คำแนะนำพิเศษ : สำหรับพอร์ต Money Plus

การปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารแห่งประเทศไทยในช่วงที่ผ่านมาส่งผลให้พันธบัตรรัฐบาลไทยมีอัตราผลตอบแทนลดลง ซึ่งเป็นผลให้กองทุนตลาดเงินที่มีนโยบายการลงทุนในพันธบัตรและตั๋วเงินคลังเป็นหลักมีผลตอบแทนที่คาดหวังลดลงสู่ระดับต่ำกว่า 1.0% รูปที่ 1 ดัชนี Bloomberg US Aggregate Bond Fund And US BBB Spread l Source : Bloomberg As of 25/05/20 ในขณะที่ตลาดตราสารหนี้สหรัฐฯ ซึ่งปรับตัวลดลงจากความกังวลของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ส่งให้ส่วนต่างอัตราผลตอบแทนระหว่างตราสารหนี้เอกชนและพันธบัตรรัฐบาลปรับตัวเพิ่มขึ้น (Yield Spread) อย่างไรก็ตามธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ดำเนินนโยบายเข้าซื้อสินทรัพย์การเงินอย่างไม่จำกัด (Unlimited QE) ลดความกังวลในตลาดตราสารหนี้ลงทำให้ส่วนต่างอัตราผลตอบแทนปรับตัวลดลง ดังนั้นด้วยส่วนต่างผลตอบแทนที่ยังสูงกว่าค่าเฉลี่ยในอดีตพร้อมด้วยมาตรการจากธนาคารกลางสหรัฐฯ ที่เข้าหนุนตลาดตราสารหนี้โดยตรงช่วยลดความกังวลประเด็นการผิดนัดชำระหนี้ (Default Risk) ทำให้กองทุนตราสารหนี้ที่มีสัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้เอกชนสหรัฐฯ มีโอกาสสร้างผลตอบแทนได้ดีกว่ากองทุนตลาดเงิน รูปที่ 2 […]