Thaiesg เกียรตินาคินภัทร

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด (บลจ.เกียรตินาคินภัทร) ตอบรับนโยบายของภาครัฐ ส่งเสริมการลงทุนระยะยาวเพื่อความยั่งยืน เสนอขาย 2 กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน (THAI ESG) ได้แก่ กองทุนเปิดเคเคพี หุ้นไทยเพื่อความยั่งยืน (KKP EQ THAI ESG)

เน้นลงทุนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียนที่ได้รับการประเมิน ESG Score Rating ที่ดีเป็นหลัก และ กองทุนเปิดเคเคพี พันธบัตรรัฐบาลไทยเพื่อความยั่งยืน (KKP GB THAI ESG) เน้นลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืน (ESG) เพื่อเป็นทางเลือกแก่นักลงทุนที่ต้องการได้รับผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวและต้องการลดหย่อนภาษี โดยผู้ลงทุนจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีเพิ่มเติม

นอกเหนือไปจากการลงทุนในกองทุน SSF RMF หรือกองทุนการออมเพื่อการเกษียณอายุอื่น ๆ โดยสามารถนำไปลดหย่อนภาษีเพิ่มได้สูงสุดไม่เกิน 30% ของรายได้พึงประเมิน หรือสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท ทั้งนี้จะมีการเสนอขายครั้งแรก (IPO) ระหว่างวันที่ 8 – 14 ธันวาคม 2566 ด้วยเงินลงทุนขั้นต่ำเพียง 1,000 บาท

กองทุน KKP EQ THAI ESG ระดับความเสี่ยง 6 เป็นกองทุนตราสารทุนที่บริหารการลงทุนแบบ Active และมีนโยบายลงทุนในตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่งและได้รับการประเมิน SET ESG Rating ไม่ต่ำกว่า BBB Rating โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนจะมีค่าเฉลี่ย SET ESG Rating ในรอบปีบัญชีไม่ต่ำกว่า A ตามวิธีการคำนวณของบริษัทจัดการ

สำหรับกองทุน KKP GB THAI ESG ระดับความเสี่ยง 3 เป็นกองทุนตราสารหนี้ที่บริหารการลงทุนแบบ Active โดยเน้นลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐไทย และกองทุนจะลงทุนในตราสารหนี้กลุ่มความยั่งยืน เช่น ตราสารเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Green Bond) ตราสารเพื่อความยั่งยืน (Sustainability Bond) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

ทั้งนี้ ความมุ่งมั่นที่จะเป็นเลิศด้านการบริหารการลงทุนที่เน้นความยั่งยืนของ บลจ.เกียรตินาคินภัทร ได้รับการยืนยันโดยรางวัลบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนดีเด่นด้าน ESG จากเวที SET AWARDS 2023 ซึ่งแสดงถึงการให้ความสำคัญกับการนำหลัก ESG มาปรับใช้ในกระบวนการลงทุนและนำหลัก ESG มาใช้ประกอบในการพิจารณาการลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีแก่นักลงทุนในระยะยาว

สำหรับผู้ลงทุนที่สนใจสามารถขอรับหนังสือชี้ชวนและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) โทร. 02 305 9559 หรือ ธนาคารเกียรตินาคินภัทรทุกสาขา หรือ https://am.kkpfg.com หรือผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนที่ได้รับการแต่งตั้ง

ข้อมูลกองทุน KKP EQ THAI ESG และ KKP GB THAI ESG :
เปิดเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก (IPO) ระหว่างวันที่ 8 – 14 ธันวาคม 2566
มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อครั้งแรก 1,000 บาท ครั้งถัดไป 1,000 บาท

ThaiESG Hub ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ ThaiESG ซื้อจบได้ที่นี่ คลิก 👉 https://www.finnomena.com/thaiesg-hub/