คำแนะนำพิเศษ : สำหรับลูกค้าที่ถือครองกองทุนตราสารหนี้ ที่ถือครองตราสารหนี้การบินไทย

วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอเพื่อเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการ บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) ตาม พ.ร.บ.ล้มละลาย โดยการยื่นขอฟื้นฟูกิจการจะดำเนินการทั้งศาลล้มละลายไทยและศาลล้มละลายสหรัฐฯ

รายงานเปิดเผยแนวทางการฟื้นฟูกิจการการบินไทย ประกอบไปด้วย