ประการใดทั้งสิ้นบริษัทมีอำนาจแต่งตั้งตัวแทนช่วงหรือมอบหมายให้บุคคลใดหรือนิติบุคคลใดเพื่อกระทำการใดๆ ภายใต้เงื่อนไขของบันทึกข้อตกลงนี้ การที่บริษัทกระทำการใดๆ ให้แก่หรือแทนลูกค้าตามบันทึกนี้ ลูกค้าตกลงผูกพันและให้ถือเสมือนว่าเป็นการกระทำของลูกค้าเองทั้งสิ้นโดยลูกค้าจะไม่ปฏิเสธความรับผิดและจะไม่โต้แย้งหรือคัดค้านแต่ประการใดทั้งสิ้น
2.1.10 บรรดาการกระทำใดๆ ของบริษัท และ/หรือพนักงานที่ได้รับมอบอำนาจช่วง ซึ่งกระทำการภายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอำนาจตามบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ ลูกค้าตกลงผูกพันและให้ถือ เสมือนว่าเป็นการกระทำของลูกค้าเองทั้งสิ้น
2.2 ลูกค้าและบริษัทตกลงถือเอาข้อตกลงฉบับนี้เป็นหนังสือแต่งตั้งหรือมอบอำนาจโดยไม่ต้องทำหนังสือมอบอำนาจอีกฉบับหนึ่ง และบริษัทตกลงรับการแต่งตั้งและมอบอำนาจดังกล่าว
3. กองทุนรวม
การซื้อ ขายคืน และ/หรือ สับเปลี่ยน หน่วยลงทุนตามบันทึกฉบับนี้ บริษัทจะประกาศรายชื่อกองทุนรวมภายใต้การดำเนินการตามบันทึกฉบับนี้ให้ลูกค้าทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทหรือโดยวิธีการอื่นใดตามที่บริษัทกำหนด บริษัทสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มจำนวนกองทุนรวมที่ใช้ในการดำเนินการตามบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ตามที่เห็นสมควรโดยบริษัทจะประกาศให้ทราบเป็นคราว ๆ ไป หรือภายใต้บทบัญญัติของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
4. การซื้อ – ขายคืน และ/หรือ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
4.1 ก่อนที่ลูกค้าจะส่งคำสั่งซื้อ ขายคืน และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนใดๆ ลูกค้า ได้อ่านและเข้าใจ คู่มือผู้ลงทุน หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ และ/หรือเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อ ขายคืน และ/หรือ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นอย่างดีแล้ว
4.2 ลูกค้าตกลงผูกพันตามคำสั่งซื้อ ขายคืน และ/หรือ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของลูกค้าทุกประการ ไม่ว่าจะเป็นคำสั่งโดยลายลักษณ์อักษรหรือด้วยวาจาต่อหน้าหรือผ่านทางโทรศัพท์ โทรศัพท์มือถือ หรือมีคำสั่งเป็นลายลักษณ์อักษร หรือผ่านทางโทรสาร คอมพิวเตอร์ เครื่องมือสื่อสาร ระบบอินเตอร์เน็ตหรือระบบอิเล็กทรอนิกส์ใดๆ หรือโดยวิธีอื่นใดตามที่บริษัทกำหนด หรือ ตามประเพณีปฏิบัติในการซื้อขายหน่วยลงทุนซึ่งถือปฏิบัติอยู่ทั่วไปเมื่อบริษัทได้รับทราบคำสั่งโดยชัดเจนปราศจากข้อสงสัยแล้วให้ถือว่าเป็นคำสั่งโดยชอบของลูกค้า และลูกค้าตกลงยอมรับผลคำสั่งดังกล่าวเสมือนว่าลูกค้าได้กระทำด้วยตนเองทุกประการ
4.3 บริษัทตกลงยืนยันคำสั่งของลูกค้าสำหรับการซื้อขาย และ/หรือ การทำธุรกรรมเกี่ยวกับสัญญา โดยแจ้งให้ลูกค้าทราบตามวิธีการที่บริษัทกำหนด ลูกค้าตกลงยอมรับว่ารายการที่ปรากฏตามเอกสารซึ่งเป็นรูปแบบของบริษัทนั้นเป็นหลักฐานที่ถูกต้องสมบูรณ์และผูกพันลูกค้าถึงแม้ลูกค้าจะไม่ได้ลงลายมือชื่อก็ตาม หากลูกค้าเห็นว่ารายการดังกล่าวไม่ถูกต้อง ลูกค้าต้องทักท้วงภายใน 7 วันทำการนับแต่วันทำรายการดังกล่าว ถ้าลูกค้าไม่คัดค้านภายในระยะเวลาที่กำหนด บริษัทถือว่าลูกค้ารับรองรายการดังกล่าวเป็นรายการที่ถูกต้องทุกประการ
4.4 ในกรณีการส่งคำสั่งต่างๆ ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตหรือระบบอิเล็กทรอนิกส์ใดๆ ลูกค้ารับทราบและตกลงจะเก็บรักษา รหัสผู้ใช้ (User Name) รหัสผ่าน (Password) รหัสผ่านสำหรับทำรายการ (PIN) และ/หรือรหัสอื่นใดที่บริษัทกำหนดเพิ่มเติมในอนาคตของตนเป็นความลับ ทั้งจะต้องใช้มาตรการเพื่อความปลอดภัยอย่างเพียงพอเพื่อให้แน่ใจว่าสามารถป้องกันไม่ให้บุคคลอื่นเข้าใช้รหัสผู้ใช้ (User Name) รหัสผ่าน (Password) รหัสผ่านสำหรับทำรายการ (PIN) ได้อย่างไรก็ตาม ไม่ว่ากรณีใดๆ ลูกค้าต้องรับผิดชอบผลของการใช้รหัสผู้ใช้ (User Name) รหัสผ่าน (Password) รหัสผ่านสำหรับทำรายการ (PIN) และ/หรือรหัสอื่นใดที่บริษัทกำหนดเพิ่มเติมในอนาคตของลูกค้าเข้าสู่ระบบการซื้อ/ขายหน่วยลงทุนหรือใช้ในการดูข้อมูล หรือส่งคำสั่งใดๆ รวมทั้งรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นกับบริษัทจากการกระทำดังกล่าวตามบันทึกฉบับนี้
4.1.1 ในการส่งคำสั่งผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ลูกค้าสามารถทราบผลของคำสั่งที่ส่งผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้จากเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของลูกค้าหรือวิธีการอื่นใดตามที่บริษัทเห็นสมควร บริษัทไม่ต้องยืนยันการรับคำสั่งหรือแจ้งผลต่อลูกค้าทางโทรศัพท์ นอกจากนี้ลูกค้าสามารถตรวจสอบข้อมูลในบัญชีซื้อขายหน่วยลงทุนของลูกค้าผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้ตามที่บริษัทจัดทำไว้บนเว็บ (Web Site) ของบริษัทจากเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของลูกค้า ลูกค้าตกลงผูกพันตามคำสั่งรวมทั้งการกระทำใดๆ ด้วยวิธีการผ่านระบบอินเทอร์เน็ต และผลของคำสั่งหรือการกระทำดังกล่าวที่เกิดขึ้น
4.1.2 ลูกค้าสามารถส่งคำสั่งขายออกซึ่งหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้เฉพาะหน่วยลงทุนที่ลูกค้าฝากไว้กับบริษัท
4.1.3 ลูกค้ารับทราบหน้าที่ของตนที่จะต้องเก็บรักษา รหัสผู้ใช้ (User Name) และรหัสผ่าน (Password) รหัสผ่านสำหรับทำรายการ (PIN) และ/หรือรหัสอื่นใดที่บริษัทกำหนดเพิ่มเติมในอนาคตของตนเป็นความลับมิให้ผู้ใดล่วงรู้ หากมีผู้ใดนำรหัสอื่นใดๆ ของลูกค้าไปใช้ไม่ว่ากรณีใดๆ ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบเองทั้งสิ้น
4.5 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการซื้อ ขายคืน และ/หรือ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนใดๆ ให้เป็นตามที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวมนั้นๆ หากไม่สามารถดำเนินการตามเงื่อนไขหรือหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม เป็นเหตุให้บริษัทสามารถดำเนินการล่าช้ากว่าที่กำหนด หรือบริษัทสามารถยกเลิกการทำธุรกรรมดังกล่าวได้ทันที
4.6 การยกเลิกคำสั่งซื้อ ขายคืน และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนใดๆ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวมนั้นๆ
4.7 ลูกค้าตกลงชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนรวมถึงค่าธรรมเนียม ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด
4.8 ลูกค้ารับทราบและตกลงว่าบริษัทมีสิทธิที่จะไม่รับหรือไม่ดำเนินการตามคำสั่งซื้อ ขาย และ/หรือ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของลูกค้า หากบริษัทเห็นว่า (1) การดำเนินการตามคำสั่งนั้นเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง หรือ (2) หากลูกค้าผิดสัญญาหรือข้อตกลงใด ๆ ที่มีกับบริษัทหรือมีหนี้ค้างชำระค่าซื้อหลักทรัพย์กับบริษัท หรือ (3) มีกรณีจำเป็นอื่นใดเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัท หรือ (4) มีเหตุอันสมควรประการอื่น ทั้งนี้ ลูกค้าตกลงไม่เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ จากบริษัท
4.9 ในกรณีที่ลูกค้าผิดนัดไม่ชำระหนี้ใดๆ ที่มีต่อบริษัท ลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัทมีสิทธิบังคับขายหน่วยลงทุนหรือทรัพย์สินอื่นใดที่อยู่ในความครอบครองของบริษัทเพื่อนำเงินค่าขายมาชำระหนี้หรือหักเงินคงเหลือในบัญชีซื้อขายหน่วยลงทุนเพื่อชำระหนี้ก็ได้
4.10 ลูกค้าตกลงและเข้าใจเป็นอย่างดีว่าการส่งคำสั่งหรือการกระทำใดๆ ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตหรือระบบอิเล็กทรอนิกส์ใดๆ ลูกค้ามีหน้าที่ต้องตรวจสอบการส่งคำสั่งหรือการกระทำดังกล่าว เนื่องจากอาจมีความเสี่ยงและข้อขัดข้องต่างๆ เช่น การสูญหายของข้อมูลระหว่างการส่งคำสั่ง การส่งข้อมูลเป็นไปอย่างล่าช้าการไม่สามารถส่งข้อมูลได้ การผิดพลาดและคลาดเคลื่อนของข้อมูลที่บริษัทได้รับ หรือ การขัดข้องของอุปกรณ์ ระบบไฟฟ้า ระบบการสื่อสารหรือระบบคอมพิวเตอร์ของลูกค้าหรือของบริษัท รวมทั้งเหตุขัดข้องใดๆ ในการส่งคำสั่งหรือ รับคำสั่งผ่านระบบอินเตอร์เน็ตหรือระบบอิเล็กทรอนิกส์ใดๆ ซึ่งทำให้ไม่สามารถปฏิบัติตามคำสั่งดังกล่าวได้ ทั้งนี้ลูกค้าไม่สามารถอ้างเหตุดังกล่าวมาเรียกร้องค่าเสียหายอย่างใดๆ จากบริษัท ลูกค้าเข้าใจและยอมรับเงื่อนไขการซื้อขายผ่านระบบออนไลน์/อินเทอร์เน็ต บริษัท จะไม่รับผิดชอบต่อผลของการสูญเสียข้อมูลข้อผิดพลาดที่ไม่สำเร็จและ/หรือ การทำธุรกรรมออนไลน์ผ่านทางอินเทอร์เน็ตเว็บไซต์และรูปแบบอื่นๆ ที่เป็นการดำเนินการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งอาจเป็นผลมาจากเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเช่นความไม่เสถียร การทำงานผิดพลาด การหยุดชะงักความล้มเหลวของระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสาร , ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ของลูกค้า หรือลูกค้าและ/หรือบริษัทที่เป็นบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องการทำธุรกรรมซื้อ ขาย
4.11 บริษัทของสงวนไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับคำสั่งทางอินเทอร์เน็ตในกรณีที่บริษัทเห็นว่าคำสั่งนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมายหรืออาจจะก่อให้เกิดความเสียหายใดๆ ทั้งนี้ลูกค้าไม่มีสิทธิที่จะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น
4.12 ลูกค้ารับทราบและเข้าใจแล้วว่า บทวิเคราะห์เกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ (ซึ่งหมายรวมถึงหน่วยลงทุน) ที่ปรากฎบนที่อยู่เว็บ (Web Site) ในระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดทำขึ้นโดยอาศัยข้อมูลที่จัดหามาจากแหล่งที่เชื่อ หรือควรเชื่อว่ามีความน่าเชื่อถือ และ/หรือถูกต้อง อย่างไรก็ตามบริษัทไม่ยืนยันและไม่รับรองถึงความครบถ้วนสมบูรณ์ หรือถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว และไม่ได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหลักทรัพย์ที่ปรากฎในบทวิเคราะห์ดังกล่าว แม้ว่าข้อความดังกล่าวจะปรากฎข้อความที่อาจเป็นหรืออาจตีความเป็นเช่นนั้นได้ บริษัทจึงไม่รับผิดชอบต่อการเอาข้อมูล ข้อความ ความเห็น และ/หรือบทสรุปที่ปรากฎบนที่อยู่เว็บ (Web Site) นี้ไปใช้ไม่ว่ากรณีใดๆ บริษัทรวมทั้งบริษัทที่เกี่ยวข้อง ลูกค้า ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทต่างๆ อาจจะทำการลงทุนใน หรือซื้อ หรือขายหลักทรัพย์ที่ปรากฎบนที่อยู่เว็บ (Web Site) ของบริษัทได้ทุกเวลา ข้อมูลและความเห็นที่ปรากฎบนที่อยู่เว็บ (Web Site) นี้ มิได้ประสงค์จะชี้ชวน เสนอแนะ หรือจูงใจให้ลงทุน ซื้อ หรือขายหลักทรัพย์ที่ปรากฎบนที่อยู่เว็บ (Web Site) ของบริษัท และข้อมูลอาจมีการแก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ลูกค้าควรใช้ดุลยพิ นิจอย่างรอบคอบในการลงทุน ซื้อหรือขายหลักทรัพย์
5. การเลิกสัญญา
5.1 บริษัทขอสงวนสิทธิในการพิจารณาดำเนินการทำธุรกรรมทุกบัญชีของลูกค้า หากปรากฏว่าลูกค้าไม่ติดต่อทำธุรกรรมกับบริษัทตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป และ ลูกค้าไม่มีหน่วยลงทุนอยู่ในฐานทะเบียนของบริษัท ลูกค้าตกลงให้บริษัทใช้สิทธิปิดบัญชีลูกค้าโดยไม่ต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าให้ลูกค้าทราบแต่ประการใด ทั้งนี้การปิดบัญชีใดๆของลูกค้า ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทเป็นสำคัญ
5.2 สัญญานี้มีผลผูกพันคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตลอดไปจนกว่าฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดจะบอกเลิกสัญญานี้ หากคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งประสงค์จะเลิกสัญญาฉบับนี้ จะต้องบอกกล่าวให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าเป็นหนังสือโดยมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 วัน และการเลิกสัญญาฉบับนี้ไม่กระทบกระเทือนสิทธิ และหน้าที่ของคู่สัญญา ซึ่งได้มีขึ้นก่อนการบอกเลิกสัญญาฉบับนี้จะมีผลกรณีคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งกระทำผิดข้อตกลงในบันทึกฉบับนี้ข้อหนึ่งข้อใด ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งมีสิทธิบอกเลิกบันทึกฉบับนี้ได้ทันที

6. การบอกกล่าว
เว้นแต่จะมีข้อตกลงโดยชัดแจ้งไว้เป็นอย่างอื่นการบอกกล่าวหรือการแจ้งให้ลูกค้าทราบตามบันทึกข้อตกลงนี้ หากบริษัทได้กระทำเป็นหนังสือบอกกล่าวส่งไปยังสถานที่อยู่ของลูกค้าที่ได้ให้ไว้ในคำขอเปิดบัญชีหรือที่ได้แจ้งเปลี่ยนแปลงไว้หรือที่เป็นภูมิลำเนาตามกฎหมายของลูกค้า หรือ ส่งทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ตามที่อยู่อิเล็กทรอนิกส์ที่ลูกค้าแจ้งไว้กับบริษัทหรือส่งทางโทรสารหรือโทรศัพท์ไปยังหมายเลขโทรสารหรือโทรศัพท์ที่ลูกค้าได้แจ้งไว้กับบริษัทหรือตามหลักเกณฑ์หรือกฎข้อบังคับของสำนักงาน ก.ล.ต. หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งที่มีอยู่ในปัจจุบัน และที่จะมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงในภายหน้าด้วยแล้ว ลูกค้ายินยอมให้ถือว่า มีการบอกกล่าวหรือแจ้ง ให้แก่ลูกค้าโดยชอบแล้ว ทั้งนี้โดยไม่คำนึงว่าลูกค้าจะได้รับแจ้งด้วยตนเองหรือมีผู้อื่นรับไว้แทนในกรณีที่ลูกค้าเปลี่ยนแปลงที่อยู่ หรือที่อยู่ของจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือหมายเลขโทรสาร โทรศัพท์ ลูกค้าจะต้องแจ้งให้บริษัททราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรหรือตามวิธีการที่บริษัทกำหนดไว้ทันที หากลูกค้าละเลยไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าว บริษัทจะไม่รับผิดชอบเกี่ยวกับความเสียหายที่เกิดขึ้นกับลูกค้าโดยบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ลูกค้าขอแจ้งความจำนงและตกลงว่า ในการส่งใบยืนยันรายการซื้อขายและรายงานแสดงทรัพย์สินของลูกค้า รวมถึงเอกสารหรือข้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ขอให้บริษัทจัดส่งให้ลูกค้าในรูปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ Internet หรือ ทาง E-mail หรือผ่านทางวิธีอื่นใดที่บริษัทกำหนดตามหลักเกณฑ์หรือประกาศของสำนักงาน ก.ล.ต.
7. ลูกค้ารับทราบและเข้าใจถึงข้อมูลความเสี่ยงและวิธิปฎิบัติในการซื้อ ขายคืน หน่วยลงทุน ดังต่อไปนี้
ลูกค้าได้พิจารณารับทราบและเข้าใจถึงข้อมูลความเสี่ยง และวิธีปฏิบัติในการซื้อ ขายคืน และ/หรือ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังต่อไปนี้ อย่างไรก็ตามข้อมูลความเสี่ยงที่ระบุไว้ในที่นี้มิได้แสดงถึงความเสี่ยงทั้งหมดที่เกี่ยวกับการซื้อขายคืน และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน แต่แสดงถึงปัจจัยหรือความเสี่ยงที่สำคัญบางประการที่เกี่ยวกับการทำธุรกรรมตามบันทึกฉบับนี้ ดังนั้น จึงอาจมีปัจจัยหรือความเสี่ยงอื่นที่ไม่อาจทราบได้ในขณะนี้หรือเป็นความเสี่ยงที่พิจารณาในขณะนี้ว่าไม่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งอาจกลายเป็นปัจจัยหรือความเสี่ยงที่มีสาระสำคัญในอนาคตได้
7.1 ความเสี่ยงซึ่งเป็นไปตามนโยบายการลงทุนของกองทุน
ลูกค้าเข้าใจและรับทราบว่า การลงทุนในกองทุนรวมย่อมมีความเสี่ยงตามประเภทตราสารที่กองทุนนั้นไปลงทุน และมีระดับความเสี่ยงมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับนโยบายการลงทุนของแต่ละกองทุน ลูกค้าควรศึกษาข้อมูลและนโยบายการลงทุนจากหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวมก่อนตัดสินใจลงทุน
7.2 ความเสี่ยงทั่วไปในการซื้อ ขายคืน และ/หรือ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ลูกค้าเข้าใจและรับทราบว่า การลงทุนในกองทุนรวมต่างๆ มีความเสี่ยงในเงินที่ลงทุน โดยอาจมีเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึง เช่น สภาวะทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม การจลาจล ความวุ่นวายในบ้านเมือง เป็นต้น ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวอาจก่อให้เกิดความผันผวนอย่างรุนแรงไม่ว่าโดยทางตรงและทางอ้อม ต่อราคาหน่วยลงทุน
7.3 ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับสภาพคล่องของหน่วยลงทุนในกองทุนรวม
ลูกค้าเข้าใจและรับทราบว่า การลงทุนในกองทุนรวมในบางกรณีอาจจะไม่มีสภาพคล่อง หรือมีสภาพคล่องน้อย ซึ่งอาจทำให้ลูกค้าไม่สามารถซื้อ ขายคืน และ/หรือสับเปลี่ยน หน่วยลงทุนตามจำนวนที่ลูกค้าต้องการ
7.4 การทำความเข้าใจกับวิธีปฏิบัติ และเงื่อนไขของบันทึกข้อตกลงฉบับนี้
ลูกค้าได้ศึกษาและทำความเข้าใจในวิธีปฏิบัติในการซื้อ ขายคืน และ/หรือ สับเปลี่ยน หน่วยลงทุนในกองทุนรวมเงื่อนไขและรายละเอียดของบันทึกข้อตกลงฉบับนี้อย่างละเอียดรอบคอบ เช่น วิธีการซื้อ ขายคืน และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน การยกเลิกคำสั่งต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง วิธีการดังกล่าวต้องเป็นไปตามเงื่อนไขในหนังสือชี้ชวน เป็นต้น อีกทั้งลูกค้าได้พิจารณาแล้วว่า การลงทุนดังกล่าวเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ในการลงทุนของลูกค้า หรือไม่เพียงใดด้วย
7.5 ความเสี่ยงจากระบบการซื้อขาย
ในการซื้อ ขายคืน และ/หรือสับเปลี่ยน หน่วยลงทุน อาจมีความเสี่ยงเกี่ยวกับข้อจำกัดบางประการ เช่น การหยุดการทำงานของ Hardware และ/หรือ Software ผลดังกล่าวอาจทำให้บริษัทไม่สามารถทำตามคำสั่งของลูกค้าได้เป็นบางส่วนหรือทั้งหมด
7.6 ความเสี่ยงในกรณีลูกค้ามีข้อจำกัด
ลูกค้าเข้าใจและยอมรับว่า ในกรณีที่ลูกค้ามีข้อจำกัดดังต่อไปนี้
(1) มีอายุตั้งแต่หกสิบปีขึ้นไป (ซึ่งสุขภาพย่อมเสื่อมถอยลงมากขึ้นตามวัยและส่วนใหญ่ไม่มีรายได้แต่มีรายจ่ายค่ารักษาพยาบาลเพิ่มขึ้น) หรือ
(2) ไม่มีประสบการณ์การลงทุน หรือยังมีความรู้ทางการเงินอย่างจำกัด หรือ
(3) มีข้อจำกัดในการสื่อสารหรือในการตัดสินใจด้วยตนเอง หรือมีภาวะบกพร่องทางสุขภาพ (เช่น ผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินหรือการมองเห็น หรือผู้มีภาวะซึมเศร้าบ่อย)
หากหน่วยลงทุนที่ลูกค้าถืออยู่มีมูลค่าเปลี่ยนแปลงในทิศทางตรงข้ามกับที่คาดหมายอย่างมีนัยสำคัญจนเกิดผลขาดทุนสูญเสียเงินต้นบางส่วนหรือทั้งหมดรวมทั้งอาจถูกบังคับชำระหนี้ ลูกค้าอาจไม่สามารถทนทานต่อภาวะความเครียดจากกรณีดังกล่าวและอาจส่งผลกระทบที่รุนแรงต่อลูกค้าที่มีสุขภาพร่างกายและจิตใจไม่แข็งแรงมั่นคงเพียงพอ การลงทุนในกองทุนรวมบางประเภทจึงอาจไม่เหมาะสมกับลูกค้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งฃูกค้าผู้สูงอายุที่มีเงินออมไม่มากพอ
อนึ่ง ในกรณีที่บริษัทมีความเห็นว่า ลูกค้าอาจมีข้อจำกัดอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่างดังกล่าวข้างต้น ลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัทตรวจสอบ/ประเมินลูกค้า (เช่น สัมภาษณ์บุคคลที่เป็นญาติสนิท) และตกลงให้ความร่วมมือในประเมินว่า ลูกค้ามีข้อจำกัดดังกล่าวข้างต้นหรือไม่เพียงใด รวมถึงให้ความร่วมมือในการตอบแบบทดสอบที่เกี่ยวข้องและลงนามทำคำรับรองและการยอมรับความเสี่ยงซึ่งเกิดขึ้นจากข้อจำกัดดังกล่าวนั้น ทั้งนี้บริษัทมีสิทธิระงับการให้บริการหรือกำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมในการให้บริการความเสี่ยงซึ่งเกิดขึ้นจากข้อจำกัดดังกล่าวนั้น ททั้งนี้บริษัทมีสิทธิระงับการให้บริการหรือกำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมในการให้บริการโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งล่วงหน้า รวมทั้งมีสิทธิบอกเลิกบันทึกข้อตกลงนี้ได้ทันที โดยลูกค้าไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น
8. การเปิดเผยข้อมูลและความลับลูกค้า
8.1 บริษัทมีสิทธิตรวจสอบประวัติ ข้อมูลเครดิต ฐานะทางการเงินของลูกค้าตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต พ.ศ. 2545 และลูกค้ายินยอมให้บริษัทเก็บรักษาข้อมูลตลอดจนเอกสารอื่นใดของลูกค้า หรือมอบให้บุคคลอื่นเก็บรักษาแทนบริษัทได้
8.2 ลูกค้ารับทราบและยอมรับว่าในการทำหน้าที่เป็นตัวแทนซื้อ ขายหน่วยลงทุนชองบริษัทให้แก่ลูกค้าตามสัญญานี้ บริษัทและ/หรือ พนักงานของบริษัทผู้ทำหน้าที่ซื้อ หรือ ขายหน่วยลงทุนมีหน้าที่ผูกพันต้องปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎระเบียบของทางการที่เกี่ยวข้อง ลูกค้าจึงตกลงให้ความร่วมมือ กับบริษัทและ/หรือ พนักงานผู้ปฏิบัติหน้าที่ซื้อ หรือขายหน่วยลงทุนของบริษัทอย่างเต็มความสามารถ และจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการซื้อ และ/หรือ ขายหน่วยลงทุน ตามที่บริษัท หรือกฎระเบียบเกี่ยวข้องกับการซื้อขายหน่วยลงทุนทั้งหมดทุกประการ รวมทั้งยินยอมให้บริษัทเปิดเผยประวัติ ข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลเครดิต ฐานะทางการเงินทั้งหมด หรือบางส่วน บัญชีทุกประเภท หรือรายงานธุรกรรมเกี่ยวกับสัญญาในทุกรูปแบบ และวิธีการอันเป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือข้อตกลงที่บริษัทมีกับหน่วยงานหรือ บุคคลภายนอก โดยไม่คำนึงว่าผู้รับข้อมูลจะมีสถานประกอบการอยู่ในประเทศ หรือต่างประเทศ ทั้งนี้ เพื่อการกำกับดูแล การตรวจสอบการร้องขอโดยตลาดหลักทรัพย์ สำนักงาน ก.ล.ต. สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) หน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐบาลต่างชาติ หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอำนาจตามกฎหมาย รวมทั้งที่ปรึกษากฎหมาย และผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัท หรือเพื่อการบริหารความเสี่ยง การป้องกันความเสี่ยงในด้านต่างๆ การกำกับรวมกลุ่มของบริษัทภายในกลุ่มนิติบุคคลเดียวกัน บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทในเครือ
9. กฎหมายที่ใช้บังคับและอนุญาโตตุลาการ
9.1 บันทึกฉบับนี้ให้ใช้บังคับและตีความตามกฎหมายไทย คู่สัญญาตกลงให้ฟ้องร้องต่อศาลที่มีอำนาจพิจารณาคดีในประเทศไทย
9.2 ในกรณีที่มีข้อพิพาททางแพ่งระหว่างบริษัทกับลูกค้าที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวเนื่องกับบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ และ/หรือธุรกรรม หรือบัญชีที่เกี่ยวข้อง ลูกค้าสามารถ ยื่นคำร้องต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อขอให้มีการชี้ขาดข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ สำนักงาน ก.ล.ต. หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องประกาศกำหนด ทั้งนี้ การชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการให้ถือเป็นที่สุด
การลงทุน ซื้อ หรือขายหลักทรัพย์ย่อมมีความเสี่ยง ลูกค้าควรทำความเข้าใจอย่างถ่องแท้ต่อลักษณะของหลักทรัพย์แต่ละประเภทและควรศึกษาข้อมูลของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ และข้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวข้องก่อนการตัดสินใจลงทุน ซื้อ หรือขายหลักทรัพย์
ลูกค้าได้อ่านและเข้าใจข้อความในบันทึกฉบับนี้โดยตลอดแล้วเห็นว่าถูกต้องตามเจตนาทุกประการ และลูกค้ายินยอมตามเงื่อนไขของบันทึกข้อตกลงแต่งตั้งตัวแทนซื้อขายหน่วยลงทุนฉบับนี้ทุกประการ เพื่อเป็นหลักฐานจึงได้ลงลายมือชื่อไว้ท้ายเอกสารฉบับนี้