แจ้งเตือน

ความเสี่ยงของกองทุนสำหรับผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย (AI fund)

accredited investor กองทุนสำหรับนักลงทุนที่มิใช่รายย่อย (ลงทุนขั้นต่ำเริ่มต้นที่ 500,000 บาท)

ข้าพเจ้าได้รับทราบและมีความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนในตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้หรือไม่มีการจัดอันดับ