โอกาสลงทุนท่ามกลางความกังวล หลัง ARKW -10%

โอกาสลงทุนท่ามกลางความกังวล หลัง ARKW -10%

รูปที่ 1 อัตราผลตอบแทน ARK ETF | Source : Bloomberg As of 23/02/2021

ARK Invest บริษัทจัดการที่บริหาร Active ETF กลุ่ม ARK ชื่อดังที่สร้างผลตอบแทนอย่างโดดเด่นจนเป็นที่จับตามองของนักลงทุนในตลาดหุ้นทั่วโลก จนมีการนำมาเป็นกองทุนหลักของหลากหลายกองทุนรวมซึ่งเริ่ม IPO อย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่วนหนึ่งนั้นเป็นผลมาจากความนิยมที่หลั่งไหลเข้ามาเป็นจำนวนมาก

ภายใต้การบริหารของ ARK Invest ที่สามารถสร้างผลตอบแทนเฉลี่ยได้มากกว่า 100% ใช้กระบวนการวิเคราะห์เพื่อเลือกหุ้นทั้งแบบ Top-Down และ Bottom-Up ผ่านข้อมูลการเงินแบบดั้งเดิม ข้อมูลจากโลกออนไลน์ และคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง

โอกาสลงทุนท่ามกลางความกังวล หลัง ARKW -10%

รูปที่ 2 Analyst Recommendation | Source : Bloomberg As of 21/02/2021

เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา ตลาดหุ้นทั่วโลกต่างปรับฐานเช่นเดียวกับ Active ETF กลุ่ม ARK ลดระดับ Valuation ที่ตึงตัวลง สร้างความน่าสนใจสำหรับการสะสมเพื่อลงทุน โดยพิจารณาหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีพบว่าทั้งการลดลงของต้นทุนและการเข้ามาสู่ชีวิตประจำวันเป็นปัจจัยหลักที่หนุนการเติบโตในระดับก้าวกระโดด สอดคล้องกับคำแนะนำของนักวิเคราะห์ที่คงมีคำแนะนำเข้าลงทุนในหุ้นเติบโต โดยมุมมองเชิงบวกต่อหุ้นกลุ่มนี้สะท้อนผ่าน Fund flows ที่ยังเข้าลงทุนอย่างต่อเนื่อง

โอกาสลงทุนท่ามกลางความกังวล หลัง ARKW -10%

รูปที่ 3 Max Drawdown ARK ETF ย้อนหลัง 6 ปี | Source : Bloomberg As of 23/02/2021

อย่างไรก็ตาม ปรัชญาการลงทุนซึ่งเน้นลงทุนในหุ้นที่มีการเติบโตสูงของ ARK Invest ส่งผลให้มักมีสัดส่วนการลงทุนในหุ้นขนาดกลางและเล็ก โดยโมเดลธุรกิจของหุ้นเหล่านี้จะเน้นการขยายฐานลูกค้าเป็นหลัก ทำให้รายได้จะเติบโตต่อเนื่องแต่การทำกำไรยังอยู่ในระดับต่ำ ดังนั้น Active ETF กลุ่ม ARK หรือกองทุนรวมที่มี Active ETF กลุ่ม ARK เป็นกองทุนหลักจะมีความผันผวนที่สูงกว่าตลาดหุ้น ที่ผ่านมาเมื่อ Active ETF กลุ่ม ARK  ปรับตัวลงจะมี Drawdown ถึง -17 ถึง -23%

โอกาสลงทุนท่ามกลางความกังวล หลัง ARKW -10%

รูปที่ 4 Backtest กลยุทธ์การลงทุนแบบ Contrarian บน ARKW ETF | Source : Bloomberg As of 23/02/2021

จากสถิติในอดีต FINNOMENA Investment Team จึงนำ Drawdown มาทดสอบ (Backtest) บน Active ETF ARKK เป็นหลัก ซึ่งเป็นกองทุนที่มีกรอบการลงทุนครอบคลุม Active ETF ARK อื่นๆ ซึ่งมีค่า Correlation กับ Active ETF ARK อื่นๆ ในระดับ 0.91 ขึ้นไป และมีอายุการดำเนินงานที่มากพอ เป็นตัวแทนการทดสอบแบบ Contrarian หรือคำแนะนำซื้อเมื่อกองทุนปรับตัวลงถึงจุด Drawdown เฉลี่ย (-17%) และแนะนำขายเมื่อ Acitve ETF กลุ่ม ARK กลับมาสู่จุดสูงสุดเดิม พบว่าปี 2016 จนถึงปี 2020 มีสัญญาณคำแนะนำให้ซื้อ 7 ครั้ง ทำผลตอบแทนได้ระหว่าง 10.71% ถึง 22.65% และมี 4 ครั้งที่มี Maximum Drawdown ระหว่าง -10.82% ถึง -34.53%

โอกาสลงทุนท่ามกลางความกังวล หลัง ARKW -10%

รูปที่ 5 Profit / Drawdown บนกลยุทธ์การลงทุนแบบ Contarian บน ARKW ETF | Source : Bloomberg As of 23/02/2021

ซึ่งในปัจจุบันกองทุน ARK Next Generation Internet (ARKW) ได้ปรับตัวลงมาถึง -10.61% ฉะนั้น FINNOMENA Investment Team จึงแนะนำทยอยสะสมกองทุน WE-CYBER ด้วยธีม Next Generation Internet ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนแบบ Long Term Call หรือ Tactical Call ซึ่งสามารถทำกำไรได้เมื่อ Active ETF กลับมาสู่จุดสูงสุดเดิม

โอกาสลงทุนท่ามกลางความกังวล หลัง ARKW -10%

รูปที่ 6 ARKW ETF Chart time frame Day  | Source : Bloomberg As of 23/02/2021

รายละเอียดกองทุนรวม WE-CYBER

กองทุนรวม WE-CYBER มีนโยบายลงทุนในกองทุนหลักคือ ARK Next Generation Internet

ETF (ARKW) ไม่น้อยกว่า 80% โดย ARKW มีนโยบายการลงทุนในบริษัทที่ทำธุรกิจเกี่ยวข้องกับ Next Generation Internet ไม่ว่าจะเป็น

  • บริษัทที่ได้รับประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงรูปแบบโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีจากอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ไปยังระบบ Cloud Computing
  • บริษัทที่นำเอาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ร่วมกับระบบโครงสร้างพื้นฐาน และการบริการ รวมถึงบริษัท ที่ดำเนินธุรกิจบนเว็บไซต์ที่นำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Mail Order Houses)
  • บริษัทผู้พัฒนาหรือเกี่ยวข้องกับนวัตกรรมรูปแบบการชำระเงิน (Payment Methodologies)
  • Big Data ระบบที่เชื่อมโยงระหว่างอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ผ่านการใช้อินเทอร์เน็ต (Internet of Things)
  • การเผยแพร่สื่อสังคมออนไลน์ และเทคโนโลยีที่พัฒนาเพื่อให้การบริการทางด้านการเงินมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
  • โอกาสลงทุนท่ามกลางความกังวล หลัง ARKW -10%

รูปที่ 7 สัดส่วนการลงทุนรายประเทศของ ARKW ETF | Source : ARK-Funds As of 23/02/2021 (หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ ฉบับ 01/01/2564 ข้อมูลลงทุน 31/12/2563)

โอกาสลงทุนท่ามกลางความกังวล หลัง ARKW -10%

รูปที่ 8 สัดส่วนการลงทุนรายอุตสาหกรรมของ ARKW ETF | Source : ARK-Funds As of 23/02/2021 (หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ ฉบับ 01/01/2564 ข้อมูลลงทุน 31/12/2563)

โอกาสลงทุนท่ามกลางความกังวล หลัง ARKW -10%

รูปที่ 9 สัดส่วนการลงทุนรายตีมเทคโนโลยีของ ARKW ETF | Source : ARK-Funds As of 23/02/2021 (หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ ฉบับ 01/01/2564 ข้อมูลลงทุน 31/12/2563)

โอกาสลงทุนท่ามกลางความกังวล หลัง ARKW -10%

รูปที่ 10 TOP 10 Holding ของ ARKW ETF | Source : ARK-Funds As of 23/02/2021 (หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ ฉบับ 01/01/2564 ข้อมูลลงทุน 31/12/2563)

อ่านเพิ่มเติม รีวิวกองทุน WE-CYBER และ ARKW: ลงทุนใน Next Generation Internet ที่จะเติบโตในโลกยุคใหม่

FINNOMENA Investment Team

คำเตือน

ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลสำคัญของกองทุนโดยเฉพาะนโยบายกองทุน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงานของกองทุน โดยสามารถขอข้อมูลจากผู้แนะนำก่อนตัดสินใจลงทุน | ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต | ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน | กองทุนรวมนี้ลงทุนกระจุกตัว ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของ พอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด ในช่วงเวลาวันทำการตั้งแต่ 09:00-17:00 น. ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 026 5100 และทาง LINE “@FINNOMENAPORT”

คู่มือเลือกกองทุน SSF RMF อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ