แจ้งเตือน

ความเสี่ยงของ high yield bond fund

หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้หรือไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ เกินกว่าร้อยละหกสิบของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

ข้าพเจ้าได้รับทราบและมีความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนที่ลงทุนในกองทุนหลักเพียงกองทุนเดียวที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้ High Yield Bonds / Unrated Bond กองทุนหลักมีนโยบายการลงทุนในตราสาร non-investment grade/ unrated ในสัดส่วนตั้งแต่ร้อยละ 60 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (“NAV”)