ค้นหาจากรหัสกองทุน

K-CBOND

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดเค หุ้นกู้

Performance

(K-CBOND)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
0.24%ดี
0.07%
6M
1.02%ดี
0.72%
1Y
1.36%ดี
0.70%
3Y (annualized)
1.83%ดี
1.56%
5Y (annualized)
1.81%ดี
1.52%
10Y (annualized)
2.30%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
3Y (annualized)
0.93%ดี
1.05%
5Y (annualized)
0.91%
10Y (annualized)
0.74%ดี
0.94%

06 พ.ค. 64

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล
FINNOMENA MONEY