แจ้งเตือน

ความเสี่ยงของ structure note

สัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ข้าพเจ้าได้รับทราบและมีความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะ ความเสี่ยง และผลตอบแทนที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ ที่มีอนุพันธ์แฝง (“Structured Notes”) เป็นอย่างดีแล้วว่า

1. Structured Notes มีความซับซ้อนและมีความเสี่ยงสูงกว่าตราสารหนี้ทั่วไป เนื่องจากเป็นหุ้นกู้ ที่มีลักษณะผสมระหว่างตราสารหนี้และตราสารอนุพันธ์ (derivatives) โดยเงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทนและการชำระคืน เงินต้นทั้งหมดหรือบางส่วนอ้างอิงกับปัจจัยต่าง ๆ ตามที่กำหนด ในข้อกำหนดสิทธิ

2. ผู้ลงทุนใน Structured Notes มีความเสี่ยงที่จะสูญเงินลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วน หากไม่มีการคุ้มครองเงินต้น หรือคุ้มครองเงินต้นต่ำกว่า 100% ของเงินลงทุน

3. Structured Notes อาจมีความเสี่ยงด้านสภาพคล่องสูง เนื่องจากไม่มีตลาดรองที่ซื้อขายได้สะดวก

4. การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มสถานะการลงทุน ให้มีมูลค่าสูงกว่ามูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ส่งผลให้กองทุนมีความเสี่ยงสูงกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์โดยตรง แม้ว่าจะเป็นการช่วยเพิ่มโอกาสในการรับผลตอบแทน แต่ก็อาจทำให้ประสบภาวะขาดทุนสูงเช่นกัน