แจ้งเตือน

ความเสี่ยงของ derivatives ที่มีความซับซ้อน โดยใช้วิธี VaR approach

ข้าพเจ้าได้รับทราบและมีความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนที่มีการลงทุนแบบซับซ้อน โดยใช้วิธี VaR Approach ผ่านการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและ/หรือตราสารอนุพันธ์ (Derivatives) เป็นอย่างดีแล้ว