ค้นหาจากรหัสกองทุน

ASP-TFIXED9

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ทวีทรัพย์ 9

Performance

(ASP-TFIXED9)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
0.55%ดี
0.44%
6M
1.05%ดี
1.06%
1Y
1.82%ดี
1.66%
3Y (annualized)
1.79%ดี
1.38%
5Y (annualized)
1.25%
10Y (annualized)
--
1.93%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
--
-6.91%
3Y
--
-13.01%
5Y
-10.23%
10Y
--
-4.85%

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล