ค้นหาจากรหัสกองทุน

K-FIXED

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้

Performance

(K-FIXED)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
0.45%
6M
1.04%
1Y
2.97%
3Y (annualized)
2.29%ดี
2.07%
5Y (annualized)
2.01%
10Y (annualized)
2.38%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
3.09
3Y (annualized)
1.59ดี
1.49
5Y (annualized)
1.41ดี
1.15
10Y (annualized)
0.66ดี
0.74

27 มี.ค. 63

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล