ค้นหาจากรหัสกองทุน

K-FIXED

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้

Performance

(K-FIXED)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
1.62%ดี
1.47%
6M
2.39%ดี
2.07%
1Y
2.77%ดี
2.73%
3Y (annualized)
2.00%ดี
1.87%
5Y (annualized)
2.28%
10Y (annualized)
2.37%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
3Y (annualized)
0.82ดี
0.70
5Y (annualized)
1.45ดี
1.14
10Y (annualized)
0.56ดี
0.60

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล