BCAP-XHEALTH

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดบีแคป เน็กซ์ เจน เฮลธ์

-

ค่าที่แสดงไม่รวมมูลค่าเงินปันผล

ผลตอบแทน
-10.19%
3M
-24.50%
6M
-36.27%
1Y
ดูทั้งหมด

รายละเอียดกองทุน

หนังสือชี้ชวน
บลจ
BCAP
ประเภทกอง
Health Care
ค่าความเสี่ยง
6 - กองทุนรวมตราสารทุน
Feeder Fund
-
นโยบายค่าเงิน
ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม
นโยบายการจ่ายปันผล
ไม่จ่าย
ค่าธรรมเนียมขาย
-
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน
-
ค่าใช้จ่ายกองทุนรวม
-
ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ
500 บาท
ลงทุนครั้งต่อไปขั้นต่ำ
500 บาท
วันที่จดทะเบียนกองทุน
14 พ.ค. 64
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
770,835,988.87 บาท