10 กองทุน ผลตอบแทนพุ่งแรง! ประจำเดือนมิถุนายน 2024

กองทุนที่สามารถสร้างผลตอบแทนได้สูงสุด 10 อันดับแรกในเดือนมิถุนายน 2567 จะมีกองทุนไหนบ้าง? ใช่กองทุนที่คุณมีอยู่รึเปล่า? ลองมาดูกัน

10 กองทุน ผลตอบแทนพุ่งแรง! ประจำเดือนมิถุนายน 2024

1. ASP-DIGIBLOCกองทุนเปิด แอสเซทพลัส ดิจิทัล บล็อกเชน

 • นโยบายลงทุน: ลงทุนในหุ้นของบริษัทสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Assets Companies)
 • ผลตอบย้อนหลัง 1 เดือน: +12.24%
 • ดูรายละเอียดกองทุนเพิ่มเติมได้ที่ https://www.finnomena.com/fund/ASP-DIGIBLOC

2. MEGA10AI-Aกองทุนเปิด MEGA 10 ARTIFICIAL INTELLIGENCE ชนิดสะสมมูลค่า

 • นโยบายลงทุน: ลงทุนในหุ้นของบริษัทต่าง ๆ ทั่วโลกที่เกี่ยวกับสินค้าหรอืบรกิารที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี AI
 • ผลตอบย้อนหลัง 1 เดือน: +7.89%
 • ดูรายละเอียดกองทุนเพิ่มเติมได้ที่ https://www.finnomena.com/fund/MEGA10AI-A

3. M-ASIAกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เอเชีย อัลฟ่า

 • นโยบายลงทุน: ลงทุนหุ้นเด่นของประเทศในภูมิภาคเอเชีย
 • ผลตอบย้อนหลัง 1 เดือน: +7.26%
 • ดูรายละเอียดกองทุนเพิ่มเติมได้ที่ https://www.finnomena.com/fund/M-ASIA

4. ES-USTECHกองทุนเปิดอีสท์สปริง US Information Technology

 • นโยบายลงทุน: ลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับดัชนี S&P 500 Capped 35/20 Information Technology
 • ผลตอบย้อนหลัง 1 เดือน: +7.11%
 • ดูรายละเอียดกองทุนเพิ่มเติมได้ที่ https://www.finnomena.com/fund/ES-USTECH

5. KT-INDIA-A / KT-INDIA-Dกองทุนเปิดเคแทม อินเดีย อิควิตี้ ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า และชนิดจ่ายเงินปันผล

6. ES-USBLUECHIP – กองทุนเปิดทหารไทย US Blue Chip Equity กองทุนเปิดอีสท์สปริง US Blue Chip Equity

 • นโยบายลงทุน: ลงทุนในหุ้นชั้นดีของบริษัทในประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ผลตอบย้อนหลัง 1 เดือน: +6.59%
 • ดูรายละเอียดกองทุนเพิ่มเติมได้ที่ https://www.finnomena.com/fund/ES-USBLUECHIP

7. KFHTECH-Aกองทุนเปิดกรุงศรีเวิล์ดเทคอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ ชนิดสะสมมูลค่า

 • นโยบายลงทุน: ลงทุนในหุ้นของบริษัททั่วโลกที่มีธุรกรรมทางเศรษฐกิจที่โดดเด่นในหมวดเทคโนโลยี
 • ผลตอบย้อนหลัง 1 เดือน: +6.35%
 • ดูรายละเอียดกองทุนเพิ่มเติมได้ที่ https://www.finnomena.com/fund/KFHTECH-A

8. TBIOTECHกองทุนเปิด ทิสโก้ ไบโอเทคโนโลยี เฮลธ์แคร์

 • นโยบายลงทุน: ลงทุนในหุ้นของบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับเทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology) การวินิจฉัยโรค (Diagnostics) และเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิต (Life Sciences Tools) ทั่วโลก
 • ผลตอบย้อนหลัง 1 เดือน: +6.17%
 • ดูรายละเอียดกองทุนเพิ่มเติมได้ที่ https://www.finnomena.com/fund/TBIOTECH ‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍

9. SCBINDEQ(A)กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นอินเดีย แอคทีฟ (ชนิดสะสมมูลค่า)

 • นโยบายลงทุน: ลงทุนในหุ้นอินเดียที่มีศักยภาพในการเติบโต
 • ผลตอบย้อนหลัง 1 เดือน: +5.84%
 • ดูรายละเอียดกองทุนเพิ่มเติมได้ที่ https://www.finnomena.com/fund/SCBINDEQ(A)

10. KF-HJAPANDกองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนเฮดจ์ปันผล

 • นโยบายลงทุน: ลงทุนในหุ้นของบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศญี่ปุ่น
 • ผลตอบย้อนหลัง 1 เดือน: +5.68%
 • ดูรายละเอียดกองทุนเพิ่มเติมได้ที่ https://www.finnomena.com/fund/KF-HJAPAND

 

*หมายเหตุ: ข้อมูลผลตอบแทนย้อนหลัง 1 เดือน จาก Finnomena Funds จัดอันดับ ณ วันที่ 28 มิ.ย. 2567 ทั้งนี้ข้อมูลผลตอบแทนบางกองทุนในหน้าจัดอันดับกองทุน อาจมีการแสดงผลตอบแทนที่แตกต่างจากแต่ละหน้ากองทุน เนื่องจากการดึงข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่ต่างกัน สามารถดูรายละเอียดของกองทุนเพิ่มเติมได้ที่ finnomena.com/fund


คำเตือน: การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน | การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน | ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต | กองทุนอาจลงทุนกระจุกตัวในอุตสาหกรรมและประเทศที่ลงทุน จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย | ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด ในช่วงเวลาวันทำการตั้งแต่ 09:00-17:00 . ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 026 5100 และทาง LINE “@FinnomenaPort” | สำหรับผู้ลงทุนในความดูแลของ Kept by krungsri ติดต่อทีม Kept help center ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 296 6299