10-After-you

10 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับหุ้น… AU

1. บริษัท อาฟเตอร์ยู จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับร้านขนมหวานเป็นหลัก โดยในวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 บริษัทมีร้านขนมหวานอาฟเตอร์ยูทั้งหมด 15 สาขา โดยภายในร้านจำหน่ายขนมหวาน เครื่องดื่ม และของที่ระลึก นอกจากนี้บริษัทยังมีร้านน้ำแข็งใสคากิโกริ ชื่อ เมโกริ ซึ่งเพิ่งเปิดธุรกิจใหม่อยู่ 1 สาขา

2. บริษัทมีสัดส่วนรายได้มาจากร้านขนมหวานประมาณ 99% และรายได้จากการจัดงานนอกสถานที่และรับจ้างผลิตประมาณ 1% ซึ่งเป็นธุรกิจเกี่ยวกับขนมหวานและเครื่องดื่มเช่นกัน เช่น จัดงานเลี้ยงแต่งงานด้วยชิบูย่าและฮันนี่โทส ผลิตพายและคุกกี้ให้กับผู้ประกอบการสนามบิน

3. ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 บริษัทมีสินทรัพย์ 363.8 ล้านบาท หนี้สินรวม 246.8 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 117.0 ล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนผู้ถือหุ้นเท่ากับ 2.1 โดยบริษัทได้เสนอขายหุ้นเพิ่มทุนทั้งหมด 240,000,000 หุ้น ในราคาพาร์ 0.1 บาท ซึ่งจะทำให้บริษัทมีมูลค่าหุ้นที่ชำระแล้วหลังเพิ่มทุนเพิ่มขึ้น 24,000,000 บาท และส่วนของผู้ถือหุ้นในส่วนเกินราคาพาร์ยังไม่กำหนด เนื่องจากบริษัทยังไม่ได้ประกาศมูลค่าการขายหุ้น IPO

4. บริษัทมีโรงงานครัวกลางของตนเองที่กำลังจะย้ายจากถนนพัฒนาการ กรุงเทพฯ ไปยังนิคมอุตสาหกรรมสินสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งครอบคลุมการทำงานตั้งแต่จัดหาวัตถุดิบ ตรวจสอบคุณภาพ จัดเตรียมและผลิต จัดเก็บวัตถุดิบและสินค้า และกระจายวัตถุดิบและสินค้า โดยมีเป้าหมายที่จะผลักดันโรงงานให้ได้รับมาตรฐานทางการผลิตอาหารระดับสากลต่อไป

5. บริษัทกู้เงินกับบุคคลภายนอกไว้ 100 ล้านบาท ที่ดอกเบี้ย 4.0% ต่อปี ซึ่งจะชำระเงินต้นและดอกเบี้ยทั้งหมดเมื่อมีการจำหน่ายหุ้น IPO

6 จากงบกำไรขาดทุนปี 2558 บริษัทขายสินค้าและบริการได้ 100 บาท แบ่งเป็นต้นทุนสินค้าประมาณ 38 บาท ค่าใช้จ่ายในการขาย 29 บาท และค่าใช้จ่ายในการบริหาร 14 บาท ค่าใช้จ่ายทางการเงิน 1.4 บาท ภาษี 3.6 บาท เหลือเป็นกำไรสุทธิถึงผู้ถือหุ้นประมาณ 14 บาท หรือกล่าวได้ว่ามีอัตรากำไรสุทธิประมาณ 14% นั่นเอง

7. ในปี 2556 – 2558 บริษัทมีอัตรากำไรสุทธิเท่ากับร้อยละ 2.3 14.7 13.9 ตามลำดับ

8. ในงบกระแสเงินสดปี 2558 บริษัทมีเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงานเท่ากับ 93.1 ล้านบาท เมื่อเทียบกับกำไรสุทธิในงวดเดียวกันที่ 57.5 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราส่วนคุณภาพกำไร หรือ Quality of Earning ที่ 1.62

9. ในงบกระแสเงินสดย้อนหลัง 3 ปี บริษัทมีกระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานเป็นบวกทั้ง 3 ปี มีกระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุนเป็นลบทั้ง 3 ปี และมีกระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินเป็นบวกในปี 2556 และ 2558 ในขณะที่เป็นลบในปี 2557

10. ในปี 2557 บริษัทมีการเปิดสาขาใหม่ 2 สาขา และในปี 2558 บริษัทมีการเปิดสาขาใหม่ 5 สาขา และในปี 2557 – 2558 บริษัทมีอัตราการเติบโตของรายได้จากการขาย – สาขาเดิม (Same-Store Sales Growth: SSSG) ร้อยละ 26.7 กับ 9.2 ตามลำดับ

ลงทุนศาสตร์ – Investerest

คู่มือเลือกกองทุน SSF RMF อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ