แจ้งเตือน

ความเสี่ยงของกองทุนที่ลงทุนในตราสารหนี้ non-investmente grade/unrated

ตราสารหนี้ non-investment grade หรือ unrated

ข้าพเจ้าได้รับทราบและมีความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนในตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุน (“non-investment grade”) หรือไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (“unrated”) รวมถึงความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนในตราสารดังกล่าวเป็นอย่างดีแล้วว่า

1. นโยบายการลงทุนในตราสาร non-investment grade/unrated กองทุนรวมมีนโยบายการลงทุนในตราสาร non-investment grade/ unrated ในสัดส่วนตั้งแต่ร้อยละ 60 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (“NAV”)

2. ความเสี่ยงของการลงทุนในตราสาร non-investment grade/ unrated กองทุนรวมนี้เน้นลงทุนในตราสารที่มีความเสี่ยงด้านเครดิตและสภาพคล่องมากกว่ากองทุนรวมทั่วไป ซึ่งตราสารดังกล่าวอาจไม่สามารถชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยตามจำนวนหรือเวลาที่กำหนด ดังนั้น จึงเหมาะกับผู้ลงทุนที่มีฐานะการเงินที่สามารถรับความเสี่ยงจากผลขาดทุนได้

ข้าพเจ้าได้รับทราบและมีความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะความเสี่ยงและผลตอบแทนที่เกี่ยวข้องกับตราสารหนี้ที่ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (ตราสารหนี้ unrated) / ตราสารหนี้ที่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุน (ตราสารหนี้ non-investment grade) เป็นอย่างดีแล้วว่า “ตราสารหนี้ unrated / ตราสารหนี้ non-investment grade อาจมีความเสี่ยงด้านเครดิตและสภาพคล่องสูงกว่าตราสารหนี้ทั่วไปจึงเหมาะกับผู้ลงทุนที่มีความรู้และสามารถรับความเสี่ยงในระดับสูงได้”