FINOMENA PORT Strategy.

FINNOMENA’s Capital Market Expectations (CME)

ถึงเวลาปรับสมดุลพอร์ต Goal, 1st Million และ All Balance หลังยกระดับ CME

รูปที่ 1 : กระบวนการสร้าง CME และการนำ CME มาใช้ใน Black Litterman Model: Source FINNOMENA As of 08/09/2022

Black Litterman Model ถูกกำหนดรอบให้รีวิวทุก ๆ 6 เดือน โดยจะรีวิวทั้งโมเดลการคำนวณ, สมมติฐานต่อผลตอบแทนสินทรัพย์ และกองทุนที่แนะนำลงทุน ซึ่งครบรอบการรีวิวในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ซึ่ง FINNOMENA Investment Team ได้ดำเนินการตามหลักการอย่างเข้มข้น พร้อมกันนั้นยังได้พัฒนาปรับปรุงกระบวนการรีวิวผลตอบแทนที่คาดหวังของแต่ละสินทรัพย์ให้เป็นระบบมากขึ้นและเป็นกระบวนการมาตรฐานที่ใช้ในบริษัทกองทุนระดับโลก ด้วยการจัดทำ FINNOMENA’s Capital Market Expectations (CME) 

CME คือกระบวนการคาดการณ์ผลตอบแทนระยะยาวของสินทรัพย์ต่าง ๆ ในระยะยาว (10 ปี) โดยการประเมินผลตอบแทนของแต่ละสินทรัพย์จะมี framework ที่แตกต่างกันไปตามสมติฐานที่เหมาะกับสินทรัพย์นั้น ๆ 

จากนั้นจึงนำข้อมูลดังกล่าวที่ได้ไปคำนวณใน Black Litterman Model เพื่อนำไปคำนวณตัวเลข Strategic Asset Allocation (SAA) เพื่อบรรลุเป้าหมายผลตอบแทนระยะยาวของแต่ละระดับความเสี่ยง ซึ่งการใช้ CME ใน Black Litterman Model เป็นการยกระดับในการคาดการณ์ผลตอบแทนระยะยาวโดยใช้มาตรฐานเดียวกับบริษัทจัดการกองทุนระดับโลก

โดยผลที่ได้คือ Black Litterman Model ได้เพิ่มน้ำหนักการลงทุนในตราสารหนี้มากขึ้น เป็นผลมาจากการปรับตัวเพิ่มขึ้นของผลตอบแทนที่คาดหวังในหลากหลายสินทรัพย์ ทำให้โอกาสไปถึงเป้าผลตอบแทนเป็นไปได้มากขึ้น โดยความเสี่ยงพอร์ตลดลงได้ ซึ่งสอดคล้องกับมุมมองของ FINNOMENA Investment Team ดังนี้

ถึงเวลาปรับสมดุลพอร์ต Goal, 1st Million และ All Balance หลังยกระดับ CME

รูปที่ 2 : อัตราผลตอบแทนหุ้นกู้ในสหรัฐฯ ตามอันดับความน่าเชื่อถือ Source: Bloomberg, FINNOMENA as of 02/03/2023

ตราสารหนี้ ในช่วงที่ผ่านมาหลังจากตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ ออกมาแข็งแกร่งทำให้นักลงทุนมองว่า Fed อาจจะเร่งการขึ้นดอกเบี้ยอีกครั้ง ทำให้พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ 2 ปี ปรับตัวขึ้นสูงสุดในรอบ 16 ปี ที่ 4.9% ส่งผลให้ yield ของตราสารหนี้อยู่ในระดับที่น่าสนใจ อาทิ หุ้นกู้อันดับความน่าเชื่อถือ Aaa อยู่ในระดับ 4.8% และ หุ้นกู้อันดับความน่าเชื่อถือ Baa อยู่ที่ระดับ 5.9% ส่งผลให้ตราสารหนี้มีความน่าสนใจลงทุนมากขึ้น

ถึงเวลาปรับสมดุลพอร์ต Goal, 1st Million และ All Balance หลังยกระดับ CME

รูปที่ 3 : S&P 500 and Global Aggregate Bond Drawdown since 1990 Source: Bloomberg, FINNOMENA as of 02/03/2023

เมื่อพิจารณาด้านสถิติพบว่า ในปี 2022 การพุ่งขึ้นของเงินเฟ้ออย่างรวดเร็ว กดดันให้ธนาคารกลางหลัก ๆ ทั่วโลก ต้องเปลี่ยนแปลงการใช้นโยบายการเงินอย่าง aggressive เพื่อจัดการกับเงินเฟ้อ ส่งผลให้อัตราผลตอบแทนของตราสารหนี้ (yield) ปรับขึ้นอย่างรวดเร็ว ทั้งจากการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย และแรงเทขายตราสารหนี้ทำให้มูลค่าของตราสารหนี้ติดลบแรงที่สุดในช่วงกว่า 30 ปีที่ผ่านมา ส่งผลให้ตราสารหนี้มีความน่าสนใจมากขึ้น

ส่วนการปรับเพิ่มเวียดนาม เข้ามาเป็นอีกสินทรัพย์แทนการลงทุนในหุ้นไทย โดยเป็นการกระจายการลงทุนและเพิ่มความคาดหวังผลตอบแทนเพิ่มเติม เข้ามาเป็นมุมมองในระยาว (SAA) และสะท้อนให้เห็นจากตัว CME ที่ตลาดหุ้นเวียดนามจะให้ผลตอบแทนได้ดีที่สุดในระยะยาว

ถึงเวลาปรับสมดุลพอร์ต Goal, 1st Million และ All Balance หลังยกระดับ CME

รูปที่ 4 : ตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญเปรียบเทียบระหว่างเศรษฐกิจเวียดนามในปัจจุบัน กับ เศรษฐกิจไทยในช่วงวิกฤติเศรษฐกิจปี 2540

Source:  FINNOMENA, Bloomberg as of 02/03/2023

อย่างไรก็ตาม ในระยะสั้น มีความกังวลเรื่องเศรษฐกิจเวียดนามที่อาจจะลุกลามกลายเป็นวิกฤติเศรษฐกิจคล้ายประเทศไทยในช่วงปี 2540 ซึ่ง FINNOMENA Investment Team ได้พิจารณาตัวเลขทางเศรษฐกิจของเวียดนามและไทยในช่วงวิกฤติต้มยำกุ้ง และเห็นความแตกต่างของตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญอย่างชัดเจน เช่น จำนวนหนี้ต่างประเทศเมื่อเทียบกับ GDP ปัจจุบันเวียดนามมีสัดส่วนเพียง 37% เมื่อเทียบกับไทยในช่วงวิกฤติต้มยำกุ้งที่ 62% ขณะที่หนี้ต่างประเทศของภาคเอกชนเมื่อเทียบกับ GDP มีเพียง 13% เมื่อเทียบกับไทยที่สูงถึง 26% อีกทั้งสัดส่วนสินเชื่อการบริโภคในประเทศเทียบกับภาคธุรกิจต่อ GDP ของเวียดนามยังอยู่ในระดับที่น้อยกว่าช่วงวิกฤติเศรษฐกิจของไทยเกือบเท่าตัว สะท้อนความเสี่ยงที่ต่ำกว่าเมื่อเปรียบเทียบกัน

ถึงเวลาปรับสมดุลพอร์ต Goal, 1st Million และ All Balance หลังยกระดับ CME

รูปที่ 5 : ตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญเปรียบเทียบระหว่างเศรษฐกิจเวียดนามในปัจจุบัน กับ เศรษฐกิจไทยในช่วงวิกฤติเศรษฐกิจปี 2540

Source:  FINNOMENA, Bloomberg as of 02/03/2023

โดยกองทุนที่เราเลือกลงทุนใน FINNOMENA Goal และ 1st Million นั้น คือ กองทุน TMB-ES-VIETNAM เป็นกองทุนที่เป็น fund of fund ในกองทุนเวียดนามชั้นนำผ่าน 2 กองทุนหลัก ดังนี้

Dragon Capital Vietnam Equity Fund นักลงทุนสถาบันแห่งแรกของประเทศเวียดนาม มีทีมบริหารดี และมีข้อมูลเชิงลึกและการวิเคราะห์ที่เหมาะสม ทำให้ได้รับความไว้วางใจจากกองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติ และกองทุนต่างชาติหลายแหล่ง และเน้นลงทุนระยะยาวในหุ้นเติบโตที่มีขนาดใหญ่และกลางเป็นหลัก

Lumen Vietnam Fund โดดเด่นในการเลือกลงทุนในหุ้นขนาดกลางและขนาดเล็กเป็นหลัก ซึ่งช่วยเสริม Alpha ของพอร์ตการลงทุนโดยรวม อีกทั้งเป็นการกระจายความเสี่ยงไปยังหุ้นขนาดกลางและขนาดเล็กตัวอื่น ๆ ที่ไม่ได้อยู่ใน Dragon Capital Vietnam Equity Fund ได้

ซึ่งการลงทุนใน 2 กองทุนนี้ เป็นการกระจายการลงทุนได้ทั่วทั้งตลาดเวียดนามทั้งหุ้นขนาด เล็ก กลาง และใหญ่  และมีขั้นต่ำในการลงทุนกองทุนในระดับต่ำ ซึ่งเหมาะกับการทำ DCA ทำให้ FINNOMENA Investment Team เลือกกองทุน TMB-ES-VIETNAM มาเป็นตัวแทนของการลงทุนในหุ้นเวียดนามในการปรับพอร์ตครั้งนี้

ถึงเวลาปรับสมดุลพอร์ต Goal, 1st Million และ All Balance หลังยกระดับ CME

รูปที่ 6 : ตัวเลขทางสถิติของกองทุน TMBGQG และ KKP GNP-H  : Source FINNOMENA As of 08/03/2023

พร้อมกันนั้น ในการรีวิวพอร์ตการลงทุน FINNOMENA Investment Team ยังได้มีการตรวจสอบกองทุนที่แนะนำ เพื่อให้มั่นใจได้ว่า กองทุนที่แนะนำนั้นจะเหมาะสมกับเป้าหมาย และวัตถุประสงค์อยู่เสมอ

ซึ่งในครั้งนี้ได้มีการแนะนำเปลี่ยนคำแนะนำในกองทุนหุ้นทั่วโลกอย่าง TMBGQG เป็น KKP GNP-H แทน เนื่องจาก KKP GNP-H เป็นกองทุนที่มีความสม่ำเสมอสามารถสร้าง Alpha ได้มากกว่า มี tracking error ที่ต่ำกว่า แสดงให้เห็นว่ากองทุน KKP GNP-H มีความผันผวนน้อยกว่าแต่ให้ผลตอบแทนที่ใกล้เคียงกันกับกองทุน TMBGQG ด้านการลงทุนกองทุน KKP GNP-H มีการกระจายตัวมากกว่าทั้งในด้านสัดส่วนของหุ้นแต่ละตัวและการกระจายในแต่ละประเทศ โดยมี top 10 holdings คิดเป็น 18% เมื่อเทียบกับ TMBGQG ที่ 25% และเมื่อพิจารณาในด้านทีมบริหารกองทุน KKP GNP-H ทีมบริหารที่มีประสบการณ์ยาวนาน ประกอบด้วย fund manager 9 คน ซึ่งแตกต่างจาก TMBGQG ที่มีการบริหารเพียงคนเดียว ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงด้าน fund manager risk ลงได้ในระยะยาว

ถึงเวลาปรับสมดุลพอร์ต Goal, 1st Million และ All Balance หลังยกระดับ CME

รูปที่ 7 : FINNOMENA 3D Diagram : Source FINNOMENA As of 08/03/2023

เช่นเดียวกับกองทุน B-ASIA เป็นอีกกองทุนหุ้นเอเชีย ยกเว้นญี่ปุ่น ที่มีความสม่ำเสมอของผลตอบแทนและความเสี่ยง ที่ติดอยู่ในระดับที่ดีมาก จากการปรับสัดส่วนการลงทุนให้เหมาะสมกับสถานการณ์อยู่ตลอดเวลา อีกทั้งกองทุน B-ASIA นั้นมีการบริหารกองทุนด้วยแนวการลงทุนแบบ Top-Down ซึ่งปฏิเสธไม่ได้ว่าปัจจัยมหภาคเป็นส่วนสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆ ในการลงทุนปัจจุบัน จึงทำให้ B-ASIA มีโอกาส Outperform ต่อไปในอนาคต อีกทั้งสัดส่วนการลงทุนของ B-ASIA ที่มีลักษณะ Fully Invested หรือถือครองเงินสดในระดับที่ต่ำตลอดเวลา สะท้อนว่าการปรับพอร์ตที่เหมาะสม แม้จะมีสัดส่วนเงินสดที่ต่ำ ก็สามารถที่จะ Outperform ได้ รวมถึงทีมงานบริหารของกองทุน B-ASIA มีผลงานโดดเด่นติดอันดับโลก อยู่กับกองทุนมานาน ทำให้ FINNOMENA Investment Team จึงถือโอกาสการปรับพอร์ตในครั้งนี้แนะนำ B-ASIA ทดแทนกองทุนหุ้นเอเชีย ยกเว้นญี่ปุ่นอย่างกอง TMBAGLF ในพอร์ตการลงทุน Goal ที่มียอด DCA ต่ำกว่า 20,000 บาทด้วย 

ซึ่งนำไปสู่การปรับพอร์ตลงทุนดังนี้

Goal DCA Below 20,000 Baht

ถึงเวลาปรับสมดุลพอร์ต Goal, 1st Million และ All Balance หลังยกระดับ CME

รูปที่ 8 : FINNOMENA Goal Portfolio DCA Below 20,000 Baht  : Source FINNOMENA As of 08/03/2023

Goal Lv.1

 • แนะนำลดสัดส่วนการลงทุน TMBGQG 5% (ทั้งหมด)
 • แนะนำลดสัดส่วนการลงทุน TMBAGLF 5% (ทั้งหมด)
 • แนะนำลดสัดส่วนการลงทุน TMBPIPF 5% (ทั้งหมด)
 • เพิ่มน้ำหนักการลงทุนใน KFAFIX-A 15%

Goal Lv.2

 • แนะนำลดสัดส่วนการลงทุน TMBGQG 15% (ทั้งหมด)
 • แนะนำลดสัดส่วนการลงทุน TMBAGLF 5% (ทั้งหมด)
 • แนะนำลดสัดส่วนการลงทุน TMBPIPF 5% 
 • เพิ่มน้ำหนักการลงทุนใน KKP GNP-H 5%
 • เพิ่มน้ำหนักการลงทุนใน TMB-ES-VIETNAM 5%
 • เพิ่มน้ำหนักการลงทุนใน KFAFIX-A 15%

Goal Lv.3

 • แนะนำลดสัดส่วนการลงทุน TMBGQG 25% (ทั้งหมด)
 • แนะนำลดสัดส่วนการลงทุน TMBAGLF 10% (ทั้งหมด)
 • แนะนำลดสัดส่วนการลงทุน TSF-A 5% (ทั้งหมด)
 • แนะนำลดสัดส่วนการลงทุน TMBPIPF 10%
 • เพิ่มน้ำหนักการลงทุนใน KKP GNP-H 10%
 • เพิ่มน้ำหนักการลงทุนใน B-ASIA 10%
 • เพิ่มน้ำหนักการลงทุนใน TMB-ES-VIETNAM 5%
 • เพิ่มน้ำหนักการลงทุนใน KFAFIX-A 20%
 • เพิ่มน้ำหนักการลงทุนใน SCBGOLDH 5%

Goal Lv.4

 • แนะนำลดสัดส่วนการลงทุน TMBGQG 30% (ทั้งหมด)
 • แนะนำลดสัดส่วนการลงทุน TMBAGLF 20% (ทั้งหมด)
 • แนะนำลดสัดส่วนการลงทุน TSF-A 5% (ทั้งหมด)
 • แนะนำลดสัดส่วนการลงทุน TMBPIPF 5%
 • เพิ่มน้ำหนักการลงทุนใน KKP GNP-H 20%
 • เพิ่มน้ำหนักการลงทุนใน B-ASIA 15%
 • เพิ่มน้ำหนักการลงทุนใน TMB-ES-VIETNAM 5%
 • เพิ่มน้ำหนักการลงทุนใน KFAFIX-A 20%

Goal Lv.5

 • แนะนำลดสัดส่วนการลงทุน TMBGQG 40% (ทั้งหมด)
 • แนะนำลดสัดส่วนการลงทุน TMBAGLF 25% (ทั้งหมด)
 • แนะนำลดสัดส่วนการลงทุน TSF-A 5% (ทั้งหมด)
 • เพิ่มน้ำหนักการลงทุนใน KKP GNP-H 25%
 • เพิ่มน้ำหนักการลงทุนใน B-ASIA 20%
 • เพิ่มน้ำหนักการลงทุนใน TMB-ES-VIETNAM 5%
 • เพิ่มน้ำหนักการลงทุนใน KFAFIX-A 15%
 • เพิ่มน้ำหนักการลงทุนใน UGIS-N 5%

Goal Lv.6

 • แนะนำลดสัดส่วนการลงทุน TMBGQG 45% (ทั้งหมด)
 • แนะนำลดสัดส่วนการลงทุน TMBAGLF 35% (ทั้งหมด)
 • เพิ่มน้ำหนักการลงทุนใน KKP GNP-H 40%
 • เพิ่มน้ำหนักการลงทุนใน B-ASIA 25%
 • เพิ่มน้ำหนักการลงทุนใน TMB-ES-VIETNAM 5%
 • เพิ่มน้ำหนักการลงทุนใน UGIS-N 5%
 • เพิ่มน้ำหนักการลงทุนใน TMBPIPF 5%

Goal Lv.7

 • แนะนำลดสัดส่วนการลงทุน TMBGQG 50% (ทั้งหมด)
 • แนะนำลดสัดส่วนการลงทุน TMBAGLF 45% (ทั้งหมด)
 • เพิ่มน้ำหนักการลงทุนใน KKP GNP-H 30%
 • เพิ่มน้ำหนักการลงทุนใน B-ASIA 50%
 • เพิ่มน้ำหนักการลงทุนใน TMB-ES-VIETNAM 5%
 • เพิ่มน้ำหนักการลงทุนใน SCBGOLDH 10%

Goal DCA Above 20,000 Baht

ถึงเวลาปรับสมดุลพอร์ต Goal, 1st Million และ All Balance หลังยกระดับ CME

รูปที่ 9 : FINNOMENA Goal Portfolio DCA Above 20,000 Baht  : Source FINNOMENA As of 08/03/2023

Goal Lv.1

 • แนะนำลดสัดส่วนการลงทุน TMBGQG 5% (ทั้งหมด)
 • แนะนำลดสัดส่วนการลงทุน B-ASIA 5% (ทั้งหมด)
 • แนะนำลดสัดส่วนการลงทุน TMBPIPF 5% (ทั้งหมด)
 • เพิ่มน้ำหนักการลงทุนใน KFAFIX-A 15%

Goal Lv.2

 • แนะนำลดสัดส่วนการลงทุน TMBGQG 15% (ทั้งหมด)
 • แนะนำลดสัดส่วนการลงทุน B-ASIA 5% (ทั้งหมด)
 • แนะนำลดสัดส่วนการลงทุน TMBPIPF 5% 
 • เพิ่มน้ำหนักการลงทุนใน KKP GNP-H 5%
 • เพิ่มน้ำหนักการลงทุนใน TMB-ES-VIETNAM 5%
 • เพิ่มน้ำหนักการลงทุนใน KFAFIX-A 15%

Goal Lv.3

 • แนะนำลดสัดส่วนการลงทุน TMBGQG 25% (ทั้งหมด)
 • แนะนำลดสัดส่วนการลงทุน TSF-A 5% (ทั้งหมด)
 • แนะนำลดสัดส่วนการลงทุน TMBPIPF 10%
 • เพิ่มน้ำหนักการลงทุนใน KKP GNP-H 10%
 • เพิ่มน้ำหนักการลงทุนใน TMB-ES-VIETNAM 5%
 • เพิ่มน้ำหนักการลงทุนใน KFAFIX-A 20%
 • เพิ่มน้ำหนักการลงทุนใน SCBGOLDH 5%

Goal Lv.4

 • แนะนำลดสัดส่วนการลงทุน TMBGQG 30% (ทั้งหมด)
 • แนะนำลดสัดส่วนการลงทุน B-ASIA 5% 
 • แนะนำลดสัดส่วนการลงทุน TSF-A 5% (ทั้งหมด)
 • แนะนำลดสัดส่วนการลงทุน TMBPIPF 5%
 • เพิ่มน้ำหนักการลงทุนใน KKP GNP-H 20%
 • เพิ่มน้ำหนักการลงทุนใน TMB-ES-VIETNAM 5%
 • เพิ่มน้ำหนักการลงทุนใน KFAFIX-A 20%

Goal Lv.5

 • แนะนำลดสัดส่วนการลงทุน TMBGQG 40% (ทั้งหมด)
 • แนะนำลดสัดส่วนการลงทุน  B-ASIA 5% 
 • แนะนำลดสัดส่วนการลงทุน TSF-A 5% (ทั้งหมด)
 • เพิ่มน้ำหนักการลงทุนใน KKP GNP-H 25%
 • เพิ่มน้ำหนักการลงทุนใน TMB-ES-VIETNAM 5%
 • เพิ่มน้ำหนักการลงทุนใน KFAFIX-A 15%
 • เพิ่มน้ำหนักการลงทุนใน UGIS-N 5%

Goal Lv.6

 • แนะนำลดสัดส่วนการลงทุน TMBGQG 45% (ทั้งหมด)
 • แนะนำลดสัดส่วนการลงทุน B-ASIA 10%
 • เพิ่มน้ำหนักการลงทุนใน KKP GNP-H 40%
 • เพิ่มน้ำหนักการลงทุนใน TMB-ES-VIETNAM 5%
 • เพิ่มน้ำหนักการลงทุนใน UGIS-N 5%
 • เพิ่มน้ำหนักการลงทุนใน TMBPIPF 5%

Goal Lv.7

 • แนะนำลดสัดส่วนการลงทุน TMBGQG 50% (ทั้งหมด)
 • เพิ่มน้ำหนักการลงทุนใน KKP GNP-H 30%
 • เพิ่มน้ำหนักการลงทุนใน B-ASIA 5%
 • เพิ่มน้ำหนักการลงทุนใน TMB-ES-VIETNAM 5%
 • เพิ่มน้ำหนักการลงทุนใน SCBGOLDH 10%

1st Million 

ถึงเวลาปรับสมดุลพอร์ต Goal, 1st Million และ All Balance หลังยกระดับ CME

รูปที่ 10 : FINNOMENA 1st Million Portfolio DCA : Source FINNOMENA As of 08/03/2023

1st Million Lv.4

 • แนะนำลดสัดส่วนการลงทุน TMBGQG 35% (ทั้งหมด)
 • แนะนำลดสัดส่วนการลงทุน TMBAGLF 25% (ทั้งหมด)
 • เพิ่มน้ำหนักการลงทุนใน KKP GNP-H 35%
 • เพิ่มน้ำหนักการลงทุนใน B-ASIA 25%

1st Million Lv.5

 • แนะนำลดสัดส่วนการลงทุน TMBGQG 45% (ทั้งหมด)
 • แนะนำลดสัดส่วนการลงทุน TMBAGLF 35% (ทั้งหมด)
 • เพิ่มน้ำหนักการลงทุนใน KKP GNP-H 45%
 • เพิ่มน้ำหนักการลงทุนใน B-ASIA 35%

1st Million Lv.6

 • แนะนำลดสัดส่วนการลงทุน TMBGQG 55% (ทั้งหมด)
 • แนะนำลดสัดส่วนการลงทุน TMBAGLF 40% (ทั้งหมด)
 • แนะนำลดสัดส่วนการลงทุน UGIS-N 5% (ทั้งหมด)
 • เพิ่มน้ำหนักการลงทุนใน KKP GNP-H 55%
 • เพิ่มน้ำหนักการลงทุนใน B-ASIA 45%

1st Million Lv.7

 • แนะนำลดสัดส่วนการลงทุน TMBGQG 50% (ทั้งหมด)
 • แนะนำลดสัดส่วนการลงทุน TMBAGLF 50% (ทั้งหมด)
 • เพิ่มน้ำหนักการลงทุนใน KKP GNP-H 35%
 • เพิ่มน้ำหนักการลงทุนใน B-ASIA 65%

All Balance

ถึงเวลาปรับสมดุลพอร์ต Goal, 1st Million และ All Balance หลังยกระดับ CME

รูปที่ 11 : FINNOMENA All Balance Portfolio : Source FINNOMENA As of 08/03/2023 

FINNOMENA Investment Team แนะนำปรับสัดส่วนการลงทุนตามรอบ rebalance ในเดือนนี้ โดยมีคำแนะนำปรับสัดส่วนการลงทุนและลักษณะกองทุนใหม่ โดยเราแนะนำปรับลดสัดส่วนการลงทุนในกองทุน TMBGQG ทั้งหมดและเพิ่มสัดส่วนการลงทุนใน KKP GNP-H แทน หลังจากการประเมินแนวทางบริหารของกองทุนทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ

แนะนำปรับเปลี่ยนการลงทุนในหุ้นไทยเป็นเวียดนามแทนทั้งหมด จากแนวโน้มการเติบโตในระยะกลางจากปัจจัยเชิงมหภาคที่ดีกว่า อีกทั้งยังมี valuation ที่ถูกกว่า

และแนะนำปรับสัดส่วนการลงทุนในกองทุนตราสารหนี้เล็กน้อยและคงน้ำหนักในสินทรัพย์ทางเลือกตาม “Capital Market Expectation” ที่มีการประมาณการผลตอบแทนของสินทรัพย์อย่างเป็นระบบ พร้อมจัดสัดส่วนการลงทุนด้วย Black-Litterman Model

Retirement Income Solution (RIS)

ถึงเวลาปรับสมดุลพอร์ต Goal, 1st Million และ All Balance หลังยกระดับ CME

รูปที่ 12 : FINNOMENA Retirement Income Solution Portfolio: Source FINNOMENA As of 08/03/2023

RIS มีความผันผวนที่ต่ำเมื่อเทียบกับภาวะการลงทุนโดยรวมทั่วโลก อีกทั้งยังสามารถสร้างกระแสเงินสดที่สม่ำเสมอได้ แม้ในปีที่แล้วทำได้ต่ำกว่าเป้าหมายอยู่เล็กน้อยจากสภาพตลาดทั้งตลาดสารหนี้และหุ้นที่ไม่เอื้ออำนวย อย่างไรก็ตาม FINNOMENA Investment Team ได้พิจารณาถึงสภาพตลาดในปีนี้เชื่อว่าการสร้างกระแสเงินสดจะมีการฟื้นตัวและมีโอกาสกลับเข้าสู่สภาวะปกติให้กลับมาสร้างกระแสเงินได้ตามเป้า

สัดส่วนหลักของพอร์ตการลงทุนในกองทุน SCBWINR ยังคงสร้างกระแสเงินสดออกมาได้อย่างสม่ำเสมอและมีความผันผวนต่ำกว่ากองทุนหุ้นโลก อีกทั้งมีผลการดำเนินงานฟื้นตัวขึ้นมาตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา

อีกทั้งสัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้ซึ่งเป็นสินทรัพย์ปลอดภัย และสภาพคล่องสูงอย่าง KFSPLUS พร้อมต่อการปรับเข้าสู่สินทรัพย์อื่นๆ ที่จะทำให้พอร์ตสามารถจ่ายกระแสเงินสดออกมาได้สม่ำเสมอและตรงกับเป้าหมายที่ตั้งไว้มากขึ้น หาก FINNOMENA Investment Team เห็นโอกาสที่น่าสนใจและประเมินว่าความเสี่ยงคุ้มค่าต่อการลงทุนจึงยังคงแนะนำสัดส่วนการลงทุน

FINNOMENA Investment Team แนะนำ rebalance พอร์ตการลงทุนตามรอบในเดือนนี้ เพื่อให้สัดส่วนการลงทุนตรงกับสัดส่วนการลงทุนแนะนำ เนื่องจากผลการดำเนินงานของสินทรัพย์ต่าง ๆ ในช่วงที่ผ่านมามีความผัวผวนสูงทำให้สัดส่วนการลงทุนอาจแตกต่างไปจากคำแนะนำ เพื่อที่จะให้ผลตอบแทนตรงกับเป้าหมายพอร์ตการลงทุนในระยะยาว


คำเตือน

ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลสำคัญของกองทุนโดยเฉพาะนโยบายกองทุน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงานของกองทุน โดยสามารถขอข้อมูลจากผู้แนะนำก่อนตัดสินใจลงทุน | ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต | ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน | กองทุนรวมนี้ลงทุนกระจุกตัว ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของ พอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด ในช่วงเวลาวันทำการตั้งแต่ 09:00-17:00 น. ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 026 5100 และทาง LINE “@FINNOMENAPORT