ค้นหาจากรหัสกองทุน

ASP-AITF5Y1

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอเทิร์มฟันด์ 5Y1

ค่าธรรมเนียม


ไม่มีข้อมูล

รายละเอียดการซื้อ


มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อ ครั้งแรก ( Initial )

50,000 บาท

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อ ครั้งต่อไป ( Additional )

0 บาท

FINNOMENA MONEY