ค้นหาจากรหัสกองทุน

K-CHINA

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดเค ไชน่า หุ้นทุน

Performance

(K-CHINA)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
-4.48%
6M
-0.49%
1Y
-2.78%
3Y (annualized)
3.61%ดี
3.18%
5Y (annualized)
1.12%
10Y (annualized)
--
2.02%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
-0.14
3Y (annualized)
0.51ดี
0.41
5Y (annualized)
0.14
10Y (annualized)
--
0.12

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล