ค้นหาจากรหัสกองทุน

BRIC

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิด บริค

Performance

(BRIC)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
-6.93%
6M
-7.69%
1Y
-8.70%
3Y (annualized)
4.65%
5Y (annualized)
4.17%
10Y (annualized)
1.27%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
-13.42%
3Y
-23.53%ดี
-26.19%
5Y
-31.61%
10Y
-36.16%

20 ม.ค. 65

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ผลตอบแทน

20 ม.ค. 65

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล