เปลี่ยนเงิน 5,000 ให้เป็นเงินล้าน

เชื่อว่าหลาย ๆ คนคงมีอยากมีเงินล้านเป็นของตัวเอง โดยเฉพาะคนที่ยังมีอายุน้อยและมีเงินไม่มาก แต่การออมเงินดังกล่าวที่ใคร ๆ ก็คิดว่าง่ายกลับทำได้ยาก กว่าจะได้เงินล้านก็ใช้เวลาไปนานมากหรือต้องใช้เงินทุนระหว่างออม ดังนั้นจึงขอแนะนำแผนการลงทุน 1st Million ของ Finnomena Funds เริ่มต้นลงทุนแค่เงิน 5,000 บาท ก็เปลี่ยนเป็นเงินล้านได้!

ทำความเข้าใจแผน 1st Million

แผน 1st Million เป็นแผนการลงทุนที่แนะนำให้คุณเก็บเงินได้ 1 ล้านบาทแรก โดยเน้นการลงทุนแบบ DCA (Dollar Cost Average) แบบถัวเฉลี่ยต้นทุนในทุก ๆ เดือน ซึ่งใช้เงินขั้นตํ่าในการลงทุน 5,000 บาทและลงทุนต่อเดือนอย่างต่ำ 2,500 บาท พอร์ตจะเน้นลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุนจึงมีความเสี่ยงที่เหมาะสม

เปลี่ยนเงิน 5,000 ให้เป็นเงินล้าน

จากตารางเป็นการเปรียบเทียบผลตอบแทนระหว่างการลงทุนใน ‘Finnomena Port 1st Million’ ที่ระดับความเสี่ยง 7 และมีผลตอบแทนเฉลี่ย 8.0% ต่อปี (คำนวณ ณ วันที่ 5 มิ.ย. 67) กับการถือเงินสดและฝากเงินประจำ ในระยะเวลา 3 ปี 5 ปี และ 10 ปี

โดยเรากำหนดให้ลงเงินตั้งต้น 5,000 บาท และลงทุน 5,000 บาทต่อเดือน หากผลตอบแทนจากการลงทุนเป็นไปตามที่คาดหวัง ภายใน 11 ปี เราก็สามารถแตะเงินล้านได้ ในขณะที่การถือเงินสดและการฝากเงินต้องใช้เวลากว่า 17  ปี ในการแตะเงินล้าน การลงทุนใน 1st Million Port จึงเป็นอีกทางเลือกในการแตะเงินล้านได้เร็วขึ้น

ทั้งนี้สิ่งที่ต้องคำนึงคือ ควรมีวินัยในการลงทุนและตรวจสอบสถานะทางการเงินอยู่เสมอ นอกจากนี้แม้ว่าพอร์ตการลงทุนนี้จะมีความเสี่ยงตํ่า แต่การลงทุนนั้นมีขึ้นมีลง บางปีอาจจะติดลบ บางปีอาจจะได้กำไร ฉะนั้นควรมีแผนรับมือกับทุกสถานการณ์อยู่เสมอ สำหรับพอร์ต 1st Miliion คุณสามารถปรับระดับความเสี่ยงที่ต้องการได้ตั้งแต่ 4-7 ตามที่ต้องการ


คำเตือน

ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลสำคัญของกองทุนโดยเฉพาะนโยบายกองทุน ความเสี่ยง เงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทน และผลการดำเนินงานของกองทุน โดยสามารถขอข้อมูลจาก ผู้แนะนำก่อนตัดสินใจลงทุน | การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงินผลการจำลองเงินลงทุนในอนาคตเป็นเพียงผลลัพธ์จากการคำนวณเชิงปริมาณ โดยมีพื้นฐานจากผลตอบแทนในอดีต และเป็นเพียงเครื่องมือ ศึกษาช่วยประกอบการตัดสินใจแก่นักลงทุน มิใช่สิ่งยืนยันผลตอบแทนในอนาคต | ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด ในช่วงเวลาวันทำการตั้งแต่ 09:00-17:00 น. ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 026 5100 และทาง LINE “@FINNOMENAPORT” | สำหรับผู้ลงทุนในความดูแลของ Kept by krungsri ติดต่อทีม Kept help center ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 296 6299