BDMS-01

10 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับหุ้น… BDMS

1. BDMS คือ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) ซึ่งไม่ได้มีแต่โรงพยาบาล แต่เป็นธุรกิจทางการแพทย์ที่ประกอบไปด้วยโรงพยาบาล 42 แห่ง ทั้งในประเทศไทย ลาว พม่า กัมพูชา และสิงคโปร์ ร้านขายยา ศูนย์ทันตกรรม คลินิก โรงงานยา โรงงานผลิตสารน้ำทางการแพทย์ บริษัทอสังหาริมทรัพย์ที่ลงทุนสร้างโรงพยาบาล บริษัทประกันชีวิต บริษัทประกันสุขภาพ ศูนย์ปฏิบัติการ บริษัทเพื่อลงทุนในธุรกิจการแพทย์ หน่วยงานสนับสนุนงานในเครือ ได้แก่ บริษัทบัญชี การตลาด สารสนเทศ ฝึกอบรมพนักงาน รวมไปถึงร้านอาหาร

2. รายได้หลักเกือบ 100% ของ BDMS มาจากธุรกิจโรงพยาบาล โดยมีรายได้หลักมาจาก 3 เครือโรงพยาบาล ได้แก่ เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ เครือโรงพยาบาลพญาไท และเครือโรงพยาบาลสมิติเวช ตามลำดับ นอกจากนั้นเป็นโรงพยาบาลที่ BDMS ซื้อกิจการมาเพื่อแปลงสภาพ มีส่วนในการบริหาร หรือเข้าถือหุ้นลงทุนเพื่อรับปันผลเพียงอย่างเดียวแต่ไม่มีส่วนในการบริหาร เช่น โรงพยาบาลรามคำแหง โรงพยาบาลเอกอุดร รวมไปถึงโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์หรือ BH ที่ BDMS ถือหุ้นอยู่ถึง 24% ซึ่งเป็นสัดส่วนที่สูงมาก แต่ยังไม่ถึงจุดที่ต้องทำ tender offer

3. ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีขนาดอุตสาหกรรมด้านสุขภาพต่อ GDP สูงเป็นอันดับ 3 ในภูมิภาคอาเซียน รองมาจากสิงคโปร์ซึ่งเป็นอันดับ 1 และมาเลเซียซึ่งเป็นอันดับ 2 โดยประเทศมาเลเซียมีบริษัทเครือโรงพยาบาล IHH ซึ่งจดทะเบียนอยู่ในตลาดมาเลเซียและสิงคโปร์ IHH มีมูลค่าอยู่ที่ประมาณ 500,000 ล้านบาท ซื้อขายที่ P/E ประมาณ 60 ในขณะที่ BDMS มีมูลค่าอยู่ที่ประมาณ 370,000 ล้านบาท ซื้อขายที่ P/E ประมาณ 45

4. อุตสาหกรรมด้านสุขภาพมีเติบโตสูง GDP ของประเทศกว่า 2 เท่าในระยะยาว การเติบโตของอุตสาหกรรมสุขภาพเชิงท่องเที่ยว (medical tourism) เติบโตสูงกว่า 20% อย่างต่อเนื่อง และคาดการณ์ว่าในปี 2573 ประเทศไทยจะมีประชากรสูงอายุเกือบ 20% ของประชากรประเทศ ซึ่งมีสัดส่วนที่สูงมากเป็นอันดับ 2 ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รองจากสิงคโปร์

5. บริษัทมีการใช้หลักเกณฑ์ในการทำงบการเงินรวมใหม่ ทำให้หลายบริษัทย่อยที่เคยบันทึกบัญชีแบบวิธีส่วนได้ส่วนเสีย (equity method) ถูกเปลี่ยนมาบันทึกบัญชีแบบเงินลงทุนในบริษัทย่อยงบการเงินรวมแทน ทำให้สินทรัพย์บางส่วนที่ถูกบันทึกไว้ในรูปแบบเงินลงทุนในบริษัทย่อยกลายสภาพเป็นสินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของผู้ถือหุ้นตามสภาพความเป็นจริง ก่อนจะตัดส่วนที่ไม่มีอำนาจในการควบคุมออกภายหลัง

6. การตัดค่าเสื่อมราคาของอาคารและส่วนปรับปรุงอาคารเป็นแบบเส้นตรง โดยกำหนดอายุอยู่ในช่วง 5 – 50 ปี โดยตามมาตรฐานบัญชี อาคารที่อยู่ในระหว่างก่อสร้างและติดตั้งจะไม่เริ่มคำนวณค่าเสื่อมราคาออกมาในงบกำไรขาดทุน

7. ค่าความนิยมที่กิจการบันทึกไว้ในสินทรัพย์มีมูลค่าประมาณ 17% ของสินทรัพย์รวม ซึ่งเกิดมาจากการเข้าควบรวมกิจการของบริษัท โดยค่าดังกล่าวจะไม่มีการตัดจำหน่ายจนกว่าจะพิสูจน์ได้ว่าความนิยมที่บันทึกไว้นั้นได้เสื่อมค่าไปจากตอนที่บันทึก

8. อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้ อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงคลัง และอัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สินลดลงอย่างต่อเนื่อง 3 ปีติดต่อกัน ในขณะที่อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า และวงจรเงินสดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 3 ปีติดต่อกัน

9. มูลค่าของบริษัท BDMS มีค่าประมาณมูลค่าของโรงพยาบาลอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรวมกันทุกโรงพยาบาล มีมูลค่ามากกว่า BH ประมาณ 2 เท่า โดย BDMS มี ROE ประมาณ 15 และ BH มี ROE ประมาณ 30

10. มูลค่า BDMS ทำให้นายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถขึ้นเป็นเศรษฐีหุ้นไทยอันดับ 1 ของประเทศ และมีตระกูลปราสาททองโอสถขึ้นเป็นตระกูลเศรษฐีหุ้นไทยอันดับ 1 ด้วยเช่นกัน

ลงทุนศาสตร์ – Investerest

คู่มือเลือกกองทุน SSF RMF อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ