แจ้งเตือน

คำเตือนสำหรับกองทุนความเสี่ยงซับซ้อน

หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่มีมูลค่าการลงทุนสุทธิ (net exposure) ในสินค้าโภคภัณฑ์ ผ่านการลงทุนในตราสารหรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ให้ผลตอบแทนอ้างอิงกับสินค้าโภคภัณฑ์นั้น (กองทุนรวมทองคำ/น้ำมันที่ไม่ track spot)

ข้าพเจ้าได้รับทราบและมีความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะ นโยบายการลงทุน ความเสี่ยง และผลตอบแทน ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่มีมูลค่าการลงทุนสุทธิ (net exposure) ในสินค้าโภคภัณฑ์ (เช่น น้ำมัน ทองคำ) ผ่านการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (“derivatives”) ที่ให้ผลตอบแทนอ้างอิงกับสินค้าโภคภัณฑ์นั้นเป็นอย่างดีแล้วว่า

ONE-ACTIVE6/2

กองทุนนี้มีนโยบายลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ซึ่งผลตอบแทนจากการลงทุนเป็นไปตามการเคลื่อนไหวของราคา oil futures ซึ่งอาจไม่เท่ากับการเคลื่อนไหวของราคาน้ำมันที่ท่านเห็นในจุดบริการน้ำมัน

หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่มีมูลค่าการลงทุนสุทธิ (net exposure) ในสินค้าโภคภัณฑ์ ผ่านการลงทุนในตราสารหรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ให้ผลตอบแทนอ้างอิงกับสินค้าโภคภัณฑ์นั้น (กองทุนรวมทองคำ/น้ำมันที่ไม่ track spot)

ข้าพเจ้าได้รับทราบและมีความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะ นโยบายการลงทุน ความเสี่ยง และผลตอบแทน ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่มีมูลค่าการลงทุนสุทธิ (net exposure) ในสินค้าโภคภัณฑ์ (เช่น น้ำมัน ทองคำ) ผ่านการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (“derivatives”) ที่ให้ผลตอบแทนอ้างอิงกับสินค้าโภคภัณฑ์นั้นเป็นอย่างดีแล้วว่า

KT-OIL

 1. กองทุนมีนโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน PowerShares DB Oil Fund (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (NAV) ซึ่งกองทุน PowerShares DB Oil เป็นกองทุนรวมอีทีเอฟ (Exchange Traded Fund) ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์สหรัฐอเมริกา (New York stock Exchange: NYSE Arca) มีนโยบายลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันดิบ West Texas Intermediate (WTI) เพื่อให้ได้ผลตอบแทนใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return ซึ่งเป็นดัชนีที่มุ่งสะท้อนการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าน้ำมันดิบ West Texas Intermediate (WTI)
 2. กองทุนรวมนี้มีผลตอบแทนจากการลงทุนตามความเคลื่อนไหวของราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (futures price) อาจไม่เท่ากับความเคลื่อนไหวของราคาปัจจุบัน (spot price) ของสินค้าหรือตัวแปรดังกล่าว เช่น ผลตอบแทนจากการลงทุนเป็นไปตามการเคลื่อนไหวของราคา oil futures ซึ่งอาจไม่เท่ากับการเคลื่อนไหวของราคาน้ำมันที่ท่านเห็นที่จุดบริการน้ำมัน เป็นต้น

หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่มีมูลค่าการลงทุนสุทธิ (net exposure) ในสินค้าโภคภัณฑ์ ผ่านการลงทุนในตราสารหรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ให้ผลตอบแทนอ้างอิงกับสินค้าโภคภัณฑ์นั้น (กองทุนรวมทองคำ/น้ำมันที่ไม่ track spot)

ข้าพเจ้าได้รับทราบและมีความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะ นโยบายการลงทุน ความเสี่ยง และผลตอบแทน ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่มีมูลค่าการลงทุนสุทธิ (net exposure) ในสินค้าโภคภัณฑ์ (เช่น น้ำมัน ทองคำ) ผ่านการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (“derivatives”) ที่ให้ผลตอบแทนอ้างอิงกับสินค้าโภคภัณฑ์นั้นเป็นอย่างดีแล้วว่า

SCBGLOW

 1. กองทุนมีนโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน PowerShares DB Oil Fund (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (NAV) ซึ่งกองทุน PowerShares DB Oil เป็นกองทุนรวมอีทีเอฟ (Exchange Traded Fund) ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์สหรัฐอเมริกา (New York stock Exchange: NYSE Arca) มีนโยบายลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันดิบ West Texas Intermediate (WTI) เพื่อให้ได้ผลตอบแทนใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return ซึ่งเป็นดัชนีที่มุ่งสะท้อนการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าน้ำมันดิบ West Texas Intermediate (WTI)
 2. กองทุนรวมนี้มีผลตอบแทนจากการลงทุนตามความเคลื่อนไหวของราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (futures price) อาจไม่เท่ากับความเคลื่อนไหวของราคาปัจจุบัน (spot price) ของสินค้าหรือตัวแปรดังกล่าว เช่น ผลตอบแทนจากการลงทุนเป็นไปตามการเคลื่อนไหวของราคา oil futures ซึ่งอาจไม่เท่ากับการเคลื่อนไหวของราคาน้ำมันที่ท่านเห็นที่จุดบริการน้ำมัน เป็นต้น

หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่มีมูลค่าการลงทุนสุทธิ (net exposure) ในสินค้าโภคภัณฑ์ ผ่านการลงทุนในตราสารหรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ให้ผลตอบแทนอ้างอิงกับสินค้าโภคภัณฑ์นั้น (กองทุนรวมทองคำ/น้ำมันที่ไม่ track spot)

ข้าพเจ้าได้รับทราบและมีความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะ นโยบายการลงทุน ความเสี่ยง และผลตอบแทน ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่มีมูลค่าการลงทุนสุทธิ (net exposure) ในสินค้าโภคภัณฑ์ (เช่น น้ำมัน ทองคำ) ผ่านการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (“derivatives”) ที่ให้ผลตอบแทนอ้างอิงกับสินค้าโภคภัณฑ์นั้นเป็นอย่างดีแล้วว่า

SCBGLOWP

 1. กองทุนมีนโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน PowerShares DB Oil Fund (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (NAV) ซึ่งกองทุน PowerShares DB Oil เป็นกองทุนรวมอีทีเอฟ (Exchange Traded Fund) ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์สหรัฐอเมริกา (New York stock Exchange: NYSE Arca) มีนโยบายลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันดิบ West Texas Intermediate (WTI) เพื่อให้ได้ผลตอบแทนใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return ซึ่งเป็นดัชนีที่มุ่งสะท้อนการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าน้ำมันดิบ West Texas Intermediate (WTI)
 2. กองทุนรวมนี้มีผลตอบแทนจากการลงทุนตามความเคลื่อนไหวของราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (futures price) อาจไม่เท่ากับความเคลื่อนไหวของราคาปัจจุบัน (spot price) ของสินค้าหรือตัวแปรดังกล่าว เช่น ผลตอบแทนจากการลงทุนเป็นไปตามการเคลื่อนไหวของราคา oil futures ซึ่งอาจไม่เท่ากับการเคลื่อนไหวของราคาน้ำมันที่ท่านเห็นที่จุดบริการน้ำมัน เป็นต้น

หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่มีมูลค่าการลงทุนสุทธิ (net exposure) ในสินค้าโภคภัณฑ์ ผ่านการลงทุนในตราสารหรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ให้ผลตอบแทนอ้างอิงกับสินค้าโภคภัณฑ์นั้น (กองทุนรวมทองคำ/น้ำมันที่ไม่ track spot)

ข้าพเจ้าได้รับทราบและมีความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะ นโยบายการลงทุน ความเสี่ยง และผลตอบแทน ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่มีมูลค่าการลงทุนสุทธิ (net exposure) ในสินค้าโภคภัณฑ์ (เช่น น้ำมัน ทองคำ) ผ่านการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (“derivatives”) ที่ให้ผลตอบแทนอ้างอิงกับสินค้าโภคภัณฑ์นั้นเป็นอย่างดีแล้วว่า

SCBOIL

 1. กองทุนมีนโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน PowerShares DB Oil Fund (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (NAV) ซึ่งกองทุน PowerShares DB Oil เป็นกองทุนรวมอีทีเอฟ (Exchange Traded Fund) ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์สหรัฐอเมริกา (New York stock Exchange: NYSE Arca) มีนโยบายลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันดิบ West Texas Intermediate (WTI) เพื่อให้ได้ผลตอบแทนใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return ซึ่งเป็นดัชนีที่มุ่งสะท้อนการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าน้ำมันดิบ West Texas Intermediate (WTI)
 2. กองทุนรวมนี้มีผลตอบแทนจากการลงทุนตามความเคลื่อนไหวของราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (futures price) อาจไม่เท่ากับความเคลื่อนไหวของราคาปัจจุบัน (spot price) ของสินค้าหรือตัวแปรดังกล่าว เช่น ผลตอบแทนจากการลงทุนเป็นไปตามการเคลื่อนไหวของราคา oil futures ซึ่งอาจไม่เท่ากับการเคลื่อนไหวของราคาน้ำมันที่ท่านเห็นที่จุดบริการน้ำมัน เป็นต้น

หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่มีมูลค่าการลงทุนสุทธิ (net exposure) ในสินค้าโภคภัณฑ์ ผ่านการลงทุนในตราสารหรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ให้ผลตอบแทนอ้างอิงกับสินค้าโภคภัณฑ์นั้น (กองทุนรวมทองคำ/น้ำมันที่ไม่ track spot)

ข้าพเจ้าได้รับทราบและมีความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะ นโยบายการลงทุน ความเสี่ยง และผลตอบแทน ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่มีมูลค่าการลงทุนสุทธิ (net exposure) ในสินค้าโภคภัณฑ์ (เช่น น้ำมัน ทองคำ) ผ่านการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (“derivatives”) ที่ให้ผลตอบแทนอ้างอิงกับสินค้าโภคภัณฑ์นั้นเป็นอย่างดีแล้วว่า

SCBCOMP

 1. กองทุนมีนโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน PIMCO Commodity Real Return โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งกองทุน PIMCO Commodity Real Return จัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศไอร์แลนด์ และอยู่ภายใต้ UCITS บริหารจัดการโดย PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited มีนโยบายลงทุนในธุรกรรม/ตราสารอนุพันธ์ (ทั้งที่กระทำในศูนย์ซื้อขายหรือนอกศูนย์ซื้อขายตราสารอนุพันธ์ (OTC)) รวมถึงการทำสัญญาแลกเปลี่ยนตราสาร (swap agreement) ต่าง ๆ สัญญาฟิวเจอร์ สัญญาออปชั่น ตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง และ/หรือหุ้นกู้อนุพันธ์ที่อ้างอิงกับดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์
 2. กองทุนรวมนี้มีผลตอบแทนจากการลงทุนตามความเคลื่อนไหวของราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (futures price) ที่อาจไม่เท่ากับความเคลื่อนไหวของราคาปัจจุบัน (spot price) ของสินค้าหรือตัวแปรดังกล่าว เช่น ผลตอบแทนจากการลงทุนเป็นไปตามการเคลื่อนไหวของราคา commodity-linked derivatives ซึ่งอาจไม่เท่ากับการเคลื่อนไหวของราคาดัชนี commodities ที่ท่านเห็นในแต่ละวัน เป็นต้น

หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่มีมูลค่าการลงทุนสุทธิ (net exposure) ในสินค้าโภคภัณฑ์ ผ่านการลงทุนในตราสารหรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ให้ผลตอบแทนอ้างอิงกับสินค้าโภคภัณฑ์นั้น (กองทุนรวมทองคำ/น้ำมันที่ไม่ track spot)

ข้าพเจ้าได้รับทราบและมีความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะ นโยบายการลงทุน ความเสี่ยง และผลตอบแทน ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่มีมูลค่าการลงทุนสุทธิ (net exposure) ในสินค้าโภคภัณฑ์ (เช่น น้ำมัน ทองคำ) ผ่านการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (“derivatives”) ที่ให้ผลตอบแทนอ้างอิงกับสินค้าโภคภัณฑ์นั้นเป็นอย่างดีแล้วว่า

K-OIL

 1. กองทุนมีนโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Invesco DB Oil Fund โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน  ซึ่งกองทุน Invesco DB Oil Fund เป็นอีทีเอฟที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหุ้นสหรัฐฯ มีนโยบายลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันดิบ West Texas Intermediate (WTI) เพื่อให้ได้ผลตอบแทนใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี DBIQ  ซึ่งเป็นดัชนีทีมุ่งสะท้อนการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าน้ำมันดิบ
 2. กองทุนรวมนี้มีผลตอบแทนใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return ซึ่งอาจไม่เท่ากับความเคลื่อนไหวของราคาน้ำมันที่ผู้ลงทุนเห็นที่จุดบริการน้ำมัน

หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่มีมูลค่าการลงทุนสุทธิ (net exposure) ในสินค้าโภคภัณฑ์ ผ่านการลงทุนในตราสารหรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ให้ผลตอบแทนอ้างอิงกับสินค้าโภคภัณฑ์นั้น (กองทุนรวมทองคำ/น้ำมันที่ไม่ track spot)

ข้าพเจ้าได้รับทราบและมีความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะ นโยบายการลงทุน ความเสี่ยง และผลตอบแทน ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่มีมูลค่าการลงทุนสุทธิ (net exposure) ในสินค้าโภคภัณฑ์ (เช่น น้ำมัน ทองคำ) ผ่านการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (“derivatives”) ที่ให้ผลตอบแทนอ้างอิงกับสินค้าโภคภัณฑ์นั้นเป็นอย่างดีแล้วว่า

K-AGRI

 1. กองทุนมีนโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Invesco DB Agriculture Fund โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน  ซึ่งกองทุน Invesco DB Agriculture Fund เป็นกองทุนรวมอีทีเอฟที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหุ้นนิวยอร์ก มีนโยบายลงทุนในฟิวเจอร์สที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี DBIQ Diversified Agriculture Index Excess Return เพื่อให้ได้ผลตอบแทนใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนีอ้างอิง บวกด้วยรายรับดอกเบี้ยจากการถือครอง US Treasury และตราสารหนี้ระยะสั้นคุณภาพดี หักด้วยค่าใช้จ่ายของกองทุน
 2. กองทุนรวมนี้มีผลตอบแทนอ้างอิงกับสินค้าเกษตรกรรม และเคลื่อนไหวตามราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสินค้าเกษตรกรรม ซึ่งอาจไม่เท่ากับการเคลื่อนไหวของราคาสินค้าเกษตรกรรมโดยทั่วไป

หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่มีมูลค่าการลงทุนสุทธิ (net exposure) ในสินค้าโภคภัณฑ์ ผ่านการลงทุนในตราสารหรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ให้ผลตอบแทนอ้างอิงกับสินค้าโภคภัณฑ์นั้น (กองทุนรวมทองคำ/น้ำมันที่ไม่ track spot)

ข้าพเจ้าได้รับทราบและมีความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะ นโยบายการลงทุน ความเสี่ยง และผลตอบแทน ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่มีมูลค่าการลงทุนสุทธิ (net exposure) ในสินค้าโภคภัณฑ์ (เช่น น้ำมัน ทองคำ) ผ่านการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (“derivatives”) ที่ให้ผลตอบแทนอ้างอิงกับสินค้าโภคภัณฑ์นั้นเป็นอย่างดีแล้วว่า

TMBOIL

 1. กองทุนมีนโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Invesco DB Oil Fund โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน  ซึ่งกองทุน Invesco DB Oil Fund เป็นอีทีเอฟที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหุ้นสหรัฐฯ มีนโยบายลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันดิบ West Texas Intermediate (WTI) เพื่อให้ได้ผลตอบแทนใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี DBIQ  ซึ่งเป็นดัชนีทีมุ่งสะท้อนการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าน้ำมันดิบ
 2. กองทุนรวมนี้มีผลตอบแทนใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return ซึ่งอาจไม่เท่ากับความเคลื่อนไหวของราคาน้ำมันที่ผู้ลงทุนเห็นที่จุดบริการน้ำมัน

หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่มีมูลค่าการลงทุนสุทธิ (net exposure) ในสินค้าโภคภัณฑ์ ผ่านการลงทุนในตราสารหรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ให้ผลตอบแทนอ้างอิงกับสินค้าโภคภัณฑ์นั้น (กองทุนรวมทองคำ/น้ำมันที่ไม่ track spot)

ข้าพเจ้าได้รับทราบและมีความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะ นโยบายการลงทุน ความเสี่ยง และผลตอบแทน ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่มีมูลค่าการลงทุนสุทธิ (net exposure) ในสินค้าโภคภัณฑ์ (เช่น น้ำมัน ทองคำ) ผ่านการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (“derivatives”) ที่ให้ผลตอบแทนอ้างอิงกับสินค้าโภคภัณฑ์นั้นเป็นอย่างดีแล้วว่า

KF-OIL

 1. กองทุนมีนโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน PowerShares DB Oil Fund (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (NAV) ซึ่งกองทุน PowerShares DB Oil เป็นกองทุนรวมอีทีเอฟ (Exchange Traded Fund) ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์สหรัฐอเมริกา (New York stock Exchange: NYSE Arca) มีนโยบายลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันดิบ West Texas Intermediate (WTI) เพื่อให้ได้ผลตอบแทนใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return ซึ่งเป็นดัชนีที่มุ่งสะท้อนการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าน้ำมันดิบ West Texas Intermediate (WTI)
 2. กองทุนรวมนี้มีผลตอบแทนจากการลงทุนตามความเคลื่อนไหวของราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (futures price) อาจไม่เท่ากับความเคลื่อนไหวของราคาปัจจุบัน (spot price) ของสินค้าหรือตัวแปรดังกล่าว เช่น ผลตอบแทนจากการลงทุนเป็นไปตามการเคลื่อนไหวของราคา oil futures ซึ่งอาจไม่เท่ากับการเคลื่อนไหวของราคาน้ำมันที่ท่านเห็นที่จุดบริการน้ำมัน เป็นต้น

หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่มีมูลค่าการลงทุนสุทธิ (net exposure) ในสินค้าโภคภัณฑ์ ผ่านการลงทุนในตราสารหรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ให้ผลตอบแทนอ้างอิงกับสินค้าโภคภัณฑ์นั้น (กองทุนรวมทองคำ/น้ำมันที่ไม่ track spot)

ข้าพเจ้าได้รับทราบและมีความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะ นโยบายการลงทุน ความเสี่ยง และผลตอบแทน ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่มีมูลค่าการลงทุนสุทธิ (net exposure) ในสินค้าโภคภัณฑ์ (เช่น น้ำมัน ทองคำ) ผ่านการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (“derivatives”) ที่ให้ผลตอบแทนอ้างอิงกับสินค้าโภคภัณฑ์นั้นเป็นอย่างดีแล้วว่า

I-OIL

 1. กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน United States Oil Fund LP (“USO”) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (NAV) ซึ่งกองทุน United States Oil Fund LP (“USO”) จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ NYSE Arca ที่ซื้อขายโดยใช้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (USD) ซึ่งบริหารและจัดการโดย United States Commodity Funds, LLC และกองทุน United States Oil Fund LP (“USO”) เน้นลงทุนในสัญญาฟิวเจอร์สที่อ้างอิงกับราคาน้ำมันดิบคุณภาพดี (light, sweet crude oil) น้ำมันดิบประเภทอื่น ดีเซลหุงต้ม น้ำมันเชื้อเพลิง ก๊าซธรรมชาติและเชื้อเพลิงปิโตรเลียมอื่น ๆ ที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ NYMEX, ICE Futures Exchange หรือตลาดหลักทรัพย์อื่น ๆ ทั้งในประเทศสหรัฐอเมริกาและในต่างประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์ในการลงทุนเพื่อให้อัตราการเปลี่ยนแปลงรายวันของมูลค่าสุทธิของหน่วยลงทุนของกองทุน สะท้อนอัตราการเปลี่ยนแปลงรายวันของราคาน้ำมันดิบคุณภาพดี (light, sweet crude oil) โดยวัดจากการเปลี่ยนแปลงของดัชนีอ้างอิง (Benchmark Oil Futures Contract) และจะหมดอายุในเดือนที่ใกล้ที่สุด ยกเว้นในกรณีที่สัญญาฟิวเจอร์สของเดือนที่ใกล้ที่สุดจะหมดอายุภายใน 2 สัปดาห์ จะใช้สัญญาฟิวเจอร์ส ที่จะหมดอายุในเดือนถัดไป
 2. กองทุนรวมนี้มีผลตอบแทนจากการลงทุนเป็นไปตามการเคลื่อนไหวของราคาสัญญาฟิวเจอร์สของน้ำมันดิบ (oil futures) ซึ่งอาจไม่เท่ากับการเคลื่อนไหวของราคาตลาดของน้ำมันดิบที่ท่านเห็น