แจ้งเตือน

รับชมสัมมนาย้อนหลัง

FINNOMENA Fix My Port 2022

เริ่มต้นแก้พอร์ตด้วย 3 ขั้นตอนง่าย ๆ

ส่งข้อมูลพอร์ตให้เรา

รับสิทธิ์เข้าร่วม Exclusive Event

รับไฟล์คำแนะนำปรับพอร์ตของคุณ ฟรี!

เครื่องมือ FIX MY PORT ของ บริษัท หลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด (“บริษัท”) สามารถใช้งานได้ถึง 15 มิถุนายน 2565 เท่านั้น เครื่องมือนี้ไม่ถือเป็นการเสนอหรือจูงใจโดยบริษัทให้ทำการซื้อหรือขายหน่วยลงทุน หรือหลักทรัพย์ใด ๆ หรือเป็นการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุนแต่อย่างใด บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากหรือเกี่ยวเนื่องกับการตัดสินใจลงทุนซึ่งใช้เครื่องมือนี้เป็นพื้นฐาน การลงทุนย่อมมีความเสี่ยง ผู้สนใจลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวน คู่มือภาษี และผลการดำเนินงานของกองทุนก่อนตัดสินใจลงทุน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในข้อมูลที่ปรากฏในเครื่องมือนี้ โดยห้ามมิให้ผู้ใดเผยแพร่ ทำซ้ำ ดัดแปลง ลอกเลียนแบบ เผยแพร่ อ้างอิง ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือใช้วิธีการใดก็ตาม เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัท