แจ้งเตือน

FINT to E-Voucher (18 กันยายน – 18 ตุลาคม 2023)

ใช้ FINT แลกรับ E-Voucher จาก GrabFood หรือ Starbucks

 1. ดาวน์โหลดแอป FINNOMENA ใน App Store หรือ Google Play Store โดยอัพเดทแอปให้เป็นเวอร์ชั่นล่าสุด
 2. เข้าหน้ากิจกรรม FINT to E-Voucher บนแอป FINNOMENA เพื่อใช้ FINT แลกรับ E-Voucher ในหน้ากิจกรรม โดยผู้ร่วมกิจกรรมทุกคนมีสิทธิ์ได้รับ E-Voucher ทุกครั้งที่ใช้สิทธิ์
 3. ระยะเวลาเข้าร่วมกิจกรรม: 18 กันยายน – 18 ตุลาคม 2023
 4. ผู้เล่นจะต้องใช้ FINT ในการเข้าร่วมกิจกรรม โดยไม่จำกัดจำนวน E-Voucher ต่อคน
 5. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องมี FINT เพียงพอสำหรับการแลก E-Voucher ณ วันสิ้นสุดกิจกรรม
 6. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับ E-Voucher ทาง E-mail ที่ลงทะเบียนไว้กับ FINNOMENA ภายใน 30 วันหลังจากสิ้นสุดกิจกรรม

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 1. ผู้ที่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องเป็นผู้ถือ FINT ที่เปิดบัญชีกองทุนรวมโดยตรงกับ FINNOMENA และมีผู้ดูแลสังกัด FINNOMENA เท่านั้น
 2. บริษัท ฟินท์ จำกัด (“บริษัท”) ขอสงวนสิทธิ์ ในการแลก E-Voucher แก่ผู้ร่วมกิจกรรมที่ปฏิบัติตามกฎกติกาและเงื่อนไขการร่วมกิจกรรม ภายใต้ระยะเวลาที่กิจกรรมกำหนดเท่านั้น โดยระยะเวลาเข้าร่วมกิจกรรม คือ 18 กันยายน – 18 ตุลาคม 2023
 3. ผู้ร่วมกิจกรรมจะต้องมีจำนวน FINT คงเหลือเพียงพอต่อการแลก E-Voucher หากผู้ร่วมกิจกรรมมีจำนวน FINT คงเหลือไม่เพียงพอต่อการแลก E-Voucher ดังกล่าว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการแลก E-Voucher ดังกล่าว
 4. เงื่อนไขการใช้ FINT ให้เป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
 5. FINT และ E-Voucher ต่างๆ ไม่สามารถซื้อ ขาย โอนสิทธิการรับ E-Voucher ให้แก่ผู้อื่น หรือแลกเป็นเงินสด และไม่มีการจ่ายเงินเป็นส่วนประกอบ โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับ E-Voucher ภายใน 30 วันหลังจากสิ้นสุดกิจกรรม
 6. ผู้ได้รับ E-Voucher ยินยอมที่จะให้บริษัทและบริษัทในกลุ่มบริษัทฟินโนมีนาใช้รูปภาพ ภาพถ่ายรวมถึงข้อมูลของผู้ได้รับ E-Voucher สำหรับการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ การโฆษณา และการทำการตลาดโดยไม่มีค่าตอบแทนเพิ่มเติม
 7. บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย การสูญหาย หรือการถูกโจรกรรมข้อมูลของผู้เข้าร่วมกิจกรรม อันเนื่องจากปัญหาของระบบเทคนิค หรือการกระทำผิดของบุคคลที่สาม
 8. บริษัทจะไม่รับผิดต่อความเสียหายใด ๆ รวมถึงความเสียหาย สูญเสีย และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม อันเกิดจากคุณภาพและการใช้งานของ E-Voucher ดังกล่าว
 9. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อกำหนดต่างๆ หรือทำการยุติกิจกรรมดังกล่าว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีที่มีข้อขัดแย้งหรือข้อพิพาท ให้คำตัดสินชี้ขาดของบริษัทถือเป็นที่สุด
 10. บริษัทถือว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้อ่านและทำความเข้าใจเงื่อนไขของกิจกรรม รวมถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขของกิจกรรม วิธีการเข้าร่วมกิจกรรม รายการ E-Voucher และรายละเอียดเพิ่มเติมนี้แล้วพร้อมยินยอมที่จะปฎิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ
 11. สอบถามข้อมูล และตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่ connect@fint.finance