FINNOMENA Long Term: จังหวะสะสมกองทุนหุ้น เมื่อตลาดย่อมารับ

FINNOMENA Tactical Call: จังหวะสะสมกองทุนหุ้น เมื่อตลาดย่อมารับ

รูปที่ 1 การปรับตัวลงของตลาดหุ้นทั่วโลก และ กองทุนที่แนะนำ Long Term Call | Source : Bloomberg As of 09/03/2021

นับตั้งแต่การแพร่ระบาดของ COVID-19 ตลาดหุ้นทั่วโลกปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่อง ท่ามกลางความผันผวนที่สูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ สวนทางแนวโน้มการเติบโตของกำไร จนกระทั่งช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา อัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่ปรับตัวขึ้นมาจากความคาดหวังการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ สร้างแรงกดดันต่อระดับมูลค่าของตลาดหุ้นทั่วโลก ส่งผลให้ตลาดหุ้นปรับฐานในระดับที่แตกต่างกัน นำโดยหุ้น Growth ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี 

FINNOMENA Tactical Call: จังหวะสะสมกองทุนหุ้น เมื่อตลาดย่อมารับ

รูปที่ 2 กราฟอัตราผลตอบแทน Master Fund ของกองทุน K-USA และ K-CHINA | Source : Morningstar As of 08/03/2021

ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ส่งผลให้กองทุนรวมที่แนะนำในกลุ่ม Long-term call อย่าง K-USA-A(A), ONE-UGG-RA, WE-CYBER และ K-CHINA ต่างมีสัดส่วนการลงทุนหลักในหุ้นกลุ่มดังกล่าว ก็ปรับตัวลงในทิศทางเดียวกัน

FINNOMENA Tactical Call: จังหวะสะสมกองทุนหุ้น เมื่อตลาดย่อมารับ

รูปที่ 3 กราฟอัตราผลตอบแทน Master Fund ของกองทุน ONE-UGG-RA และ WE-CYBER | Source : Morningstar As of 08/03/2021

ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาในระยะยาว FINNOMENA Investment Team ยังมีมุมมองเชิงบวกต่อหุ้นกลุ่มดังกล่าวในเชิงบวก มีโอกาสเติบโตในระยะยาว จากรูปแบบธุรกิจที่เอื้อต่อการเติบโตในระดับที่โดดเด่น จึงยังคงแนะนำทยอยสะสมเข้าลงทุนอย่างต่อเนื่อง เพื่อรับโอกาสสร้างผลตอบแทนที่ดี

FINNOMENA Tactical Call: จังหวะสะสมกองทุนหุ้น เมื่อตลาดย่อมารับ

รูปที่ 4 Greatest Max Drawdown, Average Drawdown & Downside Risk Remain บน Master Fund ปัจจุบันของกองทุน K-USA, ONE-UGG-RA, WE-CYBER และ K-CHINA | Source : finnomena.com As of 08/03/2021

เมื่อประกอบกับข้อมูลทางสถิติที่ FINNOMENA Investment Team ได้รวบรวมไว้ อาทิ 

  • Maximum Drawdown ซึ่งหมายถึง การวัดระดับผลขาดทุนสูงสุดในอดีตที่ผ่านมาเมื่อเทียบจากจุดสูงสุดไปยังจุดที่ต่ำที่สุดในช่วงเวลานั้นๆ
  • Greatest Max Drawdown ซึ่งหมายถึง การวัดระดับผลขาดทุนสูงที่สุดที่เกิดขึ้นนับตั้งแต่จัดตั้งกองทุนนั้นๆ มา ไม่ว่าในสถานการณ์ใด
  • Average Max Drawdown ซึ่งหมายถึง ค่าเฉลี่ยของการวัดระดับผลขาดทุนสูงที่สุดที่เกิดขึ้นในแต่ละปีปฏิทิน

พบว่ากองทุน K-USA-A(A), ONE-UGG-RA, WE-CYBER และ K-CHINA ปรับตัวลงมาต่ำกว่าระดับค่าเฉลี่ยของ Max Drawdown แล้ว FINNOMENA Investment Team จึงแนะนำให้นักลงทุนทยอยซื้อสะสมกองทุน K-USA-A(A), ONE-UGG-RA, WE-CYBER และ K-CHINA แบบ Long-term call ภายใต้มุมมองการลงทุนระยะยาวจึงแนะนำทยอยเข้าลงทุน เพื่อสะสมมูลค่าในระยะยาว โดยอาศัยช่วงจังหวะการปรับตัวลงที่ผ่านมา ขณะเดียวกันก็ช่วยลด Downside Risk ได้มากกว่าค่าเฉลี่ย

FINNOMENA Investment Team

อ่านเพิ่มเติม รีวิวกองทุน K-USA-A กองทุนคุณภาพดี ตัวแทนการลงทุนในชาติอเมริกา

อ่านเพิ่มเติม รีวิวกองทุน ONE-UGG-RA : กองทุนหุ้นเติบโตทั่วโลก คว้าโอกาสแห่งอนาคต

อ่านเพิ่มเติม รีวิวกองทุน WE-CYBER และ ARKW: ลงทุนใน Next Generation Internet ที่จะเติบโตในโลกยุคใหม่


คำเตือน

ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลสำคัญของกองทุนโดยเฉพาะนโยบายกองทุน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงานของกองทุน โดยสามารถขอข้อมูลจากผู้แนะนำก่อนตัดสินใจลงทุน | ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต | ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน | กองทุนรวมนี้ลงทุนกระจุกตัว ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของ พอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด ในช่วงเวลาวันทำการตั้งแต่ 09:00-17:00 น. ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 026 5100 และทาง LINE “@FINNOMENAPORT”

คู่มือเลือกกองทุน SSF RMF อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ