ค้นหาจากรหัสกองทุน

ASP-EUROPE VALUE

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสยุโรปแวลู

ค่าธรรมเนียม


ตามหนังสือชี้ชวน
เก็บจริง

รายละเอียดการซื้อ


มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อ ครั้งแรก ( Initial )

5,000 บาท

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อ ครั้งต่อไป ( Additional )

5,000 บาท