คำแนะนำพิเศษ : สำหรับพอร์ต Money Plus

การปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารแห่งประเทศไทยในช่วงที่ผ่านมาส่งผลให้พันธบัตรรัฐบาลไทยมีอัตราผลตอบแทนลดลง ซึ่งเป็นผลให้กองทุนตลาดเงินที่มีนโยบายการลงทุนในพันธบัตรและตั๋วเงินคลังเป็นหลักมีผลตอบแทนที่คาดหวังลดลงสู่ระดับต่ำกว่า 1.0%

คำแนะนำพิเศษ : สำหรับพอร์ต Money Plus