FINNOMENA Weekly Market Insight 30 ก.ค. – 2 ส.ค. 2562

ตอน “ส่งออก และท่องเที่ยวไทยเป็นอย่างไร? พร้อมจับตานโยบายดอกเบี้ยของ FED”

ติดตามบทความ FINNOMENA Weekly Market Insight

ทุกสัปดาห์ได้ที่ LINE ID : @FINNOMENA

หรือ FINNOMENA YOUTUBE : https://www.youtube.com/playlist?list=PLhZeb_wAvs-eAO-7uCAPL3qdafeXYhu7f

คู่มือเลือกกองทุน SSF RMF อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ