china-steel

HOT NEWS DIGEST – บริษัทจีนหลายบริษัทอาจเกิดปัญหา! จากการ Refinance เพื่อชำระหนี้เก่ายากขึ้น

  • บริษัทในจีนได้ออก Notes เพื่อกู้ยืมเงินในเดือนนี้เพียง 382,700 ล้านหยวน ซึ่งเป็นการออกที่น้อยกว่าในเดือนเม.ย. 11% และมี.ค.ถึง 57%
  • บริษัทจีนหลายๆบริษัท จำเป็นต้องพึ่งพิงการออกตราสารหนี้ใหม่เพื่อชำระหนี้เก่าที่กำลังจะครบกำหนด
  • บริษัทต่างๆก็เช่นบริษัทที่ประสบปัญหาทางการเงินเนื่องจากอยู่ในอุตสาหกรรมที่มีกำลังการผลิตส่วนเกินที่สูง
  • การที่บริษัทเจ้าปัญหาออกตราสารหนี้ได้น้อย มีโอกาสที่บริษัทจะเบี้ยวหนี้ ซึ่งหากมีปริมาณที่สูงอาจทำให้มุมมองตลาดตราสารหนี้ของนักลงทุนแย่ลงไปอีก
  • เราอาจจะเห็นข่าวบริษัทจีนเบี้ยวหนี้เพิ่มขึ้นอีกก็เป็นได้ หากบริษัทไม่สามารถ Refinance ได้

FINNOMENA รายงาน


Defaults Throw Wrench in China’s $3 Trillion Company Bond Engine

Source : Bloomberg 20 May 2016

Defaults and pulled sales are starting to gum up China’s bond refinancing machine.

Chinese companies issued 382.7 billion yuan ($58.5 billion) of notes onshore this month, down 11 percent from the same period in April and 57 percent March, data compiled by Bloomberg show.

อ่านต่อได้ที่ : Defaults Throw Wrench in China’s $3 Trillion Company Bond Engine

FINNOMENA Hot News Digest 

คือการนำข่าวเรื่องการเงินการลงทุนที่สำคัญ ๆ ในแต่ละวัน มาทำการย่อย (digest)ให้เข้าใจง่าย ๆ รวมถึงอธิบายถึงผลที่อาจจะเกิดขึ้นจากเรื่องดังกล่าว โดยทีมงาน FINNOMENA เพื่อให้นักลงทุนได้เสริมความเข้าใจในข่าวสารต่าง ๆ ได้ดีขึ้น และเรียนรู้ที่จะวิเคราะห์เรื่องราวต่าง ๆ ได้ด้วยตัวเอง