แจ้งเตือน

การดูข้อมูลกองทุน

สำหรับวิธีการดูข้อมูลกองทุน FA สามารถดูข้อมูลกองทุนได้จาก https://fundsmart.finnomena.com  โดยไปที่

ข้อมูลทั่วไป > กองทุน > ค้นหากองทุนที่ต้องการ > กดเรียกดู

โดยข้อมูลกองทุนจะเป็นข้อมูลออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้

1. ข้อมูลทั่วไป : ในส่วนของข้อมูลทั่วไปจะประกอบไปด้วย ประเภทกองทุน ความเสี่ยง ประเภทของกองทุน วันที่จดทะเบียน เวลา cut-off ในการซื้อ-ขายกองทุน วันประกาศ NAV วันยืนยันรายการ วันชำระเงิน และสามารถ download Fund Fact Sheet

2. ค่าธรรมเนียม : รายละเอียดค่าธรรมเนียม เช่น Front End /Back End /Management

3. PAYMENT : รายละเอียดการซื้อขั้นต่ำครั้งแรก การซื้อขั้นต่ำครั้งถัดไป มูลค่าขั้นตอนในการไถ่ถอน จำนวนหน่วยขั้นต่ำในการไถ่ถอน มูลค่าคงเหลือขั้นต่ำ และมูลค่าคงเหลือขั้นต่ำ

4. วันหยุดกองทุน : หากกองทุนมีวันหยุดจะมีแจ้งขึ้นในปฏิทิน หากเป็นวันกองจะขึ้นว่า “Fund holiday”

5.รายละเอียดการสับเปลี่ยนกองทุน : โดย Fa สามารถดูว่าแต่ละกองทุนสามารถสับเปลี่ยนไปอีกกองทุนหนึ่งได้หรือไม่ และสามารถทราบระยะเวลาในการสับเปลี่ยนกองทุน