ค้นหาจากรหัสกองทุน

K-GA

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดเค โกลบอล แอลโลเคชั่น

Performance

(K-GA)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
-13.09%ดี
-13.67%
6M
-8.54%ดี
-10.28%
1Y
-6.81%ดี
-8.86%
3Y (annualized)
-1.46%ดี
-1.86%
5Y (annualized)
-0.28%ดี
-0.39%
10Y (annualized)
2.01%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
3Y (annualized)
7.99%
5Y (annualized)
7.43%ดี
8.94%
10Y (annualized)
10.90%

27 มี.ค. 63

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล